Eksamen del 1: Semesteroppgave PROF3025 (pilot våren 2021)

Semesteroppgaven er en individuell skriftlig oppgave som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk A. I oppgaven skal du ta utgangspunkt i et undervisningsopplegg du har planlagt, observert eller gjennomført så langt i praksis (inkl. digital hjemmeskole). Det er ikke et krav om at undervisningsopplegget er gjennomført.

Du skal formulere en problemstilling som kan belyse utvalgte sider av undervisningsopplegget og analysere og drøfte undervisningsopplegget ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori, samt dine erfaringer fra praksis. Problemstillingen skal relateres til ett eller begge de overordnede temaene «undervisning og læring» og «klasseledelse», og knyttes til ett eller flere av læringsutbyttene beskrevet i emnebeskrivelsen.

Formelle krav

Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 3000–4000 ord (ikke medregnet forside, litteraturliste og vedlegg). Bruk siste versjon av APA for referanser og litteraturliste. All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere skole, lærere, elever og medstudenter. Dette gjelder både for semesteroppgaven og deloppgavene.

Besvarelsen skal inneholde følgende komponenter:

  • Forside med kandidatnummer, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord i oppgaven
  • Bakgrunn og presentasjon av problemstillingen
  • Kort presentasjon av undervisningsopplegget, inkludert beskrivelse av gruppen/klassen
  • Analyse og drøfting av undervisningsopplegget ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori, samt erfaringer fra praksis
  • Begrunnede forslag til hvordan undervisningsopplegget kan videreutvikles
  • Konklusjon
  • Litteraturliste
  • Vedlegg: deloppgave A

Ettfagsstudenter i naturfag skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur. Tilleggslitteraturen må være godkjent av faglærer.

Veiledningsprosessen og innlevering av deloppgaver

Obligatorisk innlevering av deloppgaver

Underveis i praksis samler du inn datamaterialet du trenger for å skrive semesteroppgaven, og deler av dette skal leveres inn i form av to obligatoriske deloppgaver. Deloppgavene har til hensikt å strukturere datainnsamlingen og vil også danne utgangspunkt for veiledningsseminar I. Deloppgavene leveres i læringsplattformen innen kl. 16.00 søndag i siste praksisuke.

Deloppgave A - undervisningsplan

Lag en plan for det undervisningsopplegget som skal behandles i semesteroppgaven. Bruk malen «Undervisningsplan». Det er ikke nødvendig å fylle ut "Til bruk i veiledningssituasjoner".

Deloppgave B - refleksjon

Skriv et kort avsnitt der du reflekterer over hvilke mål og intensjoner du hadde for elevenes faglige læring i timen, hvordan undervisningen gikk, og hvilke områder som kan være relevante å diskutere i semesteroppgaven. Hvilke deler av undervisningen fungerte godt? Hvorfor? Hvilke deler fungerte mindre godt? Hvorfor? Hvordan kan undervisningsopplegget utvikles videre?

Du skal arbeide videre med dette i veiledningsseminar I, der du blant annet skal utforme problemstilling for semesteroppgaven.

Veiledningsseminar I og II

Etter praksis arrangeres det to veiledningsseminar, veiledningsseminar I og II.

Se mer informasjon om veiledningsseminar I og II på semestersiden.

Eksamensinnlevering

Besvarelsen leveres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon om eksamen i Inspera på semestersiden. Merk at besvarelsen skal leveres som ett dokument, med deloppgave A inkludert, da det ikke er mulig å laste opp vedlegg til besvarelsen i Inspera. Se innleveringsfrist for semesteroppgaven under «Eksamen: tid og sted» på semestersiden.

Vurdering

Semesteroppgaven vurderes med karakter A–F. Deloppgavene vil ikke bli gjenstand for vurdering.

Vurderingskriterier

Kriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk ubetinget kvalifisere for karakteren F, selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og framstillingsevne.

Karakter/
UiO-beskrivelse

Problemformulering og stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

 

A Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten utvikler en klar og avgrenset problemstilling som er godt egnet til å belyse det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er svært relevant for problemstillingen, og kandidaten viser fremragende kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur.

 

Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og empiri.

Språket er svært presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert.
Krav til innhold og formalia er oppfylt.

 

B Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en klar og avgrenset problemstilling som er svært relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er svært relevant for problemstillingen, og kandidaten viser meget god kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur.
Kandidaten evner på en god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og empiri.

Språket er presist og selvstendig.
Teksten er godt strukturert.
Krav til innhold og formalia er oppfylt.

 

C God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten utvikler en problemstilling som er relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er relevant for problemstillingen, og kjennskapet til og forståelsen av pensumlitteraturen er preget av en bredde og dybde uten klare mangler.

 

 

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig.
Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.
Teori og empiri brukes bekreftende, med tilløp til nyansering og kritisk refleksjon.

 

Språket er jevnt over godt og selvstendig.
Teksten er strukturert.
Krav til innhold og formalia er oppfylt.

 

D Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en problemstilling som er relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har en viss relevans for problemstillingen. Kandidaten viser en rimelig grad av kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av en viss argumentasjon, men fremstår i noen grad som meningsytringer.
Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.
Teori og empiri brukes bekreftende og diskuteres, men på en tidvis lite nyansert og kritisk måte.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av en viss mangel av faguttrykk.

Teksten har en viss struktur.

Krav til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

E Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en problemstilling som har noe relevans for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har noe relevans for problemstillingen men kan til tider være noe perifert og tilfeldig. Kandidaten viser noe, men til tider mangelfull kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av tilløp til argumentasjon, men framstår i overveiende grad som meningsytringer.
Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.
Teori og empiri presenteres og diskuteres, men på en lite nyansert og kritisk måte.

 

 

Besvarelsen er i hovedsak forståelig, men språket er uselvstendig eller noe preget av uklarheter. Mangel på faguttrykk er framtredende.
Teksten har tilløp til struktur.
Krav til innhold og formalia er i noen grad oppfylt.

F Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en problemstilling som har liten eller ingen relevans for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har liten relevans for problemstillingen, kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er svært mangelfull.

 

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.
Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.
Teori og empiri er overveiende fraværende.

Besvarelsen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.
Teksten er uten tilløp til struktur.
Krav til innhold og formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

 

Oppgåvetekst på nynorsk

Publisert 22. mars 2021 11:33 - Sist endret 13. okt. 2021 10:57