Fra fakta til forståelse i naturfagsundervisning

Doktorgradsavhandling bidrar til ny kunnskap om hvordan digitale læringsomgivelser kan styrke naturfagsundervisning.

(Foto: Telenor forskning)

“Digitale læringomgivelser om naturfag kan være svært gode ressurser, men de kan ikke alene bidra til at norske elever lærer mer og scorer høyere på internasjonale kunnskapsmålinger.” Dette sier Anniken Furberg, som fredag 5. februar disputerer med en doktorgradsavhandling om hvordan digitale læringsressurser kan bidra til elevers læring i naturfag.

Digitale læringsressurser brukes mer og mer i naturfagsundervisningen i skolene i dag. Likevel finnes det lite systematisk kunnskap om slike læringssituasjoner. Denne avhandlingen er derfor et viktig bidrag inn til arbeidet med å lage gode læringsvilkår i naturfagsundervisningen.

I skolen er fokus ofte rettet mot tilegnelse av fakta gjennom oppgaveløsing. Men, det å lykkes i å løse en oppgave betyr ikke nødvendigvis at elevene har forstått de naturvitenskaplige begrepene eller fenomenene oppgaven handler om.
 

Produktive læringsprosesser

 

Avhandlingen peker spesielt på to viktige forutsetninger for produktive læringsprosesser:

  • Digitale læringsomgivelser er mest produktive når de brukes i situasjoner som kjennetegnes av gruppesamarbeid, elevdiskusjoner, visualisering og refleksjon.
  • En lærerdeltakelse som kjennetegnes av at læreren fokuserer på å støtte elevenes forståelsesprosess fremfor å formidle fakta (det vil si å veilede elevene i å diskutere, argumentere og forklare det de har erfart i den digitale læringsomgivelsen).

- Kunnskapen må bearbeides og settes i sammenheng også med samfunnsrelevante problemer. Fremtidens elever må veiledes fra et ensidig fokus på oppgaver til et fokus på forståelse og anvendelse av kunnskap, sier Furberg. – Dette har store implikasjoner for hvordan digitale læringsomgivelser lages og brukes. Først og fremst betyr dette at det er et behov for digitale læringsomgivelser som støtter elevene i prosessen med å tilegne seg forståelse, dvs. verktøy som støtter diskusjon, refleksjon og anvendelse av kunnskap.
 

Disputerer 5. februar


Anniken Furberg disputerer 5. februar 2010 med avhandlingen Scientific Inquiry in Web-Based Learning Environments. Exploring technological, epistemic and institutional aspects of student’s meaning making. Furberg er forsker ved Telenor R&D. Som stipendiat var hun ansatt ved InterMedia og deltaker i UV-fakultetets forskerskole Læring, kommunikasjon og IKT.
 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 5. apr. 2017 17:11