English version of this page

Disputas: Jo Inge Johansen Frøytlog

Master Jo Inge Johansen Frøytlog ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "Participation in classroom dialogues mediated by microblogging technology: Multidimensional investigations" for graden Philosophiae Doctor (ph.d.).

Foto av Jo Inge Johansen Frøytlog.

Jo Inge Johansen Frøytlog (foto: Anki Strøm).

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Adam Lefstein, Ben-Gurion University of the Negev, Israel
  • 2. opponent: Dr Judith Kleine-Staarman, University of Exeter, UK
  • Komitéleder: Professor Anders Mørch, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Palmyre Pierroux, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Selv om vi vet at digitale verktøy åpner for nye pedagogiske muligheter i klasserommet, er det gjort lite forskning på hvordan digitale verktøy kan brukes for å støtte elevers deltakelse i produktive dialoger.

I avhandlingen undersøkes hvordan mikrobloggingsverktøyet Samtavla, utviklet av forskere ved Universitetet i Oslo i samarbeid med lærere, kan brukes i grunnskolen for å få elever med i produktive dialoger. Det empiriske materialet består hovedsakelig av videoobservasjoner av 14 lærere og deres elever på 7. og 8. trinn ved fire skoler i Norge. Tre overordnede spørsmål diskuteres i avhandlingen: 1) hvordan mikroblogging brukes for å få elever aktivt involvert i produktive dialoger, 2) hvordan kommunikative prosesser i dialogbaserte læringsaktiviteter mediert av mikroblogging kan konseptualiseres, og 3) hvordan deltakelse i klasseromsdialoger mediert av mikroblogging kan undersøkes metodologisk. I kappen diskuteres disse tre forskningsspørsmålene med utgangspunkt i funn fra tre studier som utgjør det empiriske grunnlaget for avhandlingen. 

I den første artikkelen er det sentrale hvilket potensial som ligger i mikroblogging for å støtte læreren i arbeidet med å få produktive dialoger i helklasse distribuert på mange elever. Gjennom en mixed methods-tilnærming viser vi hvordan mange lærere velger å bruke mikroblogging til å koble sammen ulike læringsaktiviteter i klasserommet, og på interaksjonsnivå viser vi hvordan mikroblogging bidrar med å styrke kollektive aspekter ved læringsaktiviteter i en helklassekontekst hvor produktive dialoger er distribuert på mange elever.

I den andre artikkelen undersøker vi hvordan mikroblogging brukes av en lærer for å støtte elever slik at de får muligheter til å bringe inn sine egne stemmer i produktive diskusjoner om et sensitivt naturfagstema. Analyser av mikroblogging og dialoger på interaksjonsnivå viser hvordan mikroblogging endrer betingelser for meningsskaping fordi verktøyet introduserer nye sekvensialitetsprinsipper for kommunikasjon i klasserommet. Vi argumenterer for at disse nye betingelsene er sentrale forklaringer på hvorfor mikroblogging gjør det enklere for studenter å uttrykke sine egne stemmer i produktive diskusjoner om et sensitivt naturfagstema.

I den tredje artikkelen undersøkes hvordan en nettverkstilnærming (sosial nettverksanalyse) til læreres interaksjonelle arbeid i digitalt støttede helklasse-diskusjoner kan gi en ny forståelse av relasjonen mellom lærer-elev og elev-elev interaksjoner. Denne tilnærmingen kombineres med indikatorer for interaksjonell produktivitet, og viser hvordan lærer-mediering av dialoger i denne konteksten er viktig for at produktiv deltakelse skal kunne bli distribuert på ulike elever. Det er gode grunner til at elever må få trening i å styre diskusjoner selv, men artikkelen setter søkelyset på betydningen av lærer-medierte dialoger for at produktive diskusjoner også skal være inkluderende.

Samlet illustrerer artiklene i avhandlingen verdien av en multidimensjonell tilnærming til klasseromsdialoger i en mikrobloggingskontekst. Avhandlingen er skrevet innenfor kunnskapsområdet pedagogikk og arbeidet har blitt utført som en del av forskningsprosjektet DiDiAC ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 16. sep. 2022 11:11 - Sist endret 18. sep. 2022 19:57