Påhør i praksis

I løpet av langpraksis vil det bli gjennomført minst to påhør av hver student, ett fra skolens ledelse og ett fra ILS.

Hva er et påhør?

Et påhør er ikke en eksamen, men en del av den totale vurderingen av en students praksisperiode. Et påhør er både veiledning og vurdering, og gjennomføres ved at en annen enn praksisveileder er til stede i en av studentens undervisningstimer, for deretter å ha en veiledningssamtale med studenten. Veileder skal være til stede i timen og under samtalen mellom påhører og studenten. Har studenten parpraksis, må studenten ha hovedansvaret for undervisningen gjennom påhøret. Det skal alltid foreligge en undervisningsplan ved påhør.

Påhøret fra ILS kan også gjennomføres digitalt, ved at studenten i samråd med veileder tar opptak av en undervisningstime som lastes opp i OneDrive. For mer informasjon om digitalt praksispåhør, se: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/dipp/

Påhørsrutiner for studenten

 • Studenten skal i løpet av første uke av praksisperioden laste opp sin timeplan til ILS via OneDrive i UiO Office 365. Timeplanmal fra ILS skal benyttes. Studenten er ansvarlig for å orientere ILS om endringer i planen.

 • Skolens kontaktperson (koordinator) vil deretter bli kontaktet av den som skal ha påhøret, for avtale om tidspunkt for påhør.
 • Ved påhøret skal det foreligge en undervisningsplan. Undervisningsplanen leveres i forkant av påhøret, senest 15 minutter før selve påhøret
 • Påhører skal informere studenten om hva som vil rapporteres og om sin konklusjon.
 • Etter påhøret fyller påhører ut rapportskjemaet. Studenten kan kreve innsyn i rapportene jf. forvaltningslovens bestemmelser
 •  

Påhørsrutiner for skolens påhører

Før påhøret

 • Skolepåhøret bør holdes av en i skolens ledelse, men det kan i noen tilfeller holdes av en annen faglærer ved skolen. Viktig: Studentens veileder(e) kan ikke holde påhøret.
 • Studenten skal varsles om påhøret god tid i forveien.
 • Studentens undervisningsplan skal alltid foreligge ved påhør. Påhører kan anmode om at studenten leverer det dagen før, men påhører kan ikke kreve at det er klart før inntil 15 minutter før selve påhøret. Det skal ikke gis førveiledning på undervisningsplanen.
 • Påhører skal møte veileder og student senest 15 minutter før timen

Påhøret:

 • Påhører observerer en økt studenten underviser. Veileder skal være til stede.
 • Påhører skal vurdere studenten opp mot «vurderingskriteriene for praksis». Se mer informasjon om dette under.
 • Dersom medstudenter ønsker å observere undervisningen under påhøret, er det greit så lenge det er i orden for studenten som har timen, veileder og påhører.

Veiledningssamtalen etter påhøret:

 • Påhører skal gjennomføre en veiledningssamtale på cirka 45 minutter med studenten
 • I veiledningssamtalen skal veileder være til stede. Medstudent(er) kan ikke delta i denne samtalen
 • Veiledningssamtalen bør starte med at studenten får reflektere over undervisningen. Påhører skal gi tydelige og konkrete tilbakemeldinger til studenten i samtalen. Studentene skal ikke være usikre på hva som blir rapportert i rapporten som skal sendes til ILS.

Etter veiledningssamtalen:

 • Praksisrapporten skal sendes inn så snart som mulig etter påhøret, senest en uke etter endt praksis
 • Hvis påhører huker av på at det er «tvil om studentens egnethet» eller «studenten er lite/ikke egnet» må påhører umiddelbart kontakte ILS ved å sende e-post til praksis@ils.uio.no.

Påhørsrutiner for ILS-påhører

Før påhøret:

 • Administrasjonen ved ILS sender påhører lenke til studentenes praksismappe for tilgang til timeplan og undervisningsplan
 • ILS-påhører skal avtale tid for påhøret med skolens kontaktperson (koordinator), ikke med veileder. Avtalen bør gjøres så tidlig som mulig, slik at skolen kan koordinere skolepåhørene og andre ILS-påhør.
 • Studenten skal varsles om påhøret god tid i forveien
 • Studentens undervisningsplan skal alltid foreligge ved påhør. Påhører kan anmode om at studenten leverer det dagen før, men påhører kan ikke kreve at det er klart før inntil 15 minutter før selve påhøret. Det skal ikke gis førveiledning på undervisningsplanen.
 • Påhører skal møte veileder og student senest 15 minutter før timen

Påhøret:

 • Påhører observerer en økt studenten underviser. Veileder skal være til stede.
 • Påhører skal vurdere studenten opp mot «vurderingskriteriene for praksis». Se mer informasjon om dette under.
 • Dersom medstudenter ønsker å observere undervisningen under påhøret, er det greit så lenge det er i orden for studenten som har timen, veileder og påhører.

Veiledningssamtalen etter påhøret:

 • Påhører skal gjennomføre en veiledningssamtale på cirka 45 minutter med studenten
 • I veiledningssamtalen skal veileder være til stede. Medstudent(er) kan ikke delta i denne samtalen
 • Veiledningssamtalen bør starte med at studenten får reflektere over undervisningen. Påhører skal gi tydelige og konkrete tilbakemeldinger til studenten i samtalen. Studentene skal ikke være usikre på hva som blir rapportert i rapporten som skal sendes til ILS.

Etter veiledningssamtalen:

 • Praksisrapporten skal sendes inn så snart som mulig etter påhøret, senest en uke etter endt praksis
 • Hvis påhører huker av på at det er «tvil om studentens egnethet» eller «studenten er lite/ikke egnet» må påhører umiddelbart kontakte ILS ved å sende e-post til praksis@ils.uio.no.

 

Vurdering av påhøret

I påhøret skal studenten vurderes opp mot «vurderingskriteriene for praksis». 

Hvis påhørers vurdering av påhøret er at studenten er at studenten ligger i underkant på en eller flere av vurderingsområdene, bør påhører rapportere om at det er tvil om praksis kan bestås.

Nytt påhør ved tvil om studenten kan bestå praksis

Dersom påhører etter undervisningstimen og samtalen etterpå, konkluderer med at det er tvil om langpraksis kan bestås, kan ILS foreta ett eller flere ekstra påhør. Studenten kan imidlertid ikke kreve dette. Tvilspåhøret foregår på samme måte som et vanlig påhør, men påhøreren vil få informasjon om hvilke områder studenten har utfordringer med.

Hensikten med ett eller flere ekstra påhør er for å gi studenten muligheter til å vise nødvendig forbedring på punktene det er meldt tvil på, samt å sikre et bredere vurderingsgrunnlag i vurderingen av bestått eller ikke bestått praksis.

Studenten får et brev fra ILS hvor det fremgår at det er meldt tvil om praksis kan bestås og at det settes opp nytt påhør. Tidspunkt for påhør avklares i samarbeid med veileder og påhører.

Et påhør som konkluderer med tvil oppheves ikke av at neste påhører skulle konkludere med at langpraksis kan bestås. Dersom det er en eller flere påhørere eller veileder(e) som er i tvil, skal studentens vurderingskomite sammenkalles. Vurderingskomiteen består av studentens veileder(e), ILS-påhører(e) og skolens påhører. Det er studentens vurderingskomité som fatter vedtak om bestått eller ikke bestått praksis, ikke den enkelte påhører eller veileder.

Publisert 9. juli 2021 14:23 - Sist endret 9. juli 2021 14:23