Hva lærer du?

Rektorutdanningen integrerer kunnskapsområdene styring, organisasjon, læring og ledelse til et studium som gjør deg bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgaver i skolen. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse innen disse områdene, som integrerer utdanningens gjennomgående temaer Utvikling og endring og Lederrollen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utdanningens temaer:

Styring og ledelse

 • Skolens samfunnsoppdrag
 • Styringsnivåer og bruk av styringsmidler
 • Læreplan- og vurderingsstyring
 • Rektors styringsrett og handlingsrom
 • Utøvelse av lederskjønn
 • Strategier for beslutningstaking
 • Internasjonale trender og deres mulige påvirkning på praksis
 • Nasjonale reformer, politikk og programmer og deres effekt på skoler

Emnet gir deg kunnskap om skolens samfunnsoppdrag og juridiske, økonomiske og styringsmessige rammer som skolelederarbeidet er underlagt. I arbeidet med emnet vil det være et fokus på hvordan skoleledere kan skape tillit og oppslutning om systemgitte forventninger og standarder, hvordan disse kan fungere læringsfremmende, lederutfordringer og hvordan du kan utøve skjønn. Tematikken settes inn i en internasjonal kontekst.

Organisasjon og ledelse

 • Skolen som organisasjon og endringsledelse
 • Skoleutvikling og organisasjonslæring
 • Skolekultur, verdier, normer og relasjoner
 • Klima for læring og utvikling
 • Kommunikasjon, inkludert coaching og veiledning, som forbedrer relasjoner og resultater og beslutninger
 • Strukturere og lede skoler slik at lærere og relevante andre kan fungere som læringsfellesskap
 • Strategisk kompetansestyring, herunder omdømmebygging og talentutvikling

Emnet vektlegger kunnskap om hvordan nye ideer utfordrer skolen som organisasjon og etablerte skolekulturer, og hvordan skoleledere i praksis kan håndtere mulige spenninger når det nye møter det etablerte. Du vil få kunnskap og ferdigheter til å drive strategisk kompetanseutvikling som inkluderer omdømmebygging og utvikling av personalressurser. Emnet vil bidra til å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter gjennom å trene på coachende og veiledende arbeidsformer med hensikt å utvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap.

Læring og ledelse

 • Elevers læringsresultater og læringsmiljø
 • Effektive strategier for læreres profesjonelle utvikling
 • Planlegging, koordinering, implementering og evaluering av undervisning og læring
 • Skoledata som grunnlag for forbedringer av undervisning og elevers læring
 • Ledelse i og av profesjonelle fellesskap
 • Kommunikasjon, samspill, relasjoner og konflikthåndtering

Emnet vil bidra til å utvikle din personlige kunnskapsbase, som inkluderer en utvidet forståelse av hvordan barn og unge lærer og utvikler seg, og hvilke metoder og læringsmåter som kan øke læringsutbyttet. Emnet gir kunnskap om hensiktsmessige læringsstrategier som skoleledere kan bruke for aktivt å engasjere og motivere lærere, slik at du selv bedre kan håndtere pedagogiske problemstillinger og ta beslutninger i  hverdagen. Kunnskaper om og ferdigheter i å analysere og lede disiplinerte og læringsfremmende samtaler om skoledata vil stå sentralt i dette arbeidet.


 

Publisert 20. jan. 2014 09:00 - Sist endret 19. jan. 2018 17:13