Ungdomstrinn i utvikling - skolebasert kompetanseutvikling

Ungdommer i engasjert samtale

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

ILS har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å følge opp flere skoler i den nasjonale satsningen "Ungdomstrinn i utvikling". "Ungdomstrinn i utvikling" skal gi støtte til en mer praktisk, variert og relevant undervisning innenfor klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Bakgrunn

Satsningen har sin bakgrunn i Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, der motivet er å få til en fornyelse og styrking av ungdomstrinnet.

"Ungdomstrinn i utvikling" er en nasjonal satsing med tilbud til alle skoler i Norge med ungdomstrinn.

ILS bidrar med faglige ressurser inn på skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, for å kunne drive en mer variert og praktisk undervisning for elevene i ungdomsskolen.

Satsingen har pekt ut fire fokusområder, i tillegg til at det skal jobbes gjennomgående med organisasjonslæring og vurdering for læring; de fire områdene er skriving, lesing, regning og klasseledelse.

Praktisk gjennomføring ved ILS

Utdanningsdirektoratet fordeler skolene i fire puljer, og en pulje varer i tre semestre.

I pulje 1, som startet høsten 2013 og er ferdig til jul 2014, følger ILS fem skoler i Akershus.

I pulje 2, som startet opp i august 2014, følger ILS opp 25 skoler; 19 i Akershus og 6 i Oslo.

I pulje 3, som starter opp i august 2015, følger ILS opp 2 skoler i Akershus og 11 skoler i Oslo.

I pulje 4, som startet opp august 2016, følger ILS opp 6 skoler i Oslo

Hver enkelt skole følges opp individuelt av en veileder fra ILS med spesialisering i skoleledelse og organisasjonsutvikling. I samråd med veilederen utarbeider hver enkelt skole en plan for den skolebaserte kompetanseutviklingen på sin skole, og hvordan arbeidet med satsningsområdene kan inngå i denne.

Satsningen avsluttes desember 2017.

 

 

Ungdomstrinn i utvikling ved ILS

For henvendelser vedrørende Ungdomstrinnssatsningen ved ILS:
adm.prosjektleder:
Hilde Madsø Jacobsen
Tlf.: 22844821

Veilederteam som følger opp skolene:
Ann Elisabeth Gunnulfsen
Tor Colbjørnsen
Anne Kristin Dahl