Studentforelesning: Mette Kjeldahl

Mastergradsstudent Mette Kjeldahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne: "Den gestaltterapeutiske utdanning forstår seg selv på mange måter som en grunnleggende erfaringsbasert utdanning. Man lærer ved å gjøre, ved å erfare selv, ved å "føle på kroppen". Denne selvforståelsen forsterkes av gestaltteorien, som også vektlegger førstehåndserfaring som en nødvendig forutsetning for læring." 

Tittel på masteroppgaven

"Det blir så veldig del av en selv – En studie av læring i gestaltterapeutisk perspektiv"

Ett av funnene er at studentene ved NGI ikke bare sier de lærer mye av observasjon (andrehåndserfaring),
men de etterlyser også mer teori. Her står man overfor en (tilsynelatende) motsetning, og det reiser seg to spørsmål.
1) Hvordan kan man forstå og forklare denne motsetningen? og 2) Hvordan kan man argumentere for nødvendigheten av mer teori? 

Publisert 16. apr. 2012 15:52