Kvalitetssystem for studier ved ILS

Universitetsstyret har vedtatt at alle emner og programmer skal ha et vurderingssystem som skaper og sikrer høy kvalitet på det aktuelle studietilbudet.

Universitetsstyret har vedtatt at alle emner og programmer skal ha et system som skaper og sikrer høy kvalitet på det aktuelle studietilbudet. Evalueringen har to hensikter:

  • å finne indikatorer på kvalitetssvikt
  • å beskrive god praksis


Kvalitetssikring av Praktisk-pedagogisk utdanning
Kvalitetssikring av fagdidaktiske masterspesialiseringer
Kvalitetssikring av Masterprogrammet i utdanningsledelse
 

HVEM ER ANSVARLIG FOR HVA?

Emneansvarlig:
 

  • har det faglige ansvaret for et gitt emne
  • har ansvar for å gjennomføre underveisevalueringer (hver gang emnet går). Emneansvarlig står fritt mht. metodevalg.
  • skal i samarbeid med adm. ansvarlig lage en oppsummering som rapporteres til programrådet.

Programråd:

Programrådet har det overordnede ansvaret for kvaliteten på programmet. Programrådet har ansvar for og myndighet til å behandle faglige rammer, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programledelsen skal ved slutten av studieåret gjennomføre en årlig vurdering om intensjonene for studieprogrammet slik de er beskrevet i programplanen, er oppnådd. Vurderingen gjøres på grunnlag av deltakernes (studenters, læreres og ansattes) vurderinger av gjennomføringen av studieprogrammet som helhet.

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
 

Publisert 28. okt. 2010 11:22 - Sist endret 14. mars 2017 15:44