Ny bok utforsker digital design

Den nye boken Exploring Digital Design: Multi-Disciplinary Design Practices undersøker hvordan humanistiske perspektiver er fruktbare i utvikling av samarbeidsteknologier og i designprosesser som involverer brukere.

Boken Exploring Digital Design. Multi-Disciplinary Design Practices er en samling artikler som tar opp spørsmål knyttet til både hvordan man skal gjennomføre digital design og hvordan man skal forstå digitale løsninger i ulike brukssituasjoner.

Hva er digital design?

Design er et begrep som både betegner skaperprosessen og formgivingen av en gjenstand eller et produkt. Når dette produktet er en digital omgivelse eller en blanding av digitale medier og fysiske gjenstander og steder, rommer designbegrepet også formgiving av handlinger og interaksjoner som folk skal inviteres inn i. Dette være seg i læringssituasjoner, i arbeidsliv, i det offentlige rom eller institusjoner.

Forskning og praksis

Foto: Springer

Boken Exploring Digital Design tar utgansgpunkt i forskning på digital design fra flere faglige innganger, slik som kulturhistorie, lingvistikk og informatikk. Artiklene er skrevet av en rekke  forskere på feltet fra Universitetet i Oslo og deres samarbeidspartnere.

Boken bidrar med en flerfaglig diskusjon av digital design forskning, og søker spesifikt å belyse hvordan humanistiske perspektiver kan være fruktbare for utvikling av samarbeidsteknologier og for planlegging av brukermedvirkende designprosesser. Boken henvender seg til flere forskningsfelt, som Computer Supported Collaborative Work og Participatory design.

Boken utforsker digital design fra en rekke perspektiver; som praktisk-basert forskning, som teoretiske eksperimenter og som metodiske tilnærminger til forskning som er basert på praktisk utvikling. Humanistiske perspektiver og design praksiser fra medievitenskap, lingvistikk og kulturstudier diskuteres her i forhold til designpraksiser fra informatikk.

Boken diskuterer praktiske eksempler fra designbaserte forskningsprosjekter i et bredt utvalgt av eksempler, som pasientkontakt på sykehus, visualiseringer i arkitekters arbeid, utvikling av sosiale medier for urbane nettverk og bruk av digitale medier i museer. Boken bidrar på den måten med praktiske eksempler i diskusjonen om hvordan forskning kan bidra i utviklingen av digital design som et eget felt.

Flerfaglig - sammen

Den første delen av boken er skrevet som flerfaglige bidrag og presenterer ulike perspektiver på digital design sett sammen. På denne måten blir grensene mellom faglige tilnærminger til digital design fra humaniora og informatikk tegnet opp og diskutert.

Forfatterne av denne delen av boken er prof. Gunnar Liestøl (Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO), prof. Andrew Morrison (Arkitekthøyskolen, Oslo), prof. Christina Mörtberg (Linne Universitet Växsjö) i tillegg til redaktørene Ina Wagner, Tone Bratteteig og Dagny Stuedahl.

Boken er i første omgang skrevet for forskere og studenter innen digital design, men vil på grunn av sine praktiske eksempler også være interessant for designere i praksis, fordi den integrerer perspektiver fra humanistisk forskning som tidligere ikke har vært integrert i design diskusjoner.

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 5. apr. 2017 17:18