Statsråden mottok Ludvigsenutvalgets hovedinnstilling om fremtidens skole

NOU 2015:8 "Fremtidens skole" ble overlevert 15. juni til statsråd Torbjørn Røe Isaksen av NoU-utvalgets leder, UV-professor Sten Ludvigsen.

Utvalgsleder Sten Ludvigsen. Foto: Liv Roaldset, UiO

Behov for fornyelse av fagene i skolen

Ludvigsen-utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til dybdelæring for elevene. Utvalget understreker at det er behov for en fornyelse av fagene i skolen for å fremme kunnskap og kompetanse som er relevant nå og i fremtiden. Elever vil ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er sentrale i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Utvalget foreslår at disse gir grunnlag for prioriteringer av innhold i fagene slik at læreplanene legger til rette for at elevene utvikler en dypere forståelse av fagene og hvordan de kan brukes i ulike situasjoner.

Legge til rette for dybdelæring

En fremtidig fagfornyelse må legge til rette for dybdelæring og ta hensyn til at elevenes utvikling av forståelse tar tid, understreker utvalget. Dybdelæring i skolen vil bidra til at elevene mestrer fagene bedre, og lettere kan overføre læring fra ett fag til et annet og til andre situasjoner. God progresjon i elevenes læringsforløp skaper utviklingsprosesser som muliggjør dybdelæring.

Utredningen tar også for seg tiltak som er viktige forutsetninger for å realisere forslagene om fornyet innhold i fremtidens skole, blant annet i forhold til vurderingsformer, lærernes profesjonsutvikling og institusjonsutvikling.

Åpen prosess

Arbeidet har vært gjennomført med aktiv tilrettelegging for en åpen prosess med stor informasjonsdeling underveis, og utvalgets blogg utgjør et svært interessant informasjonspunkt for alle med interesse for norsk skole.

 

Publisert 16. juni 2015 09:55 - Sist endret 2. mars 2018 13:32