Forskere i kø for å ta universitetspedagogikk

Der mange tidligere sluntret unna det obligatoriske kurset i universitetspedagogikk, er det i dag kø for å få tilegne seg pedagogisk basiskompetanse.

© UiO/Francesco Saggio

Bedre ledelsesoppfølging og tydeligere krav

UNIFORUM kan i en lengre artikkel fortelle om den gledelige utviklingen.

Helge Strømsø, professor og universitetspedagog, mener å se en holdningsendring. Blant annet tok SV-fakultetet skikkelig tak og regelrett sendte de ansatte på kurs. Man endret også reglene for professoropprykk, slik at ingen får opprykk uten godkjent UNIPED- kurs. Det ga resultater.

I følge professor Helge Strømsø har det skjedd en en holdningsendring. Flere og flere ser verdien i å ha den pedagogiske basiskompetansen på plass. Foto: Institutt for pedagogikk

Strømsø opplever at de fleste uttrykker en glede over å ha fullført basisopplæringen.

Medisinprofessor Harriet Akre forteller til UNIFORUM at kurset har fått henne til å reflektere over hvordan hun er som lærer. Hun har tatt i bruk flere av tipsene og fått positive tilbakemeldinger fra studentene.

Professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch mener at det generelt blir for liten tid til å diskutere pedagogiske temaer i hverdagen, og at det er behov for å bygge opp mer systematiske arenaer for erfaringsutveksling.

Kurset kan bli utvidet

Kurset i universitetspedagogikk er på 100 arbeidstimer, noe som har vist seg å være en tidsmessig utfordring for mange. Nå anbefaler Universitets og høgskolerådet at kurset utvides til 150- 200 timer.

I følge Strømsø vil det kunne komme til å by på utfordringer i forhold til den personlige veiledningen mange spør etter, og det vil kunne påvirke arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet, noe som også er en oppgavene universitetspedagogene sysler med. En utvidelse av kravet til basiskompetanse vil måtte følges opp av ekstra ressurser. Alt i alt er imidlertid Helge Strømsø godt fornøyd med utviklingen.

Publisert 13. nov. 2015 16:46 - Sist endret 26. juli 2018 13:40