Teknologi i klasserommet: Fra læreplan til lokale problemløsninger

Thomas de Lange disputerte 22 november med en avhandling om teknologibruk i medier- og kommunikasjonsfaget.

(Foto: Privat og InterMedia)

Avhandlingen Technology and Pedagogy: Analysing Digital practices in Media Education er resultatet av et forskningsprosjekt som har fokusert på hvordan avansert digital teknologi integreres i undervisningen i medier og kommunikasjonsfaget i videregående skole.

- Det spennende med medier og kommunikasjonsfaget er at faget i stor grad inviterer til bruk av teknologi og programvare i undervisningen, forteller Thomas de Lange. - Det gjør det interessant å se hvordan lærerne går frem for å bruke teknologi i klasserommet på en vellykket måte.

Et av funnene fra dette prosjektet er at lærerne i stor grad trenger å utvikle lokale arbeidsmåter og strategier for å håndtere teknologi på en god måte i sin undervisning. Dette lokale utviklingsarbeidet gjelder ikke primært teknisk kunnskap, men først og fremst pedagogisk kunnskap som tilpasser undervisningen til elevenes læringsbehov. Måten lærerne håndterer dette på er i stor grad forankret i utviklingen av lokale arbeidsformer og strategier i klasserommet.

Avhandlingen dokumenterer både hvordan slike lokale arbeidsmåter utvikles over tid, og hvilken betydning disse arbeidsmåtene har for læringsmiljøet i klasserommet. Prosjektet demonstrerer slik sett hvordan lærere gjennom lokalt læreplanarbeid utvikler et læringsmiljø rundt bruken av avansert teknologi som et vesentlig bindeledd i realiseringen av den formelle læreplanen i medier- og kommunikasjonsfaget.

Thomas de Lange har arbeidet som stipendiat ved InterMedia og har vært tilknyttet forskerskolen IKT, kommunikasjon og læring ved UV-fakultetet. Han arbeider nå som universitetslektor ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Veiledere har vært Sten Ludvigsen og Ola Erstad.

Samarbeid og utprøving i klasserommet (Foto: InterMedia)

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 15. mars 2016 13:01