Studenter trigges av lysten til å gjøre det bedre enn sine medstudenter

Konkurranseinstinktet er avgjørende for økonomistudentenes eksamensprestasjoner. Fokus på læringsstrategier og egenutvikling betyr mindre.

Foto: Colourbox

-  Det sier Christian Brandmo, forskeren bak undersøkelsen. I sin nylig godkjente doktorgradsavhandling forenes teori om kunnskapsoppfatninger, motivasjon, strategibruk og prestasjoner gjennom modeller for selvregulert læring. Dataene er basert på en 3-årig studie av siviløkonomstudenter ved Handelshøgskolen BI.

- Det vi ser er at ”ønsket om å gjøre det bedre enn andre” faktisk er det som fremstår som den sterkeste prediktoren for gode eksamensprestasjoner blant økonomistudentene, og at fokus på læring og egenutvikling, herunder bruk av forståelsesstrategier, i liten grad evner å si noe om kvaliteten på fremtidige eksamensbesvarelser. Det er med andre ord konkurranseinstinktet som slår inn og som leder vei prestasjonsmessig – en tendens man trolig også vil finne igjen i andre studieprogram der karakterer, karakternivå og det å prestere godt har høy prestisje og betydning for fremtidig karriere. Selv om graden av konkurranseorientering nok vil variere fra student til student og fra studieprogram til studieprogram, viser denne studien at – konkurranse med andre studenter er en drivende faktor for akademiske prestasjoner, spesielt blant de studenter som har forutsetninger for å lykkes.

- Studien viser forøvrig at gode eksamensprestasjoner later til å forsterke ”ønsket om å gjøre det bedre enn studiekameratene”, at gode eksamensprestasjoner gir større tro på egen kapasitet til å mestre studiet, samt at det synes å være en økende sammenheng mellom eksamensprestasjoner og prestasjonsorientert motivasjon utover i studiet. Det kan virke som at studentene tilpasser sin motivasjon etter hva de tror de kan oppnå.

Internasjonale studier har vist at både oppfatninger om kunnskap og motivasjon kan ha betydning for hvordan studenter nærmer seg læringsoppgaver, og for hvor godt de lykkes akademisk. I Norge er det få studier til nå som har undersøkt hvordan disse komponentene er relatert til hverandre.

Arbeidet med avhandlingen er gjennomført ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
 

Av Ulf Grefsgård
Publisert 9. aug. 2011 17:26 - Sist endret 10. aug. 2011 11:42