Faglig enhet for universitetspedagogikk 50 år - et jubileum for arbeidet med kvalitet i utdanning ved UiO

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) markerte sitt 50-årsjubileum med et innholdsrikt seminar om pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar 2.desember 2016.

Foto: UiO/Shane Colvin

FUP`s oppgave er å bistå fagmiljøer og enkeltpersoner ved UiO med å utvikle kvaliteten i undervisningen sin. Dette gjøres dels gjennom kurstilbud som gir de ansatte ved universietet "pedagogisk basiskompetanse", og dels gjennom konsultasjonsarbeid og rådgiving.

I følge professor Ray Land, Universitetet i Durham, er FUP en av de få enheter på verdensbasis som har hatt kontinuerlig virksomhet i 50 år.

Prominente gjester

Arrangøren hadde hentet inn flere prominente innledere fra sentrale institusjoner. I tillegg til representasjon fra UiO sentralt og lokalt, og fra utlandet, fikk de fremmøtte interessante innlegg fra Kunnskapsdepartementet, NOKUT, Norsk studentorganisasjon og Universitets og høgskolerådet.

Faglig leder for FUP, Tone Dyrdal Solbrekke, ledet jubileumsseminaret med stø hånd. Foto: UiO/Shane Colvin

Statssekretær Bjørn Haugstad fremholdt at det å gi god undervisningen skal bli viktigere for de vitenskapelig ansattes karriere. – Vi skal dyrke frem en kultur der det å være en fremragende underviser eller utdanningsleder er like gjevt som å være en fremragende forsker eller forskningsleder, sa Haugstad.

Seminarets hovedtaler var professor Berit Eika, prorektor ved Universietet i Århus. Hun fulgte opp prorektor Ragnhild Hennum (ved UiO)`s spørsmål om hva som er kvalitet? I følge Eika ligger kjernen i kvalitetsarbeidet i det å ivareta forholdet mellom student, lærer og faglig innhold. Det krever bevissthet omkring noen sentrale dilemmaer mellom kultur vs system, helhetlig sammenheng vs lokal tilpasning, utvikling vs kontroll, og ledelse vs autonomi. Uansett nivå og posisjon må man hel tiden balansere mellom disse ytterpunktene.

Seminaret bød også på glimt fra FUPs universitetspedagogiske virksomhet. Et eksempel var hentet fra konsultasjonsvirksomheten. Ingebjørg Tonne, undervisningsleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, fortalte hvordan hennes institutt ønsket å bedre masterstudiet. De ønsket å komme i gang med kollegaveiledning for å styrke veiledning på master og phd-nivå. Hun fortalte om samarbeidet med FUP for å få til et faglig solid opplegg som møtte deltakernes behov. De positive erfaringene med forsøksvirksomheten har medført at HF-fakultetet har lagt inn kollegaveiledning i sin årsplan for 2017-2018

Seminaret ble ledet av FUPs faglige leder Tone Dyrdal Solbrekke.

FUP gjennom 50 år

  • 1966: Kontoret for opplysningsarbeid (KO) arrangerer 4 pedagogiske kveldsmøter. Bakgrunn: KO ble opprettet i 1962. Kollegievedtak i 1964 ga KO ansvar for å arbeide med problemer som melder seg i forbindelse med universitetsundervisning. Etter møter av "forberedende karakter" arrangerte KO i perioden 1966-1972 ca 4 pedagogiske kveldsmøter årlig. Ole B Thomsen fra Københavns universitet, brukte i 1966 betegnelsen "univeristetspedagogikk" og dette ble etter hvert den vanlige betegnelsen.
  • 1982: Første kurs i universitetspedagogikk for nytilsatte. Bakgrunn: Kollegiet nedsatte Ullelandkomiteen i 1969 for å utrede ideer om et Senter. Innstilling levert 1972. 1978 Kollegiet vedtar nye regler for ansettelse der det bla heter at pedagogiske kvalifikasjoner skal vurderes, men etter de vitenskapelige. 1980 Kollegiet vedtar å gi pedagogisk utdannelse til nytilsatte med undervisningsplikt og forventer at nytilsatte vil ta slik utdannelse.
  • 1993: Kollegievedtak: Alle i faste vitenskapelige stillinger med undervisningsplikt (ikke bare nytilsatte) skal ha pedagogisk basiskompetanse. Bakgrunn: Kollegievedtak i 1989 om pedagogisk basiskompetanse (omfang: 100 timer). Dobling av faste stillinger til FUP (fra 2 til 4).
  • 2003: Rektor Underdal anbefaler at FUP bruker mer tid på konsultasjon (og tilsvarende mindre på kurs/undervisning). Økt vekt på fleksible læring. Bakgrunn: Kvalitetsreformen implementeres ved Uio og økt vekt på fleksibel læring ved Uio medførte behov for at enhetene får pedagogisk støtte i utvikling av undervisningsopplegg og studieplaner.
  • 2007: Prosjektstilling til utvikling av kurstilbud for midlertid ansatte. Bakgrunn: Rektoratet ønsket at også midlertid ansatte bør få tilbud om kurs for å utvikle deres pedagogiske kompetanse.
  • 2011: Økte resurser til konsultasjon. Bakgrunn: Realisere Underdals anbefaling (jfr 2003).
  • 2016: Fra Fagområdet til Faglig enhet for universitetspedagogikk. Bakgrunn: Inntil 2016 var Fagområdet en gruppe vitenskapelige ansatte som arbeidet med universitetspedagogikk. Virksomheten var basert på et klart mandat, men manglet mer formelle retningslinjer og en avklart rolle i forhold til IPED (Institutt for pedagogikk). I 2016 ble FUP etablert som en egen enhet med ansatt faglig leder som rapporterer til innenfor IPED.

 

Publisert 15. des. 2016 12:27 - Sist endret 7. aug. 2018 13:36