FINNUT-midler til forskning på seg selv

Førsteamanuensis Tone Dyrdal Solbrekke (IPED), har fått støtte fra Forskningsrådet til et internasjonalt prosjekt der hun og hennes kollegaer er både forskere og forskningsobjekt.

ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com

Sammen med kollegaer fra universitet i Tromsø, samt svenske, amerikanske og et irsk universitet, skal Solbrekke undersøke universitetspedagogers praksiser.

Og som universitetspedagog, er altså Solbrekke selv en av dem som skal under lupen.

Stadig viktigere

De siste årene er det satset mye på å forbedre undervisningen ved norske universitet. Dermed har universitetspedagogene fått en stadig mer sentral rolle.
- Vårt læringssyn og våre metoder påvirker undervisningen og framtida for hele universitetet. Likevel finnes det i dag liten forskningsbasert kunnskap om hvordan universitetspedagogene selv prioriterer og samhandler med universitetslærere – og ledere - med tanke på kvalitetsutvikling av undervisning, sier Solbrekke.

Målet med undervisning

Et overordnet mål med universitetsutdanningen er å sikre samfunnet dyktige profesjonsutøvere, aktive medborgere og bidra til studenters faglige og personlige utvikling. Men hvordan forstå og møte dette målet, er et spørsmål uten entydige svar. Universitetssektoren er i en brytningstid preget av nye og spenningsfylte krav til undervisning og forskning, evne til omstilling og internasjonal synlighet.  
- Satsingen på universitetspedagogikk er ett av tiltakene som er iverksatt for å utvikle utdanningskvaliteten innenfor slike spenningsfylte krav. Prosjektets første fase er derfor å kartlegge hvilke mål og prioriteringer universitetenes ledere har for undervisningen ved egen institusjon. Dermed vil vi også se hvordan universitetspedagogenes virksomhet fungerer i forhold til ledernes strategi for undervisningsvirksomheten, sier Solbrekke.

Bli bedre

Universitetspedagogene skal ikke bare forskes på. I samarbeid med universitetslærere / ledere skal de utvikle kompetansebyggende intervensjoner. Her er hensikten å styrke både universitetslæreres, - lederes og universitetspedagogenes refleksjon rundt egen praksis.
- Vår jobb er å bidra til at studentene får en god utdanning. Gjennom økt kompetanse om egen virksomhet, kan vi bli bedre universitetspedagoger.

 

Publisert 24. mars 2015 13:26 - Sist endret 24. mars 2015 15:19