FoU-oppgaven

Eksamen del 2: FoU-oppgave (PPU3220, PPU3520D, PROF4045, PPU3620T)

NB: Studenter på PROF4045 høsten 2021 skal bruke denne oppgaveformuleringen

FoU-oppgaven er en individuell eksamen som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk B med erfaringer fra praksis. Gjennom arbeidet med oppgaven skal du utvikle en viktig kompetanse for en profesjonell og lærende lærer, nemlig å kunne utforske, vurdere kritisk og videreutvikle egen lærerpraksis. Oppgaven tar utgangspunkt i data du har samlet i praksisperioden, enten i forbindelse med ordinær undervisning eller digital hjemmeundervisning. Hvis du har vært involvert i skolenes digitale hjemmeundervisning i din praksisperiode, og du ikke har samlet data ennå, oppfordrer vi deg til å samle inn data fra denne fasen av praksis. 

Lærerprofesjonen er svært mangfoldig, og i FoU-oppgaven skal du ta for deg én side av din egen profesjonsutøvelse i fag B. Det du velger å undersøke, må ha tilknytning til ett eller flere av punktene i det læringsutbyttet som er beskrevet i emnebeskrivelsen, og det må ha tydelig relevans for ditt fagdidaktiske fag B.

I undersøkelsen du har planlagt og eventuelt gjennomført så langt, skal du bruke én av disse metodene, eventuelt to i kombinasjon hvis det er mest hensiktsmessig:

 • Intervju med et utvalg elever
 • Skriftlige innspill fra elever (logg, spørreskjema o.l.)
 • Bli systematisk observert (av medstudent, veileder eller andre)
 • Analyse av elevarbeider (tekster, prøvesvar, muntlige presentasjoner, digitale produkter, o.l.)

Resultatene (oppnådde eller forventede) fra undersøkelsen og/eller dine observasjoner skal analyseres og drøftes i lys av pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap, og du skal diskutere hvordan den kunnskapen du har fått gjennom undersøkelsen av egen praksis, kan brukes i ditt videre arbeid med å utvikle din lærerprofesjonalitet.

All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere skole, lærere, elever og medstudenter. Det er ikke anledning til å innhente video-, bilde- eller lyddata i forbindelse med FoU-oppgaven, og din undersøkelse kan ikke offentliggjøres eller brukes i andre sammenhenger enn eksamensbesvarelsen.

Formelle krav

Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 3000–4000 ord (ikke medregnet forside, litteraturliste og vedlegg). Bruk APA-normen for referanser og litteraturliste.

Besvarelsen skal ha følgende innhold (men ikke nødvendigvis som egne avsnitt eller i denne rekkefølgen):

 • Forside med kandidatnummer, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord i oppgaven
 • Presentasjon av tema for oppgaven og hvilken relevans dette har for læringsutbyttet i emnet
 • Problemstilling
 • Redegjørelse for relevant pedagogisk og fagdidaktisk faglitteratur
 • Begrunnelse for valg av metode og redegjørelse for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen
 • Analyse av resultatene
 • Drøfting av problemstillingen og hvilke implikasjoner undersøkelsen har for videreutviklingen av egen lærerpraksis
 • Litteraturliste
 • Eventuelle vedlegg: Innsamlingsverktøy som er brukt i undersøkelsen (observasjonsskjema, spørreskjema, intervjuguide o.l.), legges
 • ved. Innsamlet materiale (elevtekster, utfylte spørreskjemaer o.l.) skal ikke legges ved.

For ettfagsstudenter på PPU deltid (PPU3520D) og PPU heltid (PPU3220) fra og med våren 2021: Ettfagsstudenter skal bruke ordinært pensum i sitt fag.

For ettfagsstudenter på lektorprogrammet (PROF4045) og Teach First (PPU3620T): Ettfagsstudenter skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur. Tilleggslitteraturen må være godkjent av faglærer.

Obligatorisk innlevering: Veiledning av metodeplan

Du skal skrive en metodeplan der du gjør rede for

 • Hvilket tema du har valgt
 • Ett eller flere forslag til problemstilling
 • Hvilken eller hvilke av de fire metodene du vil bruke
 • Hvordan du vil gjennomføre undersøkelsen

I metodeplanen bør du sørge for å få tydelig fram hvordan metoden(e) og den konkrete gjennomføringen egner seg for å belyse tema og problemstilling.

Metodeplanen skal være 300–500 ord og leveres og veiledes i læringsplattformen. Denne innleveringen er obligatorisk.

Hvis metodeplanen ikke inneholder de ovennevnte komponentene, vil den ikke gi et godt nok grunnlag for veiledning, og du vil få en tilbakemelding om at innleveringen ikke er godkjent.

For å kunne gå opp til eksamen må metodeplanen din være veiledet. Informasjon om videre veiledning finner du på emnets semesterside.

Frist:
PPU3220 og PPU3520D: Innen fredag kl. 16.00 i andre praksisuke

 

Frivillig veiledningsseminar

Veiledningsseminaret er et frivillig tilbud. For informasjon om hvordan veiledningsseminaret organiseres på de ulike studieprogrammene, vennligst se emnets semesterside. 

PPU3220

PPU3520D

PROF4045

Informasjon om tid, sted og påmelding blir gitt i læringsplattformen.

 

Eksamensinnlevering

Besvarelsen leveres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon om eksamen i Inspera på semestersiden. Merk at besvarelsen skal leveres som ett dokument, da det ikke er mulig å laste opp vedlegg til besvarelsen i Inspera. Se innleveringsfrist for FoU-oppgaven under «Eksamen: tid og sted» på semestersiden.

 

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk gi karakteren «F - Ikke bestått», selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og formidlingsevne.

 

Karakter/
UiO-beskrivelse

Problemstilling og metode

Teori, vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Problemstillingen er klar, avgrenset og svært relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen, og for det fagdidaktiske faget. Metoden(e) som er valgt, er velegnet for å belyse problemstillingen, og den metodiske gjennomføringen er svært tydelig beskrevet og konkretisert. Resultatene (oppnådde eller forventede)  fra undersøkelsen er svært tydelig framstilt og er velegnet for å belyse problemstillingen.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er svært relevant for problemstillingen, og kandidaten viser en fremragende kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen. Kandidaten evner på en svært god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og resultater (oppnådde eller forventede).

Språket er svært presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Krav til innhold og formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Problemstillingen er klar, avgrenset og svært relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen, og for det fagdidaktiske faget. Metoden(e) som er valgt, er velegnet for å belyse problemstillingen, og den metodiske gjennomføringen er meget tydelig beskrevet og konkretisert.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er meget relevant for problemstillingen, og kandidaten viser meget god kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen. Kandidaten evner på en meget god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og resultater (oppnådde eller forventede).

Språket er presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Krav til innhold og formalia er oppfylt.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Problemstillingen er relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen, og for det fagdidaktiske faget. Metoden(e) som er valgt, er egnet for å belyse problemstillingen, og den metodiske gjennomføringen er tydelig beskrevet og konkretisert.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er relevant for problemstillingen, og kjennskapet til og forståelsen av pensumlitteraturen er preget av en bredde og dybde uten klare mangler. Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og diskuterer teori og resultater (oppnådde eller forventede), med noe nyansering og kritisk refleksjon.

Språket er godt og selvstendig. Teksten er strukturert. Krav til innhold og formalia er oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Problemstillingen er relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen, og for det fagdidaktiske faget. Metoden(e) som er valgt, er til en viss grad egnet for å belyse problemstillingen, og den metodiske gjennomføringen er til en viss grad beskrevet og konkretisert.

 

Besvarelsen preges av argumenter som kan fremstå som meningsytringer. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har noe relevans for problemstillingen, men kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er noe mangelfull.
Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.
Teori og resultater (oppnådde eller forventede) presenteres og diskuteres på en lite nyansert og kritisk måte.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av mangel av faguttrykk. Teksten har en viss struktur. Krav til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Problemstillingen er noe relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen, og for det fagdidaktiske faget. Metoden(e) som er valgt, er til en viss grad egnet for å belyse problemstillingen, og den metodiske gjennomføringen er til en viss grad beskrevet og konkretisert.

 

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som i stor grad fremstår som meningsytringer. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har noe relevans for problemstillingen, men kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er mangelfull.
Kandidaten evner bare i liten grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og resultater (oppnådde eller forventede) presenteres og diskuteres på en lite nyansert og kritisk måte.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende. Teksten har svak struktur. Krav til innhold og formalia er i noen grad oppfylt.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Problemstillingen har liten eller ingen relevans for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen, og for det fagdidaktiske faget. Metoden(e) som er valgt, er i liten grad egnet for å belyse problemstillingen, og den metodiske gjennomføringen er i liten eller ingen grad beskrevet eller konkretisert.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har liten relevans for problemstillingen, og kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er svært mangelfull. Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og resultater (oppnådde eller forventede) blir i liten eller ingen grad diskutert.

Framstillingen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende. Teksten er ustrukturert. Krav til innhold og formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

Publisert 22. mars 2021 11:29 - Sist endret 6. des. 2021 21:15