English version of this page

Studentekskursjoner- støtteordning for studenter ved Institutt for pedagogikk

Instituttet gir økonomisk støtte til faglige ekskursjoner som er planlagt og ledet av studenter på instituttets masterprogram. Søknadsfristen er 1. desember hvert år. 

1. Krav til søknaden 

Hvem kan søke?

 • Grupper med studenter fra masterprogrammene ved IPED
 • Gruppen skal bestå av minst 5 personer
 • Hovedregelen skal være at invitasjon til deltakelse skal være åpen for alle studenter på studieretningen
 • Det gis ikke støtte til deltakelse på konferanser

Det roteres på hvilke program/studieretning som kan søke om støtte. Studentene velger selv om de ønsker å samarbeide på tvers av program/studieretning. Hvert program/studieretning kan sende søknad hvert annet år. Det medfører at to kull må samarbeide hvis alle skal få mulighet til å reise. 

Studenter fra disse studieretningene kan søke om midler for ekskursjon i oddetallsår (2023,25 osv):

 • Education and Social Change: Childhood and Youth Studies (Master in Education)
 • Higher Education Studies (Master in Education)
 • Utdanning, danning og oppvekst (master i pedagogikk)

Studenter fra disse studieretningene kan søke om midler for ekskursjon i partallsår (2022- 24 osv):

 • Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (master i pedagogikk) 
 • Kommunikasjon, design og læring (master i pedagogikk) 
 • Pedagogisk, psykologisk rådgivning (master i pedagogikk)  

Begrunnelse og plan for gjennomføring av ekskursjonen

 • Ekskursjonen skal være faglig begrunnet og faglig forankret.
 • Hovedregel er at programmet  knyttes til et universitet, forskningssenter eller andre institusjoner som har en faglig profil som kan bidra til formålet med støtteordningen.
 • Søknaden skal inneholde en foreløpig plan og budsjett for ekskursjonen med liste over deltakere.
 • Søkerne skal etablere kontakt ved besøksstedet på søknadstidspunktet
 • Kontaktpersonen bør være en vitenskapelig ansatte eller andre fagpersoner som kan bistå studentene med å finne forelesere, besøksinstitusjoner m.m.

Faglærer/fast ansatt skal delta på ekskursjonen og være en ressursperson for studentene i planleggingsfasen. I særtilfelle kan instituttet gi støtte til ekskursjoner uten at lærer/fast ansatt er med.

Søknaden skal også inneholde:

 • En plan for hvordan erfaringer fra ekskursjonen kan formidles til resten av studiemiljøet på instituttet. Det kan for eksempel være gjennom en artikkel i Pedagogisk profil, et faglig-sosialt arrangement eller andre former for formidling.

Støttebeløp

Hovedregelen er at det deles ut midler én gang i året.

Instituttet kan helt eller delvis dekke utgifter til reise og opphold, forutsatt budsjettmessig dekning. Instituttet kan fastsette støttebeløpene sett i forhold til total avsetning til formålet og antall innkomne søknader.

Hvis det ikke søkes om midler, omdisponeres de til andre formål av instituttets ledelse.

Omfanget av støtten som gis avgjøres på bakgrunn av søknaden fra studentgruppen og er ment som et bidrag til utgiftene, ikke som full finansiering.

Instituttet dekker samtlige utgifter til reise og opphold for lærer / fast ansatt som deltar etter gjeldende regler og satser for ansatte ved UiO.

Ansvar for ekskursjonen

Det er studentene som har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av ekskursjonen, økonomisk forhold inkludert.

Den/de som undertegner søknaden må stå ansvarlig for de økonomiske sidene ved reisen.

2. Frister, regnskap og rapportering 

Søknadsfrister

 • 1. desember i året før ekskursjonen skal finne sted
 • Fristen bekjentgjøres ved informasjon på studienes programsider
 • Søknaden skal sendes elektronisk til ekspedisjonen@iped.uio.no 

Reiseregning/oppgjør

Nærmere opplysninger om frister og betingelser gis når søknaden er innvilget.

Ekskursjonsregnskap og alle bilag skal leveres instituttet innen en måned etter at reisen er avsluttet Regnskapet skal leveres samlet for hele gruppen. Individuelle regnskap vil ikke utløse refusjon. Støttebeløpet utbetales til en person, dvs. den gruppen har utpekt som økonomisk ansvarlig (vanligvis den som har undertegnet søknaden).

Den som har undertegnet søknaden er ansvarlig for at regnskapet blir levert innen fristen, samt at tildelt forskudd og evt. tilgodehavende etter oppgjøret blir fordelt på deltakerne.

Rapportering

En faglig rapport fra ekskursjonen skal leveres til instituttet (ekspedisjonen@iped.uio.no) innen 1. måned etter at reisen er avsluttet.

Erfaringsdeling med resten av studiemiljøet skal gjennomføres og dokumenteres i rapporten.

 3. Vurdering av søknadene 

Instituttets ledergruppe vurderer søknadene og fastsetter støttebeløpet.

Formålet med ordningen er å bidra til at studentene skal få:

 • Et komparativt perspektiv på faget
 • Mulighet til å møte fagmiljøer utenfor UiO som kan gi faglig innsikt i tema som er relevante for studiene
 • Et godt faglig og sosialt fellesskap
Publisert 6. okt. 2017 11:06 - Sist endret 27. sep. 2022 12:52