Erfaringsbasert læring med GPS og mobiltelefon

Hva skjer når sosiale medier tas i bruk for kommunikasjon og læring i frivillig arbeid med vern av erfaringsbasert kunnskap?

(Foto: Forbundet Kysten)

Dette er et av hovedspørsmålene til forsker Dagny Stuedahl i TRANGO (Transformation in Cultural Heritage NGOs), et av de fire delprosjektene i InterMedias VERDIKT-finansierte prosjekt CONTACT.

For tiden samarbeider Stuedahl og utviklermiljøet ved InterMedia med Forbundet Kysten om en pilot for å undersøke hvordan sosiale medier og mobiltelefoner kan støtte kunnskapsutveksling og læring knyttet til håndtering av åpne tradisjonsbåter. Dette er kunnskap som er handlingsbåren og vanskelig overførbar i form av tekst. Mye arbeid med kystkultur og tradisjonsbåter gjøres av det frivillige kulturvernet. Her har man lange tradisjoner og metoder for læring av handlingsbåren og erfaringsbasert kunnskap gjennom seminarer og kurs, som oppfattes som en videreføring av folkeopplysningstradisjonen. Forbundet Kystens læringsaktiviteter baserer seg på slike samlinger og seminarer, der medlemmene deler kunnskaper gjennom aktiviteter.

Prosjektet retter fokus på læringsfortellinger og mester-læremetodikk, og utforsker hvordan nye teknologier fungerer som verktøy for deling av fortellinger og skaper rom for dialog mellom brukere med ulik kompetanse.

GPS og kameramobiler gjør det enkelt å dokumentere læringssituasjoner – også i bevegelse på havet. Pilotprosjektet går ut på å utvikle løsninger der fotografier, videoopptak og skisser kan lastes opp på en wiki, over mobiltelefon underveis eller over datamaskin etter aktiviteten. Denne dokumentasjonen skal fungere som utgangspunkt for dialog mellom kursdeltakere, både på og mellom samlingene.

Norge ratifiserte i 2007 UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av immateriell kulturarv, men mange spørsmål står åpne med hensyn til hvordan, hvilke – og ikke minst hvorfor. Digitale fortellinger for formidling prøves nå flere steder i kulturarvfeltet, blant annet gjennom Digitalt fortalt initiert av ABM-utvikling. TRANGO’s anliggende er å undersøke hvordan sosiale medier kan benyttes for å støtte de sosiokulturelle prosesser som skaper relasjon og mening mellom fortidens kunnskaper og nåtidens.

Metodisk bygger pilotarbeidet på videreutvikling av brukermedvirkende designmetodikk innenfor kommunikasjonsdesign og etnografisk observasjon både på nett og i samlinger, med spesielt fokus på forholdet mellom medie, arv og minne.

Teoretisk fokuserer prosjektet på hvordan digitale medier kan støtte det som innen kulturfagene kalles kulturell læring, dvs. læring av ferdigheter som er knyttet til tradisjon, verdier og meningsdannelse.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2013 15:39