Norsk vs. finsk lærerutdanning

Finske elever scorer høyt på internasjonale tester. En av forklaringene kan ligge i sider ved den finske lærerutdanningen.

colourbox.no

Sentrale spørsmål

I en nylig utkommet doktorgradsavhandling ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, har Hilde Wågås Afdal sammenliknet norsk og finsk lærerutdanning. ”Hva” skal lærerstudentene lære, hvordan er de politiske prosessene forut for innholdutvelgelsen i studiet, og ikke minst - ”hvor” på kunnskapskartet plasserer de nye lærerne seg etter endt utdanning?

Politisk vs. akademisk styring

Afdal finner klare forskjeller på norsk og finsk lærerutdanning.

- Det første man ser er at den norske staten har lagt seg på en politisk styrt linje i kunnskapsutvelgelsen, mens man i Finland har en mer ”akademisk” styrt prosess. Det vil si at den finske stat, i større grad enn den norske, har inntatt en veiledende rolle.

Forskningsbasert vs. praksisorientert organisering

- Det andre man ser er at kunnskapsorganiseringen i finske lærerutdanning i stor grad  bygger på vitenskapelige begreper og strukturer, det vil si på forskningsbasert kunnskap. Dette spiller over på de finske lærerne, som etter endt utdanning synes å ha en sterkere tilknytning til en vitenskapelig basert kunnskapskultur.

- Den norske lærerutdanningen er mer politisk styrt og lærerne trekkes mer mot kunnskapen slik man finner den i praksisfeltet. 

Konsekvenser?

I intervjuene Hilde Afdal har gjort med de nyutdannede norske og finske lærererne, viser det seg at de to lærerutdanningenes ulike kunnskapsprofiler reflekteres av lærerene når de forteller om sin nåværende kunnskapstilknytning. Innholdet i utdanningene har virket dannende og gitt dem ulike tilnærminger til kunnskap. Dette bringer de med seg videre ut i skolene.

Så kan man retorisk spørre om den finske lærerutdanningen er av betydning for de gode resultatene Finland har på de internasjonale TIMMS og PISA prøvene? - Nå er det mye som påvirker skolefaglige resultater, men som en del av et hele er det i følge professor Peter Maasen, Afdals hovedveileder, vanskelig å komme utenom utdanningsløpet og overleveringen av grunnleggende kvalifikasjoner.

En mer dataljert artikkel om Afdals funn kan leses på "forskning.no"

 

Av Ulf Grefsgård
Publisert 18. jan. 2013 13:23 - Sist endret 26. juli 2018 13:29