Medlemmenes publikasjoner innenfor fagområder som gruppa dekker

Jon Lauglo

Publikasjoner om utdanning og barn av innvandrere

(2016) Does Political Socialization at Home Boost Adolescents’ Expectation of Higher Education? An Analysis of Eighth-Grade Students in 35 Countries, Comparative Education Review, August nummeret.

(2015) Does ethnic identification promote integration into the larger society? A study of youth in Oslo. Ethnicities, SAGE. DOI: 10.1177/1468796815595819

(2010)  Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning.  Notat nr 6/10.  Oslo:  NOVA.  Laget på oppdrag fra Norges forskningsråd (IMER programmet).

(2006)  Flittig innvandrerungdom i norsk skole.  Pp 80-98 i Birgit Brock-Utne og Live Bøyesen (red.) Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør.  Bergen:  Fagbokforlaget.

(2004) Innvandrerungdommers anspennelse på skolen.  I  Pedagogikk og Politikk. Festskrift  til Alfred O. Telhaus 70-års dag. Redigert av Petter Aasen, Per Bjørn Foros, Per Kjøl.  Oslo:  Cappelen akademisk forlag.   [Immigrant youth and effort at school]         

(2001)  Social capital trumping class and cultural capital? Engagement with school among immigrant youth.  In  S Baron, J. Field, and T. Schuller, Eds., Social Capital. Critical Perspectives. Oxford University Press.  (2001)   Pp. 143-167.  ISBN 0 19 924367-0

(1999) Working harder to make the grade. Immigrant youth in Norwegian schools.   Journal of Youth Studies 2 (1). ISSN 1367-6261.

(1997) Motbakke, men mer driv? Innvandrerungdom i norsk skole. Oslo: NOVA. Ungforsk Rapport 6/96

Kamil Øzerk

Øzerk, K. (2016): Tospråklig oppvekst og læring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Øzerk, M. & Øzerk, K. (2015): A Bilingual Child Learns Social Communication Skills through Video Modeling-A Single Case Study in a Norwegian School Setting. International Electronic Journal of Elementary Education. Volume 8, Issue 1 p. 83-98.

Øzerk, Kamil & Whitehead, David (2012): The impact of national standards assesment in New  Zealand, and national testing protocols in Norway on indigenous schooling.   International Electronic Journal of Elementary Education Vol. 4, issue 3, p. 545-561.

Øzerk, M. , Handroff, Jan Arne, Øzerk, Kamil (2011): Assessment of bilingual children  with inattention, over activity and impulsivity –Challenges and solutions.  International Electronic Journal of Elementary Education Vol. 3, Issue 3, p 193-212

Øzerk, Kamil (2011): Pedagogikkens HVORDAN nr 2: Oslo: Cappelen Dam Akademisk

Øzerk, Kamil (2010): Pedagogikkens HVORDAN nr 1. Oslo: Capellen DAMM Akademisk

Øzerk, Kamil (2010): NEIS-modellen. Valsett: Oplandske Bokforlag.

Øzerk, Kamil  (1998): Læring i fellesskap. (Learning in Community) Kautokeino: Samisk utdanningsråd

Øzerk, Kamil and Kathy Hall (2008): Primary Curriculum and Sssessment: England and other Countries. Cambridge: Primary Review,  University of Cambridge

Øzerk, Kasmil Z. (1998): Klassestørrelse og faglig utbytte- er det noen sammenheng. (Class-size and academic learning: Is there any relationship?) I: Klette, K. (red.): Klasseromsforskning på norsk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Øzerk, Kamil (1997): Forholdet mellom språklig utvikling, erfaringsmessig utvikling og   skolefaglig utvikling (The Relationship between Language Development, Social Development and Knowledge Construction at School) . I: Sand, T. (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen adademisk forlag.

Øzerk, Kamil (1997):  Fordommer og nyrasisme. (Prejudice and Rasisme)  I: Sand, T. (red.): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen adademisk forlag.

Øzerk, Kamil (1996): På rett vei. Evaluering av Lavangen Sentral Skole. (On the Right Track- An Evaluation of Lavangen Central School)  Kautokeino: Samisk høgskole.

Øzerk, Kamil & Inger-Marie G. Eira (1996): Språkrevitalisering og samisk-norsk tospråklighet i offentlige etater. (Language Revitalization and Saami-Norwegian Bilingualism in Public Services)  Samisk språkråd.

Øzerk, Kamil Z. m.fl. (1996): Evaluering av 'Prosjekt leksehjelp i indre Øst'. (An Evaluation of After-School activities and Help for School-Work for youth in East of Oslo) Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Øzerk, Kamil Z. m.fl. (1996): En evalueringsstudie av informasjonstilgangen ved Pedagogisk Forskningsinstitutt. (An Evaluation of Information flow at the Institute for Educaional Research at the University of Oslo) Uni.Pub. Akademika, Oslo.

Øzerk, Kamil (1996): Disssemination - An academic culture creating activity in the field of Education. I Gundem, B. B. and Øzerk, K. (ed.): Dissemination and utilization of research knowledge. Rapport nr 2/96 Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Øzerk, Kamil  (1996): Vygotsky i tospråklighetsforskningen. (Vygotsky and Research on bilingualism) I Bråten, I. (red.): Vygotsky i pedagogikken. Cappelen akademisk forlag, Oslo.

Øzerk, Kamil  (1996): Ulike språkoppfatninger, begrepskategorier og et undervisningsteoretisk perspektiv på skolefaglig læring. (School-based learning an Different views of   language and  Categories of Concepts – A Vygotskyan Perspective) I Bråten, I. (red.): Vygotsky i pedagogikken. Cappelen akademisk forlag, Oslo.

Øzerk, Kamil  (1995): Tospråklighet og kognitiv utvikling i pedagogisk perspektiv (Bilingualism and Cognitive Development from an Educational Perspevtive), Samisk utdanningsråd.  

Øzerk, Kamil  (1995): Modeller for undervisningsorganisering for minoriteter. Rapport nr 2/995, PFIs rapport serie. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Øzerk, Kamil (1996): Linguistic Minority Students and Bilingual Mathematics Teaching. -En empirical study from the Norwegian context. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol 40. No. 4

Øzerk, Kamil  (1994): Noen forbindelseslinjer mellom pedgogisk-filosofiske retninger, undervisningssyn, pedagogiske prinsipper, lærepkantenkning og menneskeidealer. (Relationships Between  Different Schools of Educational Philosophy, Teaching Approaches, Pedagogical Principles, Curriculum Thoughts and Different Views of Human Beings)   Universitetet  i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.'

Øzerk, Kamil (1994): Language and subject matter. I: Øzerk, Kamil  (red): Subject matter acquisition and language development. Universittetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Oslo.

Øzerk, Kamil  (1994): Økonolingvistikk og minoritetstospråklige i Norge (Econolinguistic and minority youth in Norway) I: Frønes, I. og Evans, T. D. (red.): Barn i velferdssamfunnet. ad Notam Gyldendal. Oslo.

Øzerk, Kamil (1993): Andrespråksinnlæring - Innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, teorier og modeller. (Second Language Learning – AN introduction to theories and models) Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. Rapport Nr.  7/1993

Øzerk, Kamil (1993): Skolens effekter og effektivitet i skolen. ( The effects of the Schools and the Effectivity in the Schools) .Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Øzerk, Kamil (1993): En komparativ læreplananalyse - En sammenligning av den svenske læreplanen Lgr-80 og den norske læreplanen M-87 (A Comparative Study of the Swedish National Curriculum Document Lgr 80 and the Norwegian National Curriculum Document M-87) . I: Øzerk, K. Z.: Temaer i minoritetsrettet pedagogikk. Oris forlag. Haslum.

Øzerk, Kamil (1993): Spillteorien som redskap for å analysere beslutningsprosesser (The Game-Theory as a tool for analysing dicisions). I: Øzerk, K. Z.: Temaer i minoritetsrettet pedagogikk. Oris forlag. Haslum.

Øzerk, Kamil (1993): Rasisme som begrep og fenomen (Rasism as concept and phenomenon) .I: Øzerk, K. Z.: Temaer i minoritetsrettet pedagogikk. Oris forlag. Haslum.

Øzerk, Kamil  (1993): Analfabetisme og funksjonell analfabetisme. (Illiteracy and Functional Illiteracy) I: Øzerk, K. Z.: Temaer i minoritetsrettet pedagogikk. Oris forlag. Haslum.

Øzerk, Kamil  (1993): Likhetsbegrepets pedagogisk-sosiologiske aspekter. (Educational and Sociological aspects of ’Euality’. I: Øzerk, K. Z.: Temaer i minoritetsrettet pedagogikk. Oris forlag. Haslum.

Øzerk, Kamil (1993): Kulturbegrepet - En gjennomgåelse av dimensjoner og varianter av begrepet (The concept of Culture: An analysis of the dimensions and varieties of the concept)  I: Øzerk, K. Z.: Temaer i minoritetsrettet pedagogikk. Oris forlag. Haslum.

Øzerk, Kamil  (1992): Sirkulær Tenkning og Pedagogy. ( Circular Thinking and Pedagogy). Haslum: Oris Forlag

Øzerk, Kamil  (1992): Om Tospråklig Utvikling. ( Bilingual Development): Haslum: Oris Forlag.

Stein Erik Ulvund

Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1.

Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015 ;Volum 1

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas.
Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial. Health and Quality of Life Outcomes 2015 ;Volum 13:25.

Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Tunby, Jorunn; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas.
Does an early intervention influence behavioral development until age 9 in children born prematurely?. Child Development 2015 ;Volum 86.(4) s. 1063-1079

Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I V. Moe, K.S. Slinning & M. Bergum Hansen (red), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.Oslo: Gyldendal Akademisk 2010 s. 461-480.

A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology, 2010 (i samarbeid med S.M. Nordhov, P.I. Kaaresen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 2008, 84, 201-209 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning, J. Tunby, S.M. Nordhov og L.B. Dahl).

Maternal ratings and regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of perceived stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 2008, 31, 408-421(i samarbeid med K.S. Olafsen, P.I. Kaaresen, B.H. Handegård, L.B. Dahl og J.A. Rønning).

Prenatal inflammation and outcome at two years corrected age in low-Weight children. Submitted for publication (i samarbeid med P.I Kaaresen, C. Klingberg, T.A. Hanssen, J.A. Rønning og  L.B. Dahl).

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 499-509 (i samarbeid med K.S. Olafsen, J.A. Rønning, L.B. Dahl, B.H. Handegaard & P.I. Kaaresen).

Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Bahavior & Development, 2006, 39, 554-563 (i samarbeid med K.S, Olafsen, J.A. Rønning, P.I. Kaaresen, B.H. Handegaard & L.B. Dahl).

A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 2006, 118, 9-19 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning & L.B. Dahl.

Exploring the relation between memory, gestural communication, and the emergence of language in infancy: A longitudinal study. Infant and Child Development, 2006, 15, 233- 249 (i samarbeid med M. Heimann, K. Strid, L. Smith, T. Tjus & A.N. Melzoff).

The Role of Joint Attention in Later Development Among Preterm Infants: Linkages Between Early and Middle Childhood. Social Development, 2003, 12, 222-234 (i samarbeid med L. Smith)

The predictive Validity of Nonverbal Communicative Skills in infants with Perinatal Hazards. Infant Behavior and Development, 1996, 19, 441-449 (i samarbeid med L. Smith).

Very low Birth Weight Infants (<1501 g) at Double Risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 1994, 15, 7-13 (i samarbeid med L. Smith og R. Lindemann).

Kristin Vasbø

Vasbø, Kristin Beate (2013). Intercultural Learning Across Contexts. International Electronic Journal of Elementary Education.Volum 6.(1) s. 83-94

Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2013). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2013.773555 .Published Online.

 

 

Publisert 18. jan. 2013 15:22 - Sist endret 10. juni 2016 14:19