wenchev

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Lese- og skriveforskning
 • Elevers tekst- og sjangerkompetanse
 • Vurdering av lese- og skrivekompetanse
 • Muntlighet og skriftlighet
 • Sjangerteori
 • Mediehistorie
 • Retorikk og semiotikk
 • Systemisk funksjonell lingvistikk

Bakgrunn

Utdanning

 • 2006: Avhandling godkjent for disputas for Dr. Philos.-graden, Universitetet i Oslo (dato for disputas ennå ikke fastsatt)
 • 1987: Cand.philol i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
 • 1984: Cand.mag. (med mellomfag i engelsk, fransk og nordisk språk og litteratur), Universitetet i Oslo
   

Tidligere og nåværende arbeid

• 2008–: Forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

• 2004-2006: Førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
 

Tilknyttet prosjektet Nasjonale prøver i skriving som grunnleggende ferdighet, et prosjekt i regi av Utdanningsdepartementet. Dette prosjektet var del av systemet av Nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk på fire trinn i grunnopplæringen. (Andre medlemmer av prosjektgruppen: professor Ragnar Thygesen UiS, stipendiat Rolf Fasting UiO, professor Lars Sigfred Evensen NTNU, og professor Kjell Lars Berge UiO.)

• 2003-2004: Forsker ved Pedagogisk institutt, NTNU

• 2000-2003: Forsker ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU
 

Tilknyttet KAL-prosjektet ”Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig”, et prosjekt under Program for evaluering av Reform -97. Prosjektet hadde to mål: 1) å undersøke læringsutbyttet i norsk skriftlig etter endt tiårig grunnskole, og 2) å undersøke norsksensuren som kvalitetsvurdering. Prosjektet var basert på et tekstkorpus bestående av drøyt 3300 elevtekster skrevet til avgangsprøven i norsk hovedmål – samt vurderingsdata – fra fire kull avgangselever (1998–2001). KAL-korpuset er tilgjengelig på nett
Resultatene er publisert i Berge mfl. 2005 (to bind).

• 1989-1997: Universitetsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
 

Tilknyttet prosjektet Stil og sjangerhistorie i norsk radio. Prosjektet studerte teksthistorien i norsk radiokringkastning med særlig fokus på utviklingen av språklige formater i den tidlige perioden (1925-40). Prosjektet hadde som teoretisk siktemål å bidra til forståelsen av sjangerdanning og -endring. På det metodiske plan utviklet prosjektet tilnærminger og prosedyrer til undersøkelse av konkrete sjangerutviklingsprosesser. Resultater er publisert i 2007, Vagle 2006, Vagle 2002, and Vagle 1997.

• 1988-89: Amanuensis ved Telemark distriktshøgskole, Norskseksjonen
• 1986: Høgskolelektor i språk og stil ved Norsk journalisthøgskole
• 1985: Lærer ved Aftenskolen (voksenopplæring)
• 1981: Lærer i videregående skole

Emneord: Vurdering, Lese- og skriveforskning, EKVA, Semiotikk, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk, Retorikk

Publikasjoner

 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 10.  s 135 - 153
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 425- 440
 • Vagle, Wenche (2012). The Formation of the Genre System on Norwegian Broadcast Radio. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949. . doi: 10.2478/nor-2013-0018
 • Vagle, Wenche (2011). Time and space in early Norwegian radio : technology, textuality, and discursive roles and relations. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  32(2), s 95- 110 . doi: 10.1515/nor-2017-0115
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2010). Resultater i lesing, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 3.  s 59 - 92
 • Vagle, Wenche (2010). In the Beginning There Was Only Electricity–Together With Words, Music, and Sounds. Fragments of the Semiotic History of Norwegian Broadcast Radio, In Andrew Morrison (ed.),  Inside Multimodal Composition.  Hampton Press.  ISBN 1-57273-958-4.  Chapter 25.  s 449 - 482
 • Fasting, Rolf Bjarne; Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche (2009). National Assessment of Writing Proficiency Among Norwegian Students in Compulsory Schools. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  53(6), s 617- 637 Vis sammendrag
 • Vagle, Wenche & Evensen, Lars Sigfred (2005). Oppgavesettene og elevenes oppgavevalg i KAL-årene, I: Kjell lars Berge; Frøydis Hertzberg; Lars Sigfred Evensen & Wenche Vagle (red.),  Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00795-3.  Studie 5.  s 161 - 203
 • Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche & Thygesen, Ragnar (2005). Context of Situation or Context of Culture? The Case of Learning to Write, In  The Power of Words : Studies in Honour of Moira Linnarud.  Universitetstryckeriet.  s 63 - 71
 • Thygesen, Ragnar; Vagle, Wenche; Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars & Evensen, Lars Sigfred (2005). Skriving som grunnlag for faglighet Om de nasjonale prøvene i skriving, I:  Lese- og skriveopplæring som pedagogisk utfordring: festskrift til Alfred Lie.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 15 - 34
 • Vagle, Wenche (2005). From text-context models to discourse-analytical methodologies ? three perspectives on radio discourse, In  Kjell Lars Berge og Eva Maagerø (red): Semiotics from the North. Nordic approaches to systemic functional linguistics.  Novus.  faglig_bok_forlag.  s 32
 • Vagle, Wenche (2005). Hva presterer elevene målt med gammel og ny karakterskala? Sensuren ved overgangen til nye rammer for elevvurdering, I:  Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 65
 • Vagle, Wenche (2005). Jentene mot røkla. Sammenhengen mellom sensuren i norsk skriftlig og utvalgte bakgrunnsfaktorer, særlig kjønn, I:  Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 37
 • Vagle, Wenche (2005). Materiale og utvalg i KAL-prosjektet, I:  Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 19
 • Vagle, Wenche (2005). Tekstlengde + ordlengdesnitt = kvalitet? Hva kvantitative kriterier forteller om avgangselevenes skriving, I:  Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 83

Se alle arbeider i Cristin

 • Berge, Kjell lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis & Vagle, Wenche (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse, Bin II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00796-1.  411 s.
 • Berge, Kjell lars; Hertzberg, Frøydis; Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00795-3.  268 s.
 • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget.  ISBN 8215007953.  268 s.
 • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget.  ISBN 8215007953.  411 s.
 • Vagle, Wenche & Evensen, Lars Sigfred (2004). Hvordan står det til i norsk skriftlig?. Universitetetsforlaget.  ISBN 8215004458.  26 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vagle, Wenche & Roe, Astrid (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2010Rapport basert på populasjonsdata.
 • Vagle, Wenche; Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2009). Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen.
 • Thygesen, Ragnar; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred & Berge, Kjell Lars (2005). Skriveferdighet og vurderingskompetanse: en gylden mulighet for læring og til faglig oppdatering i skolen. Rapport fra en utvalgsundersøkelse med forslag til videreutvikling av de nasjonale prøvene i skriving.
 • Vagle, Wenche; Goga, Nina & Goga, Nina (2004). Skriving, skriving, skriving. Samtale med Wenche Vagle om KAL-prosjektet, kjønnsforskjeller i skrivekompetanse og om de nasjonale prøvene i skriving. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (apr.04), s 10
 • Dahl, Trine; Vagle, Wenche & Wikberg, Kay (2001). Text evaluation methods: the case of computer-generated summaries.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 20. apr. 2012 10:20