Forskerprofilen: Science Created by You (SCY)

I forskningsprosjektet Science Created by You (SCY) samarbeider forskere og utviklere ved InterMedia med europeiske kollegaer og skoler om å utvikle digitale verktøy for læring av naturfag. Samtidig undersøker de hvordan og hva elever lærer når de tar verktøyene i bruk.

InterMedia er en sentral partner i EU-prosjektet Science Created by You (SCY), her representert ved PhD-student Jan Arild Dolonen, postdoc Anniken Furberg, utviklerne Jeremy Toussaint og Anthony Perritano og prosjektleder Anders Kluge. Professor Sten Ludvigsen, PhD-student Torunn Aanesland Strømme og masterstudentene Camilla Arendt Aune, Veronika Haugen og Pia Steinsland er også med fra InterMedia. (Foto: Lin Stensrud)

- Det meste av varmetapet finner sted ved vinduskarmen på yttersiden. Derfor er isolasjon viktig, sier Amal Abdinur. Hun og medelevene hennes ved Fyrstikkalleen videregående skole diskuterer ivrig mens de samarbeider om å designe et klimavennlig hus i en læringsomgivelse på datamaskinen.

IKT og læring

Dette de gjør de i regi av forskningssenteret InterMedia i forbindelse med et europeisk forskningsprosjekt som handler om hvordan teknologi kan støtte læring. I forskningsprosjektet Science Created by You (SCY) samarbeider forskere og utviklere ved InterMedia med europeiske kollegaer og skoler om å utvikle digitale verktøy for læring av naturfag.

Samtidig lærer de om hvordan og hva elever lærer når de tar verktøyene i bruk. Ideen med prosjektet er at elevene skal bruke teknologien til å samarbeide om å lage sine egne læringsobjekter. Læringsomgivelsen elevene ved Fyrstikkalleen bruker er en av flere piloter SCY-prosjektet prøver ut i tett samarbeid med videregående skoler både i Norge og i andre land i Europa.

EU-samarbeid gir muligheter

InterMedia har en sentral partnerolle både i utviklings- og forskningsdelen i SCY, forteller prosjektleder Anders Kluge.

- Hva betyr det for forskerne og utviklerne ved InterMedia at denne forskningen gjøres i samarbeid med europeiske kollegaer?

- Ved å samarbeide med  forskningsgrupper i Europa får InterMedia flere perspektiver på egen forskning, og flere muligheter til å forske og sampublisere med ledende forskere i feltet.  EU-prosjekter er også krevende ved at mange hensyn skal forenes i et prosjekt med 12 forskjellige partnere, og spredningen av prosjektet over store deler av Europa er en utfordring når det gjelder koordinering av aktiviteten.

Tverrfaglig

- Prosjektet er også utpreget tverrfaglig og brukerorientert?

Elevene og lærerne ved Fyrstikkalleen er med på andre uttesting av SCY-Lab hvor elevene jobber med å utføre samfunnsrelevante “oppdrag” knyttet til matematikk, vitenskap og teknologi. Den første var på Sandvika videregående skole i fjor. I den norske delen av prosjektet jobber utviklere, designere og læringsforskere sammen. Det gjør at ideer til design av pedagogisk struktur og teknologi raskt kan utvikles, settes i sammenheng og omsettes i praksis. Kunnskapen fra de tre rundene med utprøving bringes videre til ny design, ikke bare inne prosjektet, med gir kunnskap som forskerne kan ta med seg mange år etter at prosjektet er avsluttet.

Læring gjennom å lage

- Dere har nettopp vært gjennom en intens utprøvingsperiode med elever og lærere på Fyrstikkalleen videregående skole. Hva har dere gjort?

- Med SCY-Lab jobber elevene som om de er forskere i tverrfaglige ekspertteam. Oppdragene er av forskjellige slag, og det som elevene ved Fyrstikkalleen har jobbet med er hvordan fremtidens energikilder og fysikkens lover kan brukes for å lage CO2-vennlige hus. Hver elev blir ekspert innen et område, f.eks. varmepumpe eller solfangere, og bruker sin ekspertise inn i et samarbeid med flere elever om å designe et hus.

Mens elevene designer et klimavennlig hus, følger forsker og prosjektleder i SCY Anders Kluge med på hvordan elevene lærer - og hva de lærer. (Foto: Lin Stensrud)

Hvorfor er det viktig å prøve ut teknologiløsninger i klasserommet?

- I dag har vi en del kunnskap om læringsutbytte målt ut fra kvantitative tester som PISA og TIMSS. Det vi derimot vet mindre om er hvordan elever lærer med bruk av teknologi. Dette til tross for at teknologi har blitt svært sentral i undervisningen. Det er behov for forskning som gir innsikt i selve prosessen der læring skjer, og der teknologien brukes, forteller Anders Kluge.

- Teknologi kan være et godt verktøy for å løse arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Men det vil ikke alltid innebære at det er et effektivt hjelpemiddel for læring. For å designe systemer til støtte for læring kan det noen ganger være fornuftig å ha teknologi som bremser opp elevenes tempo og stimulerer dem til reflektere over innholdet i de begrepene de arbeider med. Teknologien i dette prosjektet består blant annet av et husmodell der elevene spesifiserer isolasjon, vindustyper, materialvalg, ventilasjon og mer. Her kan de variere hva de legger inn i modellen, se effekten av det de gjør i modellen, og dermed erfare hva konsekvensene av valgene er.

Hvordan skiller denne læringsmåten seg fra tradisjonell klasseromsundervisning?

Elevene jobber etter en læringsmodell som likner mye på forskning eller på en undersøkelse: Hva skal jeg gjøre for å designe et hus som bidrar minst mulig til CO2-utslipp? For å finne ut dette får de stor frihet, samtidig som opplegget er forankret i noen fagområder de skal sette seg inn i. Gjennom en slik undersøkelse tegner de hus, regner på overflate/volum-forhold, finner ut av varmeledningsfaktorer og setter seg inn i standarder som gjelder for norske hus.

Motiverende

- Kan dere allerede nå si noe om hva dere finner ut?

- Resultatene fra prosjektet så langt viser at den undersøkelsesbaserte strukturen og særlig det konstruktive elementet i læringsomgivelsen er motiverende for elevene. De får frihet til å lage sine egne produkter og får nye ideer av å se på hverandres husdesign. Gjennom diskusjoner i gruppene rundt et konkret visuelt og dynamisk design på datamaskinen kan de dele vanskelige begreper og sammen finne fram til en forståelse.

Læreren viktig

- Videre viser resultatene at lærerens rolle er minst like viktig ved bruk av digitale hjelpemidler som ved tradisjonell undervisning. Den spesialutviklede teknologien i SCY-Lab krevde noe tid for elevene å sette seg inn i. I de innholdsorienterte vektøyene ble denne tiden vel anvendt, fordi kompleksiteten i teknolgien samsvarer med kompleksiteten i problemet. Ved bruk av de verktøyene hvor innholdet ikke var direkte anvendbart for oppgaven, representerte tidsbruken ekstraarbeid.

- Hva skal dere gjøre nå?

- Nå skal vi analysere utprøvingen i detalj. Vi er i gang med en nitidig gjennomgang av video-observasjoner, testresultater og intervjuer. Allerede til høsten skal en ny utprøving gjøres på Fyrstikkalleen skole. Da er temaet genteknologi.

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2013 16:05