wenchev

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Lese- og skriveforskning
 • Elevers tekst- og sjangerkompetanse
 • Vurdering av lese- og skrivekompetanse
 • Muntlighet og skriftlighet
 • Sjangerteori
 • Mediehistorie
 • Retorikk og semiotikk
 • Systemisk funksjonell lingvistikk

Bakgrunn

Utdanning

 • 2006: Avhandling godkjent for disputas for Dr. Philos.-graden, Universitetet i Oslo (dato for disputas ennå ikke fastsatt)
 • 1987: Cand.philol i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
 • 1984: Cand.mag. (med mellomfag i engelsk, fransk og nordisk språk og litteratur), Universitetet i Oslo
   

Tidligere og nåværende arbeid

• 2008–: Forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

• 2004-2006: Førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
 

Tilknyttet prosjektet Nasjonale prøver i skriving som grunnleggende ferdighet, et prosjekt i regi av Utdanningsdepartementet. Dette prosjektet var del av systemet av Nasjonale prøver i lesing, skriving, matematikk og engelsk på fire trinn i grunnopplæringen. (Andre medlemmer av prosjektgruppen: professor Ragnar Thygesen UiS, stipendiat Rolf Fasting UiO, professor Lars Sigfred Evensen NTNU, og professor Kjell Lars Berge UiO.)

• 2003-2004: Forsker ved Pedagogisk institutt, NTNU

• 2000-2003: Forsker ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU
 

Tilknyttet KAL-prosjektet ”Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig”, et prosjekt under Program for evaluering av Reform -97. Prosjektet hadde to mål: 1) å undersøke læringsutbyttet i norsk skriftlig etter endt tiårig grunnskole, og 2) å undersøke norsksensuren som kvalitetsvurdering. Prosjektet var basert på et tekstkorpus bestående av drøyt 3300 elevtekster skrevet til avgangsprøven i norsk hovedmål – samt vurderingsdata – fra fire kull avgangselever (1998–2001). KAL-korpuset er tilgjengelig på nett
Resultatene er publisert i Berge mfl. 2005 (to bind).

• 1989-1997: Universitetsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
 

Tilknyttet prosjektet Stil og sjangerhistorie i norsk radio. Prosjektet studerte teksthistorien i norsk radiokringkastning med særlig fokus på utviklingen av språklige formater i den tidlige perioden (1925-40). Prosjektet hadde som teoretisk siktemål å bidra til forståelsen av sjangerdanning og -endring. På det metodiske plan utviklet prosjektet tilnærminger og prosedyrer til undersøkelse av konkrete sjangerutviklingsprosesser. Resultater er publisert i 2007, Vagle 2006, Vagle 2002, and Vagle 1997.

• 1988-89: Amanuensis ved Telemark distriktshøgskole, Norskseksjonen
• 1986: Høgskolelektor i språk og stil ved Norsk journalisthøgskole
• 1985: Lærer ved Aftenskolen (voksenopplæring)
• 1981: Lærer i videregående skole

Emneord: Vurdering, Lese- og skriveforskning, EKVA, Semiotikk, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk, Retorikk

Publikasjoner

 • Vagle, Wenche (2012). The Formation of the Genre System on Norwegian Broadcast Radio. Nordicom Information. ISSN 0349-5949. doi: 10.2478/nor-2013-0018.
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 425–440.
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 135–153.
 • Vagle, Wenche (2011). Time and space in early Norwegian radio : technology, textuality, and discursive roles and relations. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 32(2), s. 95–110. doi: 10.1515/nor-2017-0115.
 • Vagle, Wenche (2010). In the Beginning There Was Only Electricity–Together With Words, Music, and Sounds. Fragments of the Semiotic History of Norwegian Broadcast Radio. I Morrison, Andrew (Red.), Inside Multimodal Composition. Hampton Press. ISSN 1-57273-958-4. s. 449–482.
 • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2010). Resultater i lesing. I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 59–92.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche (2009). National Assessment of Writing Proficiency Among Norwegian Students in Compulsory Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 53(6), s. 617–637.
 • Vagle, Wenche (2005). From text-context models to discourse-analytical methodologies ? three perspectives on radio discourse, Kjell Lars Berge og Eva Maagerø (red): Semiotics from the North. Nordic approaches to systemic functional linguistics. Novus.
 • Vagle, Wenche (2005). Tekstlengde + ordlengdesnitt = kvalitet? Hva kvantitative kriterier forteller om avgangselevenes skriving, Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget.
 • Vagle, Wenche (2005). Jentene mot røkla. Sammenhengen mellom sensuren i norsk skriftlig og utvalgte bakgrunnsfaktorer, særlig kjønn, Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget.
 • Vagle, Wenche (2005). Hva presterer elevene målt med gammel og ny karakterskala? Sensuren ved overgangen til nye rammer for elevvurdering, Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget.
 • Vagle, Wenche (2005). Materiale og utvalg i KAL-prosjektet, Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg, Wenche Vagle (red): Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget.
 • Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche & Thygesen, Ragnar (2005). Context of Situation or Context of Culture? The Case of Learning to Write, The Power of Words : Studies in Honour of Moira Linnarud. Universitetstryckeriet. s. 63–71.
 • Thygesen, Ragnar; Vagle, Wenche; Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars & Evensen, Lars Sigfred (2005). Skriving som grunnlag for faglighet Om de nasjonale prøvene i skriving, Lese- og skriveopplæring som pedagogisk utfordring: festskrift til Alfred Lie. Høgskolen i Østfold. s. 15–34.
 • Vagle, Wenche & Evensen, Lars Sigfred (2005). Oppgavesettene og elevenes oppgavevalg i KAL-årene. I Berge, Kjell lars; Hertzberg, Frøydis; Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche (Red.), Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00795-3. s. 161–203.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berge, Kjell lars; Hertzberg, Frøydis; Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche (2005). Ungdommers skrivekompetanse, Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00795-3. 268 s.
 • Berge, Kjell lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis & Vagle, Wenche (2005). Ungdommers skrivekompetanse, Bin II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00796-1. 411 s.
 • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget. ISBN 8215007953. 411 s.
 • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget. ISBN 8215007953. 268 s.
 • Vagle, Wenche & Evensen, Lars Sigfred (2004). Hvordan står det til i norsk skriftlig? Universitetetsforlaget. ISBN 8215004458. 26 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vagle, Wenche; Goga, Nina & Goga, Nina (2004). Skriving, skriving, skriving. Samtale med Wenche Vagle om KAL-prosjektet, kjønnsforskjeller i skrivekompetanse og om de nasjonale prøvene i skriving. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Dahl, Trine; Vagle, Wenche & Wikberg, Kay (2001). Text evaluation methods: the case of computer-generated summaries.
 • Vagle, Wenche & Roe, Astrid (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 8. og 9. trinn, 2010Rapport basert på populasjonsdata. Utdanningsdirektoratet.
 • Vagle, Wenche; Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2009). Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet.
 • Thygesen, Ragnar; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred & Berge, Kjell Lars (2005). Skriveferdighet og vurderingskompetanse: en gylden mulighet for læring og til faglig oppdatering i skolen. Rapport fra en utvalgsundersøkelse med forslag til videreutvikling av de nasjonale prøvene i skriving. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 20. apr. 2012 10:20