Utdanning og etnisk fellesskap (avsluttet)

Er tett tilknytning til etnisk fellesskap en ressurs for at unge med innvandrerbakgrunn skal klare seg godt i utdanningssystemet?

Mål

Internasjonalt publisert tidsskriftartikkel. Dette blir et NOVA-basert prosjekt, utført i samarbeid med Anders Bakken.

Ressurser

Bruk av egen forskningstid. Data fra NOVAs Ung i Oslo 2006 undersøkelse.

Tidsramme

Forhåpentligvis ferdiggjøring av manuskript i 2011. Det foreligger en del kvalitative studier som poengterer den positive betydning for utdanning som en tett tilknytning til sitt eget etniske fellesskap, har for unge med innvandrerforeldre. En litteraturgjennomgang ble gjort i 2009 og inngår i en rapport fra IMER programmet i Norges Forskningsråd (gjenopptrykkes av NOVA). Det synes imildertid ikke vært gjort noen kvantitativ studie av slike sammenhenger.

Temaet vil bli undersøkt kvantitativt på et stort datasett fra NOVAs survey-undersøkelse Ung i Oslo 2006. Avhengige variabler blir skoleprestasjon og utdanningsambisjon. Spørsmålet blir hvor utslagsgivende indikatorer på tett tilknytning til eget etniske fellesskap er for å lykkes i utdanningssystemet, for henholdvis jenter og gutter? Kontrollvariabler blir bl.a. mål på familiens sosio-økonomiske status. Intensjonen er å bidra til internasjonal faglitteratur om sosial kapital for utdanning. Funn fra analysen kan ha relevans for offentlig debatt i Norge om integreringen inn i det norske samfunn, av unge fra innvandrerfamilier.
 

Publisert 5. okt. 2010 17:14 - Sist endret 27. okt. 2017 13:03