Human Diversity in Education (HUMDIVEd)

Dagens Norge er preget av språklig og kulturelt mangfold. I de fleste lokalsamfunnene, uformelle sosiale arenaene, barnehagene, skolene og øvrige utdanningsinstitusjonene er det barn, ungdom og voksne med ulik språklig og kulturelle bakgrunner og ulike behov for tilpasset opplæring. Det er behov for å styrke de pågående forskningsaktivitetene som berører ulike aspekter ved denne mangfoldigheten.

colourbox.no

Forskergruppen HUMDIVEd tar sikte på

  1. å styrke samarbeidet mellom forskere på IPED og mellom forskergruppen og andre forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo og ved andre universitetet og høgskoler i Norge og internasjonalt b) å bli en vitenskapelig arena for forsker- og forskningsfellesskap
  2. å lette involverte forskernes arbeid med prosjektutvikling og søknadsutforming til forskningsmidler
  3. å bidra til å etablere et inkluderende forskerfellessskap som kan rekkruttere flere yngre forskere til feltet HUMAN DIVERSITY IN  EDUCATION
  4. å bidra til forskningsbasert publikasjon og utdanning i mangfoldighetsrelaterte temaer på IPEDs utdanningstilbud
  5. å legge forholdene til rette for masterstudentenes deltakelse i forskergruppens aktiviteter
  6. å bidra til at IPED, UV og UiO gjør seg gjeldende når det gjelder utdanningsvitenskapelig kunnskapsutvikling, kunnskapsspredning og samfunnsdebatten om mangfoldighetsrelaterte temaer

Forskning og publisering

Forskere i forskergruppen ”HUMAN DIVERSITY IN EDUCATION” forsker og publiserer innenfor følgende temaer:

  • Tospråklighet, flerspråklighet, flerkulturalitet, interkulturalitet, språklig utvikling, spebarns- og småbarns utvikling, autisme spekter forstyrrelser, intervensjonstiltak for barn med spesialpedagogiske behov, innhodsforståelse av fagtekster, opplæringsmetodikk, læremiddeldidaktikk, språkpolitikk i utdanningssystemet, læreplanutvikling i et mangfoldig kunnskapssamfunn, opplæringsorganisering, skolebasert læring, sosialisering og mestring.
Publisert 18. jan. 2013 15:51 - Sist endret 26. juli 2018 13:32