Kristin Helstad

Bilde av Kristin Helstad
English version of this page
Telefon +47 22854066
Mobiltelefon +47 95273101 95273101
Rom 511
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser:

Mine faglige interesser er knyttet til fagdidaktikk, profesjonslæring, ledelse og skoleutvikling. Jeg er spesielt interessert i læreres arbeid med skriving i og på tvers av fag og måter lærere og skoleledere arbeider på for å utvikle kollektiv kunnskap i skolen som organisasjon.

Doktorgradsprosjekt:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole; skriving i fagene
Doktorgradsprosjektet bygger på en intervensjonsstudie fra videregående skole der en gruppe lærere samarbeider med skoleledere og forskere om å utvikle kunnskap knyttet til skriving i og på tvers av fag. Utviklingsarbeidet er særlig knyttet til diskusjoner der deltakerne drøfter elevtekster med tanke på å bygge opp en felles og eksplisitt veilednings- og vurderingskultur. I prosjektet studeres skoleledernes og ekspertdeltakernes rolle og bidrag som bakteppe for å identifisere og forstå kunnskapsutvikling blant lærerne. Datamaterialet hentes primært fra lydopptak og observasjoner av møter i skrivegruppa der lærere og ekspertdeltakere deltar, i skolens ledergruppe, samt intervjuer med og oppfølging av utvalgte lærere.
PhD –tilknytning: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet I Oslo 
 

Bakgrunn 
 

Kort om tidligere utdanning:
2008- 2012: PhD student

1994 - 1996: Master i norskdidaktikk

1981 - 1986: Cand. Mag fra UIO og HIO med nordisk, sosiologi og drama.
 

Skoleledelse og skoleutvikling
 

Kort om tidligere arbeidserfaring:

2008 - 2012: Doktorgradsstipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet I Oslo

2005 - 2008: Universitetslektor , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet I Oslo

1998 - 2006: Seniorredaktør og redaksjonssjef , Universitetsforlaget, Oslo

2004-2005: Studieleder for allmennlærerutdanningen, Høgskolen I Oslo
1987-1998: Lærer, veileder og skoleleder i grunnskolen i Oslo, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner
 

Undervisning:

Underviser og veileder studenter på masterprogrammet i Utdanningsledelse, ILS, UIO

Samarbeid:

Medlem av forskergruppen CLEG
 

Emneord: Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Skoleutvikling

Publikasjoner

 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2020). Leadership in Upper Secondary School: Exploring New Roles When Teachers Are Leaders, In Lejf Moos; Elisabeth Nihlfors & Jan Merok Paulsen (ed.),  Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental but often forgotten perspectives.  Springer.  ISBN 978-3-030-55027-1.  Part V, kap 1.  s 173 - 189
 • Helstad, Kristin; Bekkelien, Monica & Solstad, Are (2019). Skoleutvikling på ungdomstrinnet - profesjonalisering innenfra og utenfra, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 9.  s 165 - 184
 • Helstad, Kristin; Joleik, Norhild & Klavenes, Eileen Holm (2019). Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel nr. 8.  s 145 - 163
 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2019). Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  kapittel nr. 1.  s 13 - 28
 • Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (2019). Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Helstad, Kristin & Dahlbakk, Ann-Therese (2017). Ledelse gjennom lærersamarbeid: stram styring eller frie tøyler?, I: May Britt Postholm; Thomas Dahl; Erlend Dehlin; Gunnar Engvik; Eirik J. Irgens; Anita Normann & Alex Strømme (red.),  Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027876.  Kapittel 4.  s 125 - 145
 • Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2017.1389225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line & Helstad, Kristin (2017). Læringsbaner og profesjonsidentitet, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  kapittel 9.  s 171 - 188
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). Med mappen som redskap i kampen om teksten, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  Kapittel 6.  s 97 - 126
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). "You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  18(1), s 81- 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 145- 165 . doi: 1504-9922
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2016). Student formation in higher education: teaching approaches matter. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  21(8), s 962- 977 . doi: 10.1080/13562517.2016.1207624
 • Helstad, Kristin (2015). Ledelse i klasserommet og i skolen som organisasjon, I: Anne Berit Emstad & Elin Angelo (red.),  Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202482459.  kapittel 2.  s 46 - 64
 • Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (2014). Profesjonsutvikling i skolen, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 1.  s 17 - 38
 • Helstad, Kristin (2014). Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i tverrfaglige læringsfellesskap, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  kap 7.  s 134 - 151
 • Helstad, Kristin (2014). Når lærere lærer. Et teoretisk og empirisk bidrag til forståelser av læreres kunnskapsutvikling i skolen, I: Atle Skaftum; Per Henning Uppstad, & Arne Johannes Aasen (red.),  Skriv! Les!2.  Akademika forlag.  ISBN 9788232103812.  Artikkel.  s 197 - 216
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2014). Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 18.  s 331 - 349
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2014). Når lærere lærer om skriving. Betydningen av ledelse og ekstern støtte, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del II, kapittel 15.  s 277 - 300
 • Roe, Astrid & Helstad, Kristin (2014). Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  I del 2: Å lære å skrive.  s 171 - 193
 • Helstad, Kristin & Hertzberg, Frøydis (2013). Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole, I: Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum (red.),  Literacy i læringskontekster.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40598-4.  Del 4, kap. 5.  s 225 - 248
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2013). Knowledge Creation in Teachers’ Professional Development: Tensions between Standardization and Exploration, In Anna-Lena Østern; Kari Smith; Torill Ryghaug; Thorolf Krüger & May Britt Postholm (ed.),  Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0193-1.  Artikkel.  s 163 - 184
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2013). Leadership as Relational Work: Risks and Opportunities. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  16(3), s 245- 262 . doi: 10.1080/13603124.2012.761353
 • Helstad, Kristin & Lund, Andreas (2012). Teachers' talk on students' writing: Negotiating students' texts in interdisciplinary teacher teams. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  28(4), s 599- 608 . doi: 10.1016/j.tate.2012.01.004
 • Helstad, Kristin (2011). Ledelse og lærerarbeid i videregående skole. Vilkår for kollektiv kunnskapsutvikling, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kap 10.  s 225 - 249
 • Helstad, Kristin (2011). Skriveprosjektet som skoleutvikling. Lærersamarbeid og lederutfordringer i videregående skole, I: Karl Henrik Flyum & Frøydis Hertzberg (red.),  Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017549.  Del 3.  s 201 - 221
 • Röthle, Monika & Helstad, Kristin (2000). Temaarbeid på norsk: forord til den norske utgaven av "Glassfugler i skyene" kapittel 1, I:  Glassfugler i skyene.  Universitetsforlaget.  s 11 - 30

Se alle arbeider i Cristin

 • Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (red.) (2019). Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  206 s.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2017). Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202482473.  186 s.
 • Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (red.) (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  353 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helstad, Kristin (2020). School-based development online:​ Resources for professional learning and school development?​.
 • Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (2020). School development in Norwegian research.
 • Helstad, Kristin (2019). Ledelse i forlkehøgskolen - fmellom visjoner og drift?.
 • Helstad, Kristin (2019, 02. desember). Om ledelse og nye roller i skolen Podcast for "Rekk opp hånda" https://martinjohannessen.blogspot.com/2019/12/podcast-rekk-opp-handa-ep-72-ledelse-i.html?m=1. [Internett].  Facebook, instagram.
 • Helstad, Kristin (2019, 18. september). Relasjoner i skolen - hvordan skape et godt miljøi klassen? Podcast for Lærerrommet i regi av Utdanningsforbundet https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/larerrommet-hvordan-skape-et-godt-miljo-i-klassen/. [Internett].  Facebook.
 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders.
 • Helstad, Kristin (2018). Kunnskapsarbeid i skolen – skoleledernes rolle.
 • Helstad, Kristin (2018). Ledelse i klasserommet - et læringsperspektiv. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 60- 64
 • Helstad, Kristin (2018). Ledelse og profesjonsutvikling i skolen.
 • Helstad, Kristin (2018). Læreren som regissør.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Quality in higher education: The intertwined relationship between didactics and leadership.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Tools for leading teaching in higher education.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2018). Leadership for Learning: What does it look like in the Classroom?.
 • Helstad, Kristin (2017). Fra plan til praksis; Forankring av utviklingsarbeid i organisasjonen.
 • Helstad, Kristin (2017). Prosesser og verktøy for ledelse gjennom FYR.
 • Helstad, Kristin (2017). Verdien av skolebasert profesjonsutvikling.
 • Helstad, Kristin & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2017). Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in initial teacher education: a case study.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). The significance of academic literacies in learning mathematics when students are becoming teachers: Learning from an "excellent” teacher educator.
 • Helstad, Kristin (2016). Arbeid med faglige tekster for de to antologiene "Ungdomstrinn i utvikling".
 • Helstad, Kristin (2016). Kunnskapsutvikling gjennom utforskende samtaler.. [Video ].
 • Helstad, Kristin (2016). Ledelse og profesjonsutvikling i videregående skole.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2016). Ledelse i klasserommet. Læreren som regissør.
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2016). Psykisk helse i skolen: Lærerens arbeid i klasserommet.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Helstad, Kristin (2015). Hvordan lærer lærere i fellesskap?.
 • Helstad, Kristin (2015). Kollektiv kunnskapsutvikling i skolen.
 • Helstad, Kristin (2015). Kunnskapsutvikling blant lærere: Betydningen av ledelse og ekstern støtte.
 • Helstad, Kristin (2015). Ledelse for læring Sammenhenger mellom ledelse, lærerarbeid og elevenes læring.
 • Helstad, Kristin (2015). Profesjonelle samtaler i skolen.
 • Helstad, Kristin (2015). Profesjonslæring og ledelse.
 • Helstad, Kristin (2015). Teachers as Leaders.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2015). Student formation in teacher education: Approaches to teaching writing matter.
 • Helstad, Kristin (2014). Leadership for Professional Learning and SchoolDevelopment A Relational Perspective.
 • Helstad, Kristin (2014). Leadership for professional learning in school settings.
 • Helstad, Kristin (2014). Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 70- 75
 • Helstad, Kristin & Øiestad, Per Arne (2014). Klasseledelse - verktøy for ledelse og læring. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 34- 39
 • Wittek, Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2014). Processes of writing and learning in teacher education – the impact of different experiences.
 • Helstad, Kristin (2013). Knowledge Creation in Teachers' Professional Development: The Significanse of Objectoriented Talk.
 • Helstad, Kristin (2013). Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helstad, Kristin (2012). Knowledge Creation in Teachers' Professional Development: Coping with Standards, Exploration and Uncertainty when working with Student Writing.
 • Helstad, Kristin (2012). Knowledge at Play: Teachers' and Experts' Collaborative Work on Student Writing.
 • Helstad, Kristin & Rossland, Kjersti (2012). Sakprosa i skolen. Eksempler på undervisningsopplegg. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 35- 39
 • Helstad, Kristin (2011). Kollektiv kunnskapsutvikling på arbeidsplassen – Utfordringer og muligheter i et ledelsesperspektiv.
 • Helstad, Kristin (2011). Læringsledelse i teori og praksis – Skoleledernes ansvar og oppgaver.
 • Helstad, Kristin (2011). Skriveprosjekt som skoleutvikling. Lederutfordringer og lærersamarbeid i videregående skole.
 • Helstad, Kristin (2011). Teachers’ talk on students’ writing: Negotiating students’ texts in interdisciplinary teacher teams.
 • Helstad, Kristin; Hertzberg, Frøydis & Flyum, Karl Henrik (2011). Skrivekulturer I videregående skole. Ulike normer og praksiser.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2011). Pushing the Boundaries across School Subjects - Leading Teachers’ Collective Learning.
 • Helstad, Kristin (2010). ”Men hvorfor fikk han tre, er det noe galt med diskusjonsdelen?” Lærersamtaler om skriving på tvers av fag.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2010). Creating the conditions for collective knowledge building in upper secondary schools – the influence of leadership.
 • Flyum, Karl Henrik; Helstad, Kristin; Løveid, Live & Bratlie, Ellen (red.) (2009). Skriving i alle fag II – underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Acta Didactica Oslo. 4.
 • Helstad, Kristin (2009). Mer sakprosa i skolen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.
 • Helstad, Kristin (2009). Teachers’ learning and conversations about writing across the disciplines.
 • Helstad, Kristin (2009). Teacher`s learning at the work place – In what ways do expert participants contribute to the processes of knowledge building?.
 • Helstad, Kristin (2008). Developing teachers` knowledge – Between school subjects, relations and repertoire.
 • Helstad, Kristin (2008). Professional learning through talk in practise.
 • Helstad, Kristin (2008). Skriv deg inn i debatten! Presentasjon av et skriveprosjekt for studenter i Utdanningsledelse.
 • Helstad, Kristin (2008). Teachers` conversations about writing across the disciplines.
 • Helstad, Kristin & Michaelsen, Eva Elisabeth (2008). Etterutdanning – nye kurs eller ny kurs?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Helstad, Kristin (2007). Fagdidaktikk og organisasjonsdidaktikk. Utvikling av lærerkompetanse i et skolueutviklingsperspektiv.
 • Helstad, Kristin (2007). Writing for learning and learning for life? Writing and supervision in the masterprogramme for Educational leadership.
 • Helstad, Kristin (2006). Skrive for hva? Skriving og veiledning i masterstudiet i Utdanningsledelse.
 • Helstad, Kristin (1998). Muntlig norsk, I:  Gjennom språket. ressursbok for læreren.  Det Norske Samlaget.  Kapittel 10.
 • Helstad, Kristin & Roe, Astrid (1996). Om vi ikke bruker alt, så bruker vi noe. Prosessorientert skrivepedagogikk i ungdomsskolen.
 • Helstad, Kristin & Roe, Astrid (1995). Evaluering av alternativ eksamen i ungdomsskolen.
 • Helstad, Kristin (1989). Vesaas i ungdomsskolen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 22. jan. 2016 11:49

Prosjekter