Mer tid til dybdelæring

"Meld. St. 28 (2015- 2016) Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet"  ble behandlet av Kongen i statsråd 15. april. Meldingen som bygger på sentrale anbefalinger fra Ludvigsenutvalget, foreslår en omfattende fornying av fagene i skolen.

Foto: Kunnskapsdepartemenetet

Meld. St. 28 (2015- 2016)

Stortingsmeldingen slår fast at alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes. Læreplanene gaper over for mye og det gis ikke tilstrekkelig tid fordypning slik at elevene får en god forståelse av det de lærer. Det betyr at fagene skal bli mindre omfattende og at de skal få en tydeligere prioritering.

Når fagene fornyes er det samtidig tre tverrfaglige temaer som skal prioriteres; «demokrati og medborgerskap», «bærekraftig utvikling» og «folkehelse og livsmestring». Dette mener man er temaer som vil prege samfunnsutviklingen

Lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og ikke minst digitale ferdigheter videreføres og videreutvikles som grunnleggende ferdigheter i opplæringen.

Sentral premissleverandør

Professor Sten Ludgvisen ved Institutt for pedagogikk ledet utvalget som la grunnlaget for Meld.St. 28 (2015- 2016)

Ludvigsenutvalget, under ledelse av professor Sten Ludvigsen, leverte sine offentlige utredninger i 2014 og 2015.

– Stortingsmeldingen bygger på de mest sentrale anbefalingene fra utvalget, sier utvalgsleder Sten Ludvigsen i en kommentar.

– Det er kombinasjonen av forskningssyntesen og utvalgets dialog med sektoren som til sammen har gitt et nyansert og robust kunnskapsgrunnlag som gir grunnlaget for utformingen av politikk. Dette gir grunnopplæringen muligheter til å arbeide med dybdelæring som kan sikre elevene god faglig progresjon og arbeide med viktige fagovergripende områder som demokrati og dannelse, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring.

I et pedagogisk forskningsperspektiv; Hvilken betydning kan forskningen ha i den videre oppfølgingen av arbeidet med meldingen?

I følge Ludvigsen vil det være avgjørende for gjennomføringen av mange av forslagene i stortingsmeldingen at de baseres på oppdatert forskning.

– Et sentralt område vil være hvordan dybdelæring og progresjon skal realiseres for ulike grupper av elever, i ulike fag og på ulike trinn. Videre vil det være viktig at det utvikles ny kunnskap om relasjonen mellom kognitiv, sosial og emosjonell utvikling. I tillegg vil jeg nevne et viktig område for oss ved Institutt for pedagogikk og det er hvordan lærere skal skape bedre læringsmuligheter for elevene når læringsmiljøene digitaliseres.

Publisert 15. apr. 2016 17:21 - Sist endret 8. aug. 2016 13:31