Studentekskursjoner- støtteordning for studenter ved Institutt for pedagogikk

Institutt for pedagogikk gir økonomisk støtte til faglige ekskursjoner som er planlagt og ledet av studenter på instituttets masterprogram. Søknadsfristen er 1. desember. 

1.         KRAV TIL SØKNADEN

Hvem kan søke?

Grupper med studenter fra masterprogrammene ved IPED kan søke om støtte. Gruppen skal bestå av minst 5 personer, men hovedregelen skal være at invitasjon til deltakelse skal være åpen for alle studenter på programmet. Det gis ikke støtte til deltakelse på konferanser.

Det roteres på hvilke program/studieretning som kan søke om støtte. Studentene velger selv om de ønsker å samarbeide på tvers av program/studieretning. Hvert program/studieretning kan sende søknad hvert annet år. Ordningen starter i 2018.

2018 (partallsår):

  • Comparative and International Education,
  • Higher Education og studieretningen.
  • Allmenn studieretning (master i pedagogikk  )
  • Utdanning, danning og oppvekst (master i pedagogikk  )

2019 (oddetallsår):

  • Kunnskap, utdanning og læring (master i pedagogikk)  ,
  • Kommunikasjon, design og læring (master i pedagogikk ) 
  • Pedagogisk, psykologisk rådgivning (master i pedagogikk)  

Begrunnelse og plan for gjennomføring av ekskursjonen

Ekskursjonen skal være faglig begrunnet og faglig forankret. Hovedregel er at programmet  knyttes til et universitet, forskningssenter eller andre institusjoner som har en faglig profil som kan bidra til formålet med støtteordningen. Det skal foreligge en foreløpig plan for oppholdet i søknaden. Det skal være etablert kontakt ved besøksstedet. Kontaktpersonen bør være vitenskapelig ansatte eller andre fagpersoner og skal bistå studentene med å finne forelesere, besøksinstitusjoner m.m.

Lærer / fast ansatt skal delta på ekskursjonen og være en ressursperson for studentene i planleggingsfasen. I særtilfelle kan instituttet gi støtte til ekskursjoner uten at lærer / fast ansatt er med.

Søknaden skal inneholde en plan for hvordan erfaringer fra ekskursjonen kan formidles til resten av studiemiljøet på instituttet. Det kan for eksempel være gjennom en artikkel i Pedagogisk profil, et faglig-sosialt arrangement eller andre former for formidling.

Støttebeløp

Hovedregelen er at det deles ut midler én gang i året. Instituttet kan helt eller delvis dekke utgifter til reise og opphold, forutsatt budsjettmessig dekning. Instituttet kan fastsette støttebeløpene sett i forhold til total avsetning til formålet og antall innkomne søknader.

Hvis det ikke søkes om midler, omdisponeres de til andre formål av instituttets ledelse.

Omfanget av støtten som gis avgjøres på bakgrunn av søknaden fra studentgruppen og er ment som et bidrag til utgiftene, ikke som full finansiering.

Instituttet dekker samtlige utgifter til reise og opphold for lærer / fast ansatt som deltar etter gjeldende regler og satser for ansatte ved UiO.

Ansvar for ekskursjonen

Det er studentene som har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av ekskursjonen, økonomisk forhold inkludert.

Den / de som undertegner søknaden må stå ansvarlig for de økonomiske sidene ved reisen.

2.         FRISTER - REGNSKAP- RAPPORTERING

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 1. desember. Fristen  bekjentgjøres ved informasjon på studienes programsider. Søknaden skal sendes elektronisk til ekspedisjonen@iped.uio.no

Reiseregning/oppgjør

Nærmere opplysninger om frister og betingelser gis når søknaden er innvilget.

Ekskursjonsregnskap og alle bilag skal leveres instituttet innen en måned etter at reisen er avsluttet .Regnskapet skal leveres samlet for hele gruppen. Individuelle regnskap vil ikke utløse refusjon. Støttebeløpet utbetales til en person, dvs. den gruppen har utpekt som økonomisk ansvarlig (vanligvis den som har undertegnet søknaden).

Den som har undertegnet søknaden er ansvarlig for at regnskapet blir levert innen fristen, samt at tildelt forskudd og evt. tilgodehavende etter oppgjøret blir fordelt på deltakerne.

Rapportering

En faglig rapport fra ekskursjonen skal leveres instituttet innen 1. måned etter at reisen er avsluttet.

Erfaringsdeling med resten av studiemiljøet skal gjennomføres og dokumenteres i rapporten.

 3.        VURDERING AV SØKNADENE

Instituttets ledergruppe vurderer søknadene og fastsetter støttebeløpet.

Formålet med ordningen er å bidra til at studentene skal få:

  • et komparativt perspektiv på faget
  •  mulighet til å møte fagmiljøer utenfor UiO som kan gi faglig innsikt i tema som er relevante for studiene
  • et godt faglig og sosialt fellesskap
Publisert 6. okt. 2017 11:06 - Sist endret 13. sep. 2018 13:52