AVLYST - Åpent seminar: NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Hva ligger i lovforslaget? Leder av opplæringslovutvalget Jon Christian Fløysvik Nordrum kommer for å redegjøre.

Bilde av førsteamanuensis. Foto.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Institutt for offentlig rett har ledet arbeidet med NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Foto: Det juridiske fakultetet

Om seminaret

Et offentlig ekspertutvalg, ledet av førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 13. desember 2019. I den omfattende utredningen foreslår utvalget en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen er sendt på høring med frist 1. juli 2020. I lovforslaget foreslås endringer som vil få konsekvenser for den rettslige styringen av grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og det underliggende regelverket også over tid blir et godt og effektivt styringsvirkemiddel på grunnopplæringens område.

Program

12.15 Velkommen v/ professor Berit Karseth, IPED og leder for forskergruppen CLEG ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

12.20 Forslag til ny opplæringslov v/ førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, leder for Opplæringslovutvalget

13.15 Forberedte kommentarer v/ professor Anders Molander, Oslo Met – Storbyuniversitetet

13.30 Spørsmål og kommentarer

13.55 Avslutning v/ førsteamanuensis Jeffrey B. Hall, ILS

Om

Jon Christian Fløysvik Nordrum er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Nordrum har bred erfaring fra arbeid i Justisdepartementets lovavdeling, og var i 2010-2011 medlem av Barnehagelovutvalget som avleverte NOU 2012:1. I sin stilling som førsteamanuensis har han ansvar for fagområdet lovgivningslære og er ansvarlig for «Klarspråksatsningen» der fokus er på godt regelspråk i undervisningen og forskningen ved Det juridiske fakultet. Fra 2017-2019 ledet han Opplæringslovutvalget, og presenterer sine erfaringer med utvalgets arbeid på CLEG-seminaret.

Arrangør

Forskergruppa CLEG
Publisert 5. mars 2020 14:14 - Sist endret 12. mars 2020 13:59