Elever testet ‘Science Created by You’

Prosjektet SCY utvikler et innovativt IKT-basert læringsmiljø (SCY-Lab) med mål om kunnskapskonstruksjon, samarbeid og produksjon av kunnskapsobjekter innenfor matematikk, vitenskap og teknologi.

(Foto: Anthony Perritano)

InterMedia har har hatt utprøvinger sammen med elever og lærere på Sandvika videregående skole. Prosjektet Science Created by You er EU-finansiert, og InterMedia/UiO er en av 12 partnere. Prosjektet er nå midtveis og for tiden prøves læringsomgivelsen ut i deltakerlandene. Her forteller prosjektleder Anders Kluge om erfaringene med utprøvingen:

Løse oppdrag

SCY fokuserer på at elever individuelt og sammen skal konstruere “Emerging Learning Objects” (ELOs) som kan deles med og brukes av andre elever. Videre skal lærerne bruke SCY-lab for å vurdere elevenes læringsprosesser og sluttprodukter. I SCY-Lab jobber elever med å utføre “oppdrag” knyttet til matematikk, vitenskap og teknologi, og disse oppdragene er formet som samfunnsrelevante forskningsspørsmål, som for eksempel ”Hvordan bygge et CO2-nøytralt hus?” eller “Hvordan kan vi produsere sunnere melk?”.

Når elevene er på oppdrag i SCY-Lab tilbys de et sett av verktøy for å undersøke, simulere og integrere rikholdige svar. Videre støttes samarbeidslæring, men også at elevene selv er i stand til å produsere kunnskapsobjekter (ELOs) som både representerer prosessen bak og produktet av deres undersøkelser av et reelt fenomen.

Praksisnær utvikling

InterMedia har en omfattende aktivitet i prosjektet, både med design og utvikling av teknologiomgivelser, pedagogiske scenarier, teknologisk arkitektur, og skal lede den største arbeidspakken i prosjektet; evaluering av teknologien i bruk.

I forkant av utprøvingen i Norge har tre lærere vært med i designworkshops for å komme med innspill til utforming av teknologien og interaksjonen. InterMedia ønsker utvikling av verktøy og mekanismer som er innovative, men også nær lærernes praksis. Det vil si at verktøyet må støtte mål i læreplanen og ha evnen til å utfordre elevene til å reflektere rundt matematiske problemstillinger. For mekanismenes del ser vi spesielt på awareness (oppmerksomhetsfanger) der lærerere og elever blir gjort oppmerksom på egen framdrift, andre de kan kommunisere med, og innhold som kan være relevant for dem. For lærere er dette nyttig for å kunne avgjøre hvorvidt man trenger å gjøre en intervensjon. For elevene kan dette være nyttig for å se på hva andre har gjort eller initiere samarbeid med andre.

Utprøving

I fire påfølgende onsdager i mars 2010 har elever ved Sandvika videregående skole hatt prosjektarbeid med SCY-lab. Tyve elever har jobbet i fem grupper med designe et CO2-vennlig hus i en periode på 20 skoletimer samt hjemmearbeid.

Viktig for prosjektets hovedidé var at deling av læringsobjekter fungerte godt. Elevene delte materiale på et bestemt tidspunkt i prosjektets gang. De elevene og gruppene som var passive så ut til å få nye ideer til å få prosjektet sitt videre. De elevene som lå langt framme fikk en ny gjennomgang av argumentene for de valgene de hadde gjort. Det førte til revurdering i noen tilfeller og til at valgene fikk tydeligere grunnlag i andre tilfeller.

Elevene brukte mye tid på teknologien, men det som kunne se ut som tidsberøvende ’fikling’ viste seg i mange tilfeller å ha et læringsmessig utbytte fordi det hadde med det faglige innholdet å gjøre.

Oppgaven var kompleks og noe overveldende for elevene. De skulle planlegge et langt forløp i en modell av læring der de skulle være utforskende og selvstendige, og der temaet for dem var lite forstått. I tillegg var teknologien ukjent. Selve det konkrete tegnearbeidet med å designe huset så her ut til å bringe arbeidet framover, og gjøre det lettere deretter å ta inn over seg de mer abstrakte og komplekse problemstillingene.

Elevene avsluttet med en presentasjon. De var overveiende gode. Elevene hadde klart å samle komplekst stoff og gi det en koherent framstilling. Argumentasjonen kunne i enkelte tilfeller være noe overfladisk. Dette er en svakhet som også er påpekt i de utprøvingene som er gjort i Grenoble av Université Joseph Fourier.

Vi avsluttet utprøvingen med intervjuer og pizza for elever og lærere. Elevene trivdes med et prosjekt som var annerledes enn den vanlige skolehverdagen. Fire observasjonsdager med kameraer ga det et rikt materiale for de seks forskerne, de to utviklerne og de tre masterstudentene som arbeider i prosjektet.

Av Anders Kluge
Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 7. juni 2013 18:13