Kvalitetssikring av Masterprogrammet i utdanningsledelse

Midtveis- og sluttevaluering
Masterprogrammet i utdanningsledelse er delt inn 5 emner i tillegg til masteroppgaven.

På UTLED4111 og UTLED4220 gjennomføres det hvert år to midtveisevaluering og en sluttevalueringer. I tillegg etableres en referansegruppe for hvert av disse emnene. Referansegruppene har 1 - 2 møter med studiekoordinator per semester.

På UTLED4301, UTLED4302 og UTLED4303 utføres en midtveisevaluering og en sluttevaluering årlig.

Etter innlevering av masteroppgaven utføres en sluttevaluering for emnet UTED4090: Masteroppgaven kombinert med en sluttevaluering for programmet som helhet. Alle midtveis- og sluttevalueringer gjennomføres i form av elektroniske spørreundersøkelser til studentene.

For å sikre en god veiledning på masteroppgaven, inngås skriftlig veiledningsavtale mellom student og veileder. Avtalen godkjennes av instituttet. Studenter og veiledere orienteres om Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO. I tilknytning til veiledningen, er det utarbeidet noen momenter til veiledningssamtalen, med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som man erfaringsmessig vet der er behov for å få en avklaring på.

Periodisk programevaluering

Periodisk programevaluering skal gjennomføres hvert 6. år. Periodisk programevaluering ble gjennomført for første gang høsten 2007 for perioden 2003 til 2007: Intern og ekstern.


Rapportering
Resultat av midtveis- og programevalueringer rapporteres til Programrådet for Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Årsrapport for programmet:

Publisert 3. nov. 2010 14:53 - Sist endret 15. jan. 2019 09:07