Livslang læring på arbeidsplassen

Livslang læring er et uttrykk som hyppig blir brukt. I sin videste forstand viser det til læring i alle livets situasjoner. I arbeidslivet er det  i så måte verd å spørre seg om hvor reelt det er å snakke om ”arbeidslivslang læring”. Det nylig avsluttede pilot-prosjektet ”Follow-up of the Copenhagen process: Research into forms of individual career development and continuing vocational training (CVT)” har sett nærmere på dette.

Foto: sxc.hu

Episodisk og gradvis læring

Arbeidstakere som ikke gjennomgår noen form for læring over en lengre periode (5-10 år), har større sjanse for å bli låst fast i én type arbeid. De kan kan dermed ha større vanskeligheter med å bytte jobb senere. På den annen side ser man at ansatte som jobber i et arbeidsmiljø som verdsetter og gir muligheter for læring på arbeidsplassen, er mer positive til læring i seg selv og har et mer aktivt forhold til egen karriereutvikling. Det at arbeidstakere ser på læring og faglige utvikling som et element i utviklingen av egen karriere, fører til at de er mer positivt innstilte til å bruke tid og krefter på å delta i opplæring knyttet til eget arbeid. Slik læring kan i enkelte tilfelle være transformativ, dvs. at den er intens og episodisk og variere i rytme og tempo. I andre sammenhenger kan læringen være tilpasningslæring som foregår gradvis og jevnlig.

Førsteamanuensis Terje Grønning ved Pedagogisk Forskningsinstitutt har deltatt i prosjektgruppa som har utarbeidet rapporten. Han sier at forskerne har ønsker å fremheve den episodiske og transformative læringen. Denne typen læring har det vært lite  fokus på innen diskusjonen om livslang læring så langt. Forskerne mener at det ser ut til å være særlig viktig med mer innsikt om episodisk og transformativ læring siden et skifte av arbeidsoppgaver eller arbeidsplass gjør det nødvendig med en god og relativt rask balanse mellom jobbens krav på den ene side og de ansattes ønsker og læringsevner på den annen side.
 

Prosjektleder Alan Brown ved Warwick University forteller blant annet at:
“Det å jobbe med en studie som dekker 10 forskjellige land er veldig givende. Selv om det er markerte forskjeller, er det oppmuntrende å se hvordan mennesker med svært forskjellig nasjonal, sektoriell og yrkesmessig bakgrunn alle ser ut til å være svært engasjert i å utvikle sine arbeidsrelaterte ferdigheter. Dette kan dreie seg om å tilegne seg kunnskap og innsikt i komplementære måter å jobbe på, læring gjennom å være engasjert i utfordrende arbeid, læring gjennom samarbeid, selvstyrt læring, så vel som deltakelse i mer formell videreutdanning og opplæring ved forskjellige tidspunkt i livet" (28/10-2010).
 

Forskerne gir råd

Prosjektgruppen forslår at arbeidsgivere bruker følgende prinsipper når de skal legge til rette for læring på arbeidsplassen:

  • Fokus på både den enkeltes utvikling og på organisasjonens utvikling
  • Den enkeltes ferdighetsutvikling er avhengig av støttefunksjoner for læring på arbeidsplassen
  • Uformell læring, som for eksempel læring av hverandre, er en sentral kilde til utvikling av ferdigheter på jobb
  • Det er samspill mellom individuelle og sosiale prosesser
  • Den enkelte må være en aktiv deltaker i sin egen læring
  • Tidsperspektiv, feedback og støtte er viktige faktorer
  • Tidligere læringserfaringer spiller inn
  • Ikke bare kortsiktige mål, men individets langsiktige mål i livet bør inkluderes i sammenhengen
Publisert 21. des. 2010 08:10 - Sist endret 27. nov. 2014 16:28