English version of this page

Disputas: Anja Amundrud

Master Anja Amundrud ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Microblogging and classroom talk – Teachers' practices and students' participation in talk for learning during microblogging activities in the classroom." for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: kinn, smil, øyenbryn, øyevipper, erme.

Foto: Shane Colvin / UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Fiona Maine, University of Cambridge, Storbritannia
  • 2. opponent: Professor Juan Manuel Fernández-Cárdenas, Tecnológico de Monterrey, Mexico
  • Professor Kristinn Hegna, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Leder av disputas

Professor Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Ingvill Rasmussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Dr. Ole Smørdal, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Språket er vårt viktigste verktøy for læring, og derfor er det viktig at elever i grunnskolen får undervisning om hvordan de kan snakke sammen på måter som faktisk hjelper dem å lære. Spesielt er dette viktig i klasserom som blir stadig mer digitaliserte.

Eksplisitt undervisning av samtaleferdigheter har i forskningen vist seg å kunne gi målbare resultater i forhold til elevenes læring, også når det gjelder elevenes evne til å tenke kritisk og løse problemer sammen. Men i dagens klasserom er det lite eksplisitt samtaleundervisning, og den økende bruken av teknologi viser en tendens til at det blir mer individualiserte aktiviteter i klasserommet, som igjen kan gi mindre fokus på gode klasseromssamtaler.

Med økende bruk av digital teknologi trenger elever å lære seg hvordan man kan snakke sammen på gode måter både muntlig, og i delvis skriftlige former som for eksempel gjennom korte tekster med et muntlig preg, slik det ofte kan være i sosiale medier.

Denne avhandlingen handler om nettopp samtaleferdigheter og digital teknologi. Studien er en del av det større forskningsprosjektet Digitale Dialoger (DiDiAC), og tar sikte på å utvikle lærerpraksiser som kombinerer samtaleundervisning og mikrobloggingsverktøyet Samtavla for å adressere behovet for utvikling av elevers samtaleferdigheter i digitale klasserom.

Samtavla er et verktøy utviklet av forskere og lærere. I Samtavla kan elever skrive korte meldinger, kalt mikroblogger, som ordnes og vises på tavla. De skriftlige meldingene kan støtte de muntlige samtalene, og dermed tilrettelegge for gode læringssamtaler der elever deler, vurderer og utvikler forståelse sammen.

I avhandlingen undersøker jeg hvordan bruk av Samtavla i klasserommet kan være et nyttig verktøy for både elever og lærere i utviklingen av samtaleferdigheter som er viktige i læringssammenheng. Et spesielt fokus rettes mot hva slags strategier lærere bruker for å støtte elevers utvikling av, og deltakelse i læringssamtaler. Det empiriske materialet består i hovedsak av videoobservasjoner av tjue lærere og deres elever på 7. og 8. trinn. Videoobservasjonene er gjort i fjorten norske og seks britiske klasserom gjennom ett semester.

De to overordnede problemstillingene som diskuteres i avhandlingen er (1) Hva karakteriserer læreres praksiser når de tar i bruk både eksplisitt undervisning om deltakelse i læringssamtaler og bruker mikroblogging? og (2) På hvilke måter kan mikroblogging i klasserommet legge til rette for elevers deltakelse i læringssamtaler? I kappen diskuteres disse problemstillingene med utgangspunkt i funn fra tre studier som utgjør det empiriske grunnlaget for avhandlingen.

Publisert 12. aug. 2022 14:36 - Sist endret 17. aug. 2022 12:39