Space2cre8: Sosiale medier i klasserommet

– Det å benytte seg av sosiale medier i undervisningen kan være én vei å gå i arbeidet med å skape nye og mer engasjerende læringsarenaer for skoletrøtt ungdom. Elevene får brukt seg selv som lærende på nye og utfordrende måter.

Foto: PFI, UV

Dette sier Kenneth Silseth, stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt.

Sammen med stipendiatkollega Kristin Vasbø og professor Ola Erstad står han bak den norske delen av det internasjonale prosjektet "Space2cre8". Hovedprosjektet, som styres fra University of California, Berkeley, har som mål å utforske forholdet mellom sosiale medier og læring. I den norske delen av prosjektet har man fulgt en flerkulturell 8. klasse gjennom et helt skoleår, og studert hvordan man har tatt i bruk et spesifikt sosialt medium i undervisningen.

– Elevers læring er nært knyttet til deres identitet, hvor sistnevnte handler om måter å se seg selv og andre i de ulike arenaene man deltar på. En kopling mellom elevers identiteter og måten de forholder seg til kunnskap på i skolen, er en viktig faktor for å skape læring og engasjement. - Og nettopp her ligger noe av nøkkelen, sier Kristin Vasbø. - De sosiale mediene gir elevene nye muligheter til å utfolde seg i skolen med utgangspunkt i deres mangfoldige erfaringsbakgrunner.

Selv om studien er utført i et flerkulturelt klasserom, hvor spekteret av et kulturelt mangfold er stort, vil dette være like relevant i alle klasserom.

Space2cre8

– Det sosiale mediet man har brukt i undersøkelsen er nettverket Space2cre8. Nettverket kopler 12-18 år gamle elever fra India, Norge, Australia, Sør Afrika og USA, og gir dem mulighet til å delta i samtaler om kultur, skole og dagligliv. Her åpnes det for mange ulike uttrykksformer. 

(f.v.) Ola Erstad, Kristin Vasbø, Kenneth Silseth
Foto: Shane Colvin

Elevene lager temagrupper, sender hverandre beskjeder, utveksler kunnskap om hverandres kulturer, lager digitale historier og filmer, laster opp musikk og bilder og lager sine personlige profiler. Elevene lærer også engelskspråket gjennom å praktisere det via for eksempel chat. Norge er det eneste landet i prosjektet som har tatt i bruk Space2cre8 i et vanlig klasserom.

– Studien vår viser hvordan sosiale medier er en viktig arena for diskusjon og forhandling av elevenes identiteter, sier Ola Erstad. Det å delta i sosiale medier åpner for refleksjon og gir elevene en annen forståelse av seg selv og verden rundt seg. I stedet for å lese om hverandres kulturer i en bok, får de muligheten til å lære om hverandre gjennom direkte kontakt med ungdom fra andre land.

Et annet alternativ

Studien konkluderer med at sosiale nettverk som Space2cre8 representerer et interessant alternativ til vanlig undervisning gjennom dets evne til å engasjere elevene i meningsskapende og kreative prosesser. Vi snakker her om prosesser både av akademisk og ikke-akademisk karakter, som berører både personlig og faglig kunnskap hos eleven.

 

Publisert 10. nov. 2010 14:00 - Sist endret 15. jan. 2020 13:00