Studentforelesning: Elna Thurmann-Nielsen

Mastergradsstudent Elna Thurmann-Nielsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mat og måltider i barnehagen: Mulige forklaringer på manglende samsvar mellom formulerte intensjoner og praktiske realiteter. Drøft tiltak som kan forbedre samsvaret  mellom formuleringsplanet og realiseringsplanet".    

Tittel på masteroppgaven

"Mat og måltider i barnehagen – ”Maten er ikke sunn før den er spist” – En kvalitativ studie basert på semistrukturerte intervjuer av seks avdelingsledere  om forskjeller og likheter med hensyn til mat og måltider i kommunale og private barnehager i Oslo vest og Oslo øst"

Publisert 7. juni 2011 16:55