The European Science Foundation legger forskerworkshop til Pedagogisk forskningsinstitutt

The European Science Foundation har valgt å legge en av sine "Exploratory workshops" til Pedagogisk forskningsinstitutt. - En hyggelig anerkjennelse av fagmiljøet ved instituttet, sier Monika Nerland, en av initiativtakerne til workshopen som arrangeres denne uken.

Samler sytten forskere fra åtte land

Formålet med disse workshopene er å samle anerkjente forskere fra ulike europeiske land for å identifisere viktige forskningsspørsmål og utvikle nye forskningsagendaer. European Science Foundation finansierer om lag 40 slike workshops hvert år innenfor alle vitenskapsområder, og konkurransen om midlene er stor.  Workshopen som arrangeres ved Pedagogisk forskningsinstitutt har tittelen Professional Education and Learning in Knowledge-Intensive Societies: National Contexts and Transnational Knowledge Cultures. Den samler 17 deltakere fra åtte land, og ledes av Karen Jensen og Monika Nerland ved Pedagogisk forskningsinstitutt, sammen med Tara Fenwick ved University of Stirling.

Målet med workshopen er å legge grunnlaget for et større europeisk forskningssamarbeid om kunnskap og læring i profesjonene. Kunnskapsgrunnlaget for profesjonelt arbeid er i endring på mange måter, med sterkere vekt på forskningsbasert kunnskap, bruk av mer avanserte instrumenter og redskaper i arbeidet, og tiltakende spesialisering i mange felt. Forholdet mellom vitenskap og profesjonelt arbeid gås opp på nye måter, og det utvikles kunnskapskulturer i profesjonene som virker på tvers av landegrensene. Dette gir utfordringer for læring både når det gjelder å komme ’på innsiden’ av ekspertkulturene og mestre deres ulike strategier for å håndtere kunnskap, og når det gjelder å holde seg oppdatert over tid. Samtidig er det store forskjeller mellom profesjoner og land i hvordan læring og yrkespraksis reguleres. Det kan for eksempel dreie seg om forhold som har med standarder for yrkesutøvelsen å gjøre, om hvem som deltar i kunnskapsutviklingen og på hvilke måter, og om utdanningene er knyttet til universiteter eller til andre typer institusjoner for yrkesopplæring.

Videreføring av NFR prosjekter

- Ved å samle forskere som har jobbet med disse spørsmålene i ulike kontekster og gjennom ulike forskningstilnærminger får vi en kjærkommen mulighet til å dele resultater, klarlegge likheter og ulikheter mellom landene og identifisere viktige spørsmål for videre forskning, sier Monika Nerland. – For vår del er dette også en flott videreføring av de to NFR-prosjektene ProLearn og LiKE. Begge prosjektene har studert kunnskapspraksis og læring i fire profesjoner i Norge, og workshopen gir mulighet til å utvikle dette videre i en internasjonal sammenheng.

Workshopen arrangeres på Blindern i dagene 4. – 6. Mai.


 

Publisert 3. mai 2011 13:12 - Sist endret 3. jan. 2017 10:57