Utfordrende prosjekt om universell utforming

Hva er blinde og svaksyntes utfordringer og praksiser ved bruk av IKT? Nytt prosjekt utforsker mulighetene i tilgjengelig og fremtidig teknologi.

(Foto: Helsedirektoratet)

Etter suksessen med nettstedet Syn og hørsel hos eldre har Helsedirektoratet bedt InterMedia og Skådalen kompetansesenter om å utvikle nettportalen Sansetap med informasjon for alle livsfaser når det gjelder synsvansker, hørselsvansker og kombinerte syns- og hørselsvansker.

I tilknytning til utviklingen av selve nettportalen har InterMedia en egen forskningskomponent knyttet til formidling til barn om disse funksjonshemmingene, samt et utviklings- og forskningsprosjekt om universell utforming.

Å lage en webomgivelse med universell utforming, som skal gi alle mulighet til å nytte nettportalen fullt ut, setter store spesialpedagogiske og datatekniske krav, forteller prosjektlederne for Sansetap-prosjektet, Bjørn Skaar (InterMedia) og Nina Sellæg (Skådalen kompetansesenter). Prosjektet samarbeider med Huseby kompetansesenter og firmaet Include om blinde og svaksyntes utfordringer og praksiser ved bruk av IKT, for å utforske mulighetene i tilgjengelig og fremtidig teknologi. Portalen skal ferdigstilles innen utgangen av 2011.

Bjørn Skaar deltar i UV-fakultetets forskergruppe Crossing (Cross-cultural experiences in designing learning environments in teacher education for including learners with disabilities).

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2021 23:13