Hvorfor velge Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Som skoleleder forventes du å lede skolens utvikling i tråd med sentrale forventninger slik de kommer til uttrykk i læreplaner. Fagfornyelsen forutsetter at skoleledere har kunnskaper og ferdigheter til å drive slikt utviklingsarbeid. I denne videreutdanningsmodulen bygger vi på og videreutvikler kunnskaper og erfaringer fra arbeidet med Kunnskapsløftet og den Nasjonale rektorutdanningen.

Foto: unsplash.com

Forskningsbasert, nyskapende og praksisorientert

Hos oss blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Du vil lære og forstå mer om læreplanteori, læreplan som styringsverktøy og som redskap for planlegging og utvikling. Spesielt legger vi vekt på utfordringer knyttet til fagfornyelsen.

Undervisningen knyttes tett opp mot dine egne prosjekter og erfaringer som leder. Erfaringsbasert kunnskap, erfaringsdeling, refleksjon og utprøving i praksis er sentrale elementer.

Studiet består av tre hovedområder:

  • læreplananalyse
  • ledelse for læring
  • ledelse av læreplanarbeid

Disse områdene kobles sammen slik at vi når målet om at du skal kunne tolke og forstå læreplanverket, drøfte og forstå sentrale begreper og prinsipper og kunne utvikle profesjonsfellesskapet på egen arbeidsplass.

Publisert 28. jan. 2020 16:20 - Sist endret 24. jan. 2021 00:35