Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen

Lærerstudentenes møte med praksisskolene og de første årene som nyutdannet lærer har stor betydning for lærernes motivasjon for yrket og utvikling av egen læreridentitet.

To studenter i samtale

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Det er derfor av stor betydning hvordan skolene tar i mot de nytilsatte og hvordan de ivaretas og veiledes i møte med praksissjokket - møtet mellom ideal og realitet i lærerhverdagen.

ILS tilbyr følgende emner i veiledning

Veilederemnene går på deltid og retter seg inn mot lærere og skoleledere som ønsker å utvikle seg profesjonelt og som ønsker kunnskaper om og ferdigheter i veiledning:

VEIL4005 Veiledning i skolen
5 studiepoeng. Innføringsemne. Tilbys neste gang våren 2020.
VEIL4015 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen
10 studiepoeng. Fordypningsemne. Tilbys neste gang våren 2020. Kan tas samme semester som VEIL4005.
VEIL 4020 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2
15 studiepoeng. Fordypningsemne. Tilbys neste gang våren 2020.

Viktige temaer i emnene

 • Veiledning i skolen: metoder og roller
 • Lærerprofesjonen, lærerarbeidet og profesjonell utvikling
 • Læringsledelse og skolen som lærende organisasjon
 • FOU-arbeid i et didaktisk perspektiv
 • Etikk og maktstrukturer i profesjonell veiledning

Hvordan søke?

Det er opptak på studiets emner to ganger i året

 • Søknadsfrist for høstens studier er 1. november.

For å søke på studiet må du innen søknadsfristen:

 • ha satt deg inn i opptakskravene
 • søke på 'Videreutdanning' og 'Veiledning for lærere' i SøknadsWeb
 • laste opp all etterspurt dokumentasjon i SøknadsWeb  

Opptakskrav

 1. generell studiekompetanse
 2. grunnutdanning på minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor – eller cand.mag. grad
 3. grunnutdanning må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 4. minimum 3 års relevant praksiserfaring (100%) som lærer eller leder i skolen etter endt utdanning

Studiet er progresjonsbasert. Det vil si at du må ha fullført og bestått emnet VEIL4005, før du kan få opptak på VEIL4015, som igjen må være fullført og bestått før du kan få opptak på VEIL4020. Se emnesider for mer informasjon.

Dokumentasjonskrav

Søkere må dokumentere grunnutdanning på minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor – eller cand.mag. grad. Denne utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Søkere med grunnutdanning fra UiO trenger ikke å dokumentere dette.

Søkere må i tillegg dokumentere minst 3 års relevant praksis (100%) som lærer eller leder i skolen etter endt utdanning. I spesielle tilfeller kan det søkes om unntak fra kravet om praksis. Søknad om unntak må begrunnes og lastes opp sammen med søknad til studiet.

Det anbefales at søkere legger ved et anbefalingsbrev fra skoleleder da dette kan være til fordel ved eventuell rangering. Det er ikke et krav at søkere vedlegger et anbefalingsbrev.

All dokumentasjon må lastes opp i SøknadsWeb innen studiets søknadsfrist.

Rangeringsregler

Hvert av studiets 3 emner har kapasitet til 50 studenter. Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler: 

 • Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.
 • Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler.

Nødvendig veiledningskompetanse

Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009) løfter frem veiledningskompetanse som helt nødvendig for å kunne veilede både lærerstudenter og nyutdannede lærere i deres profesjonelle utvikling. Å veilede i skolen krever kunnskap om veiledning, lærerprofesjonen, hvordan voksne lærer, læringsledelse, didaktikk, etikk og makt i skolen, lærerutdanning og om det å være ny lærer. Det er også behov en ny forståelse av veiledningsfeltet og for et bredt repertoar i ulike veiledningsferdigheter for å veilede ulike aktører i ulike kontekster. Det kreves også en generell kompetanse til å videreutvikle egen profesjonalitet og kompetanse som veileder.

Veilederutdanning for dagens skole

I nasjonale retningslinjer for lektorutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning ligger det klare forventninger til at alle som veileder studenter i praksis skal ha FoU-kompetanse og minimum 15 studiepoeng i veiledning. Alle nyutdannede lærere har krav på veiledning fra en mentor/veileder på skolen.

I møte med disse kravene og forventningene har ILS utviklet veilederutdanning for dagens skole som ivaretar veiledningskompetanse for å ha lærerstudenter i praksis og mentors roller, oppgaver og ansvar i møte med nyutdannede lærere.

Støtteordninger for deg som ønsker å delta på veiledningsstudiet

Veiledningsstudiet ved ILS kan finansieres gjennom støtteordningen Kompetanse for kvalitet. Søkeren søker gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars. Merk at søknadsfristen er endret. Søknaden behandles av Utdanningsdirektoratet.

For søkere som jobber i Oslo kommune tilbyr Utdanningsetaten en kommunal stipendordning for dem som fullfører 30 studiepoeng med studier innen pedagogisk veiledning. Mer informasjon betingelsene for å søke finnes på intranettet (TAVLA) til UDE. Søknad til Veilederemnene ved ILS skjer innen ordinære søknadsfrister.

Emneord: Veiledning, Mentoring, Etter- og videreutdanning, Praksis
Publisert 31. okt. 2011 10:38 - Sist endret 23. okt. 2019 14:15