Juss for ledere

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, mote, flash-fotografering, interaksjon.
Er du rektor eller styrer eller har du en mellomlederfunksjon i skole eller barnehage? Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som juridisk aktør. Du vil få kunnskap om det utdanningsrettslige området, og trening i å løse juridiske case. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som rektor eller styrer. Emnet godkjennes som del av Masterprogrammet i utdanningsledelse. 

Hvorfor velge Juss for ledere?

Oppbygging og
gjennomføring

Hva lærer du?

Opptakskrav og søknad


Informasjon om Juss for ledere finner du på emnesiden.

Det er fremdeles noen få plasser igjen på dette studiet. Det er løpende opptak, så søk så fort som mulig for å få studieplass! Du søker på EVUweb

Se video om Juss for ledere

Organisering og temaer

Modulen «Juss for ledere» består av fire samlinger, á to dager. I løpet av de fire samlingene vil juridiske utfordringer i skole og barnehage være sentrale omdreiningspunkter, og der arbeid med praksisnære case skjer i seminargrupper på ca. 12 studenter.

  • Rettsliggjøring av skole og barnehage. Juridisk metode og rettskildelære.

Det faglige og administrative teamet blir presentert og det gis en introduksjon til modulen «Juss for ledere». Fokus på samlingen er hvordan skole og barnehage er gjenstand for rettslig styring og rettsliggjøring. Tilsyn og barnas/elevenes rett til et godt barnehage-/skolemiljø vil også berøres. Det vil dessuten bli gitt en innføring i juridisk metode og rettskildelære. Casearbeid i seminargrupper og en introduksjon til modulens obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) inngår også.

  • Grunnleggende forvaltningsrett. Innføring i arbeidsrett.

Sentrale arbeidsrettslige problemstillinger vil bli behandlet, i tillegg til at studentene får innsikt i sentrale avtaleverk, bl.a. Hovedtariffavtalen. I tillegg vil ulik tematikk rundt ansettelser, stillingsvern og oppsigelser stå i sentrum. Grunnleggende forvaltningsrett med fokus på blant annet saksbehandlingsregler som f.eks. enkeltvedtak, klagerett og taushetsplikt blir også presentert og diskutert. Casearbeid i seminargrupper knyttes til samlingens overordnede temaer.

  • Demokratiske verdier i skole og barnehage. Spesialundervisning, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp.

Betydningen av demokratiske verdier og internasjonal lovgivning står i fokus, og lederrollens oppgave til å forvalte dette i skole og barnehage. Spesialundervisning, TPO i skole og spesialpedagogisk hjelp i barnehage bli også behandlet, med bakgrunn i endringer i lovverket. Casearbeid i seminargrupper med utgangspunkt i overordnet tematikk for samlingen.

  • Barns og de ansattes rettigheter. Barnets beste og et godt arbeidsmiljø for alle.

Fokus er på hvordan ledere ivaretar den vanskelige balansen mellom barnas/elevenes rettigheter og de ansattes rettigheter. Studentpresentasjoner (i grupper) av siste obligatoriske oppgave. Oppsummering av emnet og forberedelser til hjemmeeksamen.

Fakta om studiet

Studiepoeng: 15

Varighet:
2 semestre (deltid)

Husk:
søknadsfristen
1. mars

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Samlinger H22/V23

06. - 07. september 2022

08. - 09. november 2022

10. - 11. januar 2023

07. - 08. mars 2023