Finnes det en nordisk utdanningsmodell?

Nordens gode plassering på de fleste samfunnsstatistikker har ført til en økende interesse for hvordan vi organiserer samfunnene. Nå skal de nordiske utdanningssystemene under lupen.

Finnes det en nordisk utdanningsmodell? UiO:Norden prosjektet "The Nordic Education Model - Historical Emergence, Comparative Perspectives, and Current Renegotiations", vil gi oss noen svar. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Svært gledelig for instituttet

Prosjektet "The Nordic Education Model - Historical Emergence, Comparative Perspectives, and Current Renegotiations", også forkortet "NorEd" nådde helt opp i hard konkurranse med seks andre forskningsmiljøer ved UiO da UiO:Norden lyste ut midler høsten 2018.

– Det er utrolig gledelig at instituttet har fått innvilget et ti millioners prosjekt i hard konkurranse med andre forskningsmiljøer på UiO. Fruktene på UiO:Norden treet henger høyt, sier instituttleder Ola Erstad i en kommentar.

Kritisk blikk på nordisk utdanning

Tre sentrale forskere i prosjektet. Fra venstre prosjektkoordinator Jesper E. Larsen, prosjektleder Inga Bostad og initiativtaker Harald Jarning. Foto Kirsten Sivesind

"The Nordic Education Model" skal gå over tre år og ledes av professor i pedagogisk filosofi Inga Bostad.

Det kommer til å bygge på fire pilarer som sammen gir et godt utgangspunkt for å kunne forstå det nordiske utdanningsfeltet.

  • Konkurrerende tradisjoner, idealer og begreper om kunnskap i de nordiske landenes utdanningspolitikk, pedagogisk ideutvikling og pedagogisk praksis.
  • Kamper om og utvikling av læreplaner og fagrekker i nordisk utdanning.
  • Fremveksten av nordiske lærerkulturer og lærerutdannelser i komparativt perspektiv.
  • Nordiske skolereformer i lys av internasjonal, regional og nasjonal politikkutforming og reformarbeid.  

Bostad ser frem til å komme ordentlig i gang med prosjektet.

– Først og fremst ønsker vi å finne ut av om det i det hele tatt eksisterer en nordisk utdanningsmodell. Og i så fall, hva kjennetegner den? hvordan har den blitt fremforhandlet? hvordan står den seg? Hvilke verdier er under press?

– Vi er ikke ute etter er å tegne glansbilder. Vi ønsker like mye å utfordre historien om kontinuerlig framgang. Det er mye som går godt i Norden, men bildet må nyanseres. Og det er mye å lære av historien!

Tverrfaglig prosjekt

Et av hovedkravene i UiO:Norden er at prosjektene er tverrfaglige. "The Nordic Education Model" omfatter derfor et tyvetalls forskere fra teologi, historie, filosofi, idehistorie, kjønnsforskning, utdanningsvitenskap, musikk og medisin. I tillegg deltar Universitetsbiblioteket. Tre av forskerne er internasjonale.

– Alle tar med seg sine egne perspektiver inn i forskningen. Vi samler forskningen på feltet og skaper en faglig møteplass, forklarer Bostad

Satser på god faglig formidling

Funnene vil blant annet komme i to bokutgivelser, en nasjonal og en internasjonal. Det tas sikte på å arrangere månedlige fagseminarer og det skal arrangeres to store konferanser. En i 2019 og sluttkonferanse i 2021.

– Vi vil også integrere prosjektet i undervisningen. Mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter og postdoktorer skal få komme inn og presentere egne prosjekter og kommentere på andres. I tillegg kommer vi til å samarbeide tett med det pågående UiO:Norden prosjektet om oppvekst, der flere av IPED kollegaene våre er involvert, avslutter prosjektlederen. Men aller først vil hun invitere til et idemyldringsmøte for alle interesserte miljøer.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 5. feb. 2019 16:10 - Sist endret 10. mai 2019 17:13