Berit Karseth

Bilde av Berit Karseth
English version of this page
Telefon +47 22855292
Rom 548
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Det er særlig 3 temaer som har vært og er sentrale i min forskningsvirksomhet:

 1. Læreplanstudier og utdanningsreformer i høyere utdanning
 2. Læreplanstudier, styring og didaktikk i grunnopplæring
 3. Profesjoner og deres kunnskapsarbeid

Ledelse

Undervisning

 • Forskerutdanningen, master i pedagogikk, master in higher education

Forskningsprosjekter

Er fortiden involvert i prosjektet Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in  an Era of International Comparision finansert av Norges forskningsråd. https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/sivesind-policy-knowing-and-lesson-drawing/index.html

Jeg har vært involvert i prosjektet  «Legal standards and professional judgement in leadership» som nettopp er avsluttet. I prosjektet undersøkte vi  hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Oppmerksomheten er rettet mot rettsliggjøringen av utdanningssystemet og den økte betydningen juridiske standarder har fått gjennom nasjonalt tilsyn. Forskere fra Det utdanningsvitenskapelig fakultet og Det juridiske fakultet har deltatt i prosjektet som startet i 2011og ble avsluttet i 2016 .

Har også et prosjekt kalt "Lærereplanpolitikk og læreplantradisjoner - mellom globale og lokale problemstillinger" hvor jeg er særlig interessert hvordan læreplanen endrer karakter i møte med nye reguleringer og overnasjonale styringsgrep.

For mer informasjon, gå til Berit Karseths presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer

Publikasjoner

 • Karseth, Berit (2022). Skoleutvikling i lys av et nasjonalt læreplanverk. I Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (Red.), Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202717728. s. 55–73.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2022). Introduction: A comparative Network Analysis of Knowledge Use in Nordic Education Policies. I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 1–31. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-91959-7_1.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2022). How Much is Policy Advice Changed and Lost in Political Translation? . I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 281–320.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2022). Conclusions: Toward a Renewed Understanding of Evidence-Based Policy in Education . I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 409–429.
 • Sundby, Anniken Hotvedt & Karseth, Berit (2021). `The knowledge question`in the Norwegian curriculum. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. doi: 10.1002/curj.139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karseth, Berit (2020). Norsk lærerutdanning - alle vil ha fingra i den.... I Jodal, Elsi-Brith; Lindblad, Sverker & Runesdotter, Caroline (Red.), Läroplansteori i och om lärarutbildning. Rapport från den sjunde Nordiska Läroplansteoretiska konferensen. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. ISSN 978-91-86857-27-1. s. 35–50.
 • Karseth, Berit (2020). Bologna Process: Curriculum. I Amey, Marylin J. & David, Miriam E. (Red.), SAGE Encyclopedia of Higher Education. Sage Publications. ISSN 9781473942912. s. 176–178. doi: %20http%3A/dx.doi.org/10.4135/9781529714395.n68.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). An officially endorsed national curriculum: institutional boundaries and ideational concerns. Curriculum Perspectives. ISSN 0159-7868. 39(2), s. 193–197. doi: 10.1007/s41297-019-00074-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karseth, Berit (2019). Læreplanen som kunnskaps- og kulturbærer i dagens utdannings- og samfunnskontekst, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 73–90.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Karseth, Berit & Baek, Chanwoong (2019). From science to politics: commissioned reports and their political translation into White Papers. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. 35(1), s. 119–144. doi: 10.1080/02680939.2019.1656289. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2018). Legal Regulation and Professional Discretion in Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2018.1531918. Fulltekst i vitenarkiv
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2018). Pre-vocational education in the curriculum: the case of Norwegian lower secondary education. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 51(2), s. 245–261. doi: 10.1080/00220272.2018.1528301. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Pizmony-Levy, Oren; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2017). Policy learning in Norwegian school reform: a social network analysis of the 2020 incremental reform. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 4(1), s. 1–14. doi: 10.1080/20020317.2017.1412747. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Jorunn & Karseth, Berit (2016). Profesjonell skjønnsutøvelse og kravet til tilpasset opplæring. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 199–215.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2016). Kvalifikasjonsrammeverk og Læringsutbytte. Til nytte eller besvær? I Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (Red.), Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52728-0. s. 57–82.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas; Karseth, Berit & Beck, Eevi Elisabeth (2016). Educating for Professional Responsibility: From Critical Thinking to Deliberative Communication, or Why Critical Thinking Is Not Enough. I Trede, Franziska & McEwen, Celina (Red.), Educating the Deliberate Professional. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-32956-7. s. 29–44. doi: 10.1007/978-3-319-32958-1.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2016). National curricula in Norway and Finland: The role of learning outcomes. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(3), s. 329–344. doi: 10.1177/1474904116639311.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2016). Curriculum Trends in European Higher Education:The pursuit of the Humboldtian University Ideas. I Slaughter, Sheila & Barrett, Jay Taylor (Red.), Higher Education, Stratification, and Workforce Development: Competitive Advantage in Europe, the US, and Canada. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-21511-2. s. 215–233. doi: 10.1007/978-3-319-21512-9.
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2015). The knowledge work of professional associations: approaches to standardisation and forms of legitimisation. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 28(1), s. 1–23. doi: 10.1080/13639080.2013.802833.
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2014). Standardization of professional knowledge and practice: The regulatory role of professional associations in Norway. I Fenwick, Tara; Mangez, Eric & Ozga, Jenny (Red.), World Yearbook of Education 2014: Governing Knowledge; Comparison, Knowledge-Based Technologies and Expertise in the Regulation of Education. Routledge. ISSN 9780415828734.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2014). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends and Topics. I Pinar, William F. (Red.), International Handbook of Curriculum Research. Routledge. ISSN 9780415804295. s. 362–375. doi: 10.4324/9780203831694.ch30.
 • Stensaker, Bjørn & Karseth, Berit (2014). Heltidsstudenten - et utdatert ideal? I Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth & Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45050-2. s. 273–287.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2014). "Hit eit steg og dit eit steg". Et institusjonelt blikk på reformarbeid i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 98(6), s. 452–468.
 • Dahlgren, Madeleine Abrandt; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit & Nyström, Sofia (2014). From university to professional practice: Students as journeymen between cultures of education and work. I Billett, Stephen; Harteis, Christian & Gruber, Hans (Red.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Springer. ISSN 978-94-017-8902-8. doi: 10.1007/978-94-017-8902-8_17.
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Reformtakter - Kunnskapsløftets komposisjon. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 231–248.
 • Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2013). Læreplanen for Kunnskapsløftet: Vekjente tråkk og nye spor. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 43–60.
 • Abualrub, Iyad; Karseth, Berit & Stensaker, Bjørn (2013). The various understandings of learning environment in higher education and its quality implications. Quality in Higher Education. ISSN 1353-8322. 19(1), s. 90–110. doi: 10.1080/13538322.2013.772464.
 • Karseth, Berit (2012). Profesjonsutdanning og profesjonsfag: Mellom kunnskapstradisjoner og kunnskapspolitikk, Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251928953. s. 77–95.
 • Karseth, Berit (2011). Teacher education for professional responsibility: What should it look like? I Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (Red.), Professional Responsibility New Horizons of Praxis. Routledge. ISSN 978-0-415-61462-7. s. 159–174.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2011). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. I Yates, Lyn & Grumet, Madeleine (Red.), Curriculum in Today's World. Routledge. ISSN 978-0-415-57582-9. s. 58–76. doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2010). Qualifications Frameworks: the avenue towards the convergence of European higher education? European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 45(4), s. 563–576. doi: 10.1111/j.1465-3435.2010.01449.x.
 • Szkudlarek, Tomasz; Dahlgren, Lars-Owe; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Hård af Segerstad, Helene & Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Conclusions and policy implications. I Dahlgren, Lars-Owe (Red.), Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life. Lambert Academic Publishing. ISSN 978-3-8383-9462-6. s. 121–1138.
 • Heggen, Kristin ; Karseth, Berit & Kyvik, Svein (2010). The Relevance of Research for the Improvement of Education and Professional Practice. I Kyvik, Svein; Lepori, Benedetto & Lepori, Benedetto (Red.), The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector Striving for Differentiation. Springer. ISSN 978-1-4020-9243-5. s. 45–60.
 • Karseth, Berit; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Mendel, Maria & Skudlarek, Tomasz (2010). A theoretical framework for studies of higher education. I Dahlgren, Lars-Owe (Red.), Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life. Lambert Academic Publishing. ISSN 978-3-8383-9462-6. s. 21–35.
 • Mendel, Maria; Solbrekke, Tone Dyrdal; Hult, Håkan; Johansson, Kristina; Karseth, Berit & Kopciewicz, Lucyna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Students' conceptions of education and work. I Dahlgren, Lars-Owe (Red.), Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life. Lambert Academic Publishing. ISSN 978-3-8383-9462-6. s. 64–95.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2010). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 45(1), s. 103–120. doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanstudier - perspektiver og posisjoner. I Dale, Erling Lars (Red.), Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01323-7. s. 23–61.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2009). Vzdelávací plán ve skolské reformé - pozmenený pohled na znalosti? I Kaldestad, Ola Hoff; Pol, Milan & Sedlácek, Marin (Red.), Vybrané otázky skolského managementu. Norská perspektiva. Muni Press. ISSN 978-80-210-5078-5. s. 71–82.
 • Karseth, Berit (2008). Qualifications frameworks for the European Higher Education area - A new instrumentalism or "much ado about nothing"? Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 17(2), s. 51–72.
 • Englund, Tomas; Karseth, Berit; Ljunggren, Carsten; Solbrekke, Tone Dyrdal & Unemar Öst, Ingrid (2008). Theme: Educating towards civic and professional responsibility - The future of Higher Education? Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 17(2), s. 5–12.
 • Karseth, Berit (2008). Qualifications frameworks for the European Higher Education Aera: an new instrumentalism or 'Much Ado about Nothing'? Learning and Teaching: the international journal of higher education in the social sciences. ISSN 1755-2273. 1(2), s. 77–101.
 • Stensaker, Bjørn; Maassen, Peter; Borgan, Monika; Oftebro, Mette Karine & Karseth, Berit (2007). Use, updating and intergration of ICT in higher education: Linking prupose, people and pedagogy. Higher Education. ISSN 0018-1560. 54, s. 417–433. doi: 10.1007/s10734-006-9004-x.
 • Karseth, Berit & Nerland, Monika (2007). Building professionalism in a knowledge society: examining discourses of knowledge in four professional associations. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 20(4), s. 335–355.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2007). Læreplan for Kunnskapsløftet - et endret kunnskapssyn? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 91(5), s. 404–415.
 • Karseth, Berit (2006). Reformer i høyere utdanning: Nye student- og lærerroller. I Strømsø, Helge Ivar; Lauvås, Per & Lycke, Kirsten Hofgaard (Red.), Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-24988-0. s. 57–72.
 • Botha, Jan; Karseth, Berit; Norton, Lin; Oehler, David; Sayers, Pete & Sullivan, Philip [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). The use of evidence in decision-making in higher education. I Elvidge, Liz (Red.), Exploring good leadership and management practice in higher education: issues of engagement. Jill Rodgers Associates Limited, Publishers . ISSN 0954711157. s. 63–75.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2006). Professional Responsibility - an issue for higher education? Higher Education. ISSN 0018-1560. 52, s. 95–119.
 • Karseth, Berit (2006). Curriculum Restructuring in Higher Education after the Bologna Process: a New Pedagogic Regime? Revista Española de Educación Comparada. ISSN 1137-8654. 12, s. 255–284.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). Characteristics of graduate professional eduaction: expectations and experiences in psychology and law. London Review of Education. ISSN 1474-8460. 4(2), s. 149–167.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2006). Kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte. Til besvær eller nytte? Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. s. 57–82.
 • Karseth, Berit (2005). Curriculum Restructuring in Higher Education: A new Pedagogical Regime? I Halvorsen, Tor & Nyhagen, Atle (Red.), The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies. University of Bergen. ISSN 82-7342-003-5. s. 141–149.
 • Karseth, Berit (2004). Curriculum Changes and Moral Issues in Nursing Education. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. 24(8), s. 638–643.
 • Gundem, Bjørg Brandtzæg; Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2003). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends, and Challenges. I Pinar, William (Red.), International Handbook of Curriculum Research. Lawrence Erlbaum Associates. ISSN 0-8058-3222-X. s. 517–534.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2003). Senior Students in Higher Education and Work Life. I Dahlgren et al, Lars-Owe (Red.), Senior Students on Higher Education and Work. Work Package 2:1. Linköping universitet. s. 27–65.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2003). National Comparison of Freshmen and Senior Students. I Dahlgren et al, Lars-Owe (Red.), National Comparision of Freshmen and Senior Students. Work Package 2:2. Linköping Universitetet. s. 45–68.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2003). Education and Work: Discourse analysis of liberal and professional programmes at the university, Education and Work: Discourse Analysis of Liberal and Professional Programmes at the University. Work Package 3. Linköping universitet.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2003). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends, and Topics. I Pinar, William (Red.), International Handbook of Curriculum Research. Lawrence Erlbaum Associates. ISSN 0-8058-3222-X. s. 362–375.
 • Kyvik, Svein & Karseth, Berit (2002). Høgskolepersonalets arbeidsoppgaver og roller. I Kyvik, Svein (Red.), Fra yrkesskole til universitet?. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-811-2. s. 127–153.
 • Jensen, Karen; Tveit, Bodil; Fossestøl, Bjørg & Karseth, Berit (2002). "Nye motivasjons- og meningsformer blant sykepleierstudenter". I Johannessen, Kai Ingolf & Schmidt, Ulla (Red.), Verdier - flerfaglige perspektiver. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1792-1. s. 73–90.
 • Karseth, Berit (2002). The Construction of Curricula in a New Educational Context: Roles and Responsibilities in Nursing Education in Norway. I Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (Red.), Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-1078-8. s. 121–140.
 • Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (2002). Governing HIgher Education: Comparing National Perspectives. I Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (Red.), Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-1078-8. s. 279–298.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2002). Freshmen Students on Education and Work. I Dahlgren et al, Lars-Owe (Red.), Freshmen Students on Education and Work. Work Package 1. Students as Journeymen between Communities of Higher Education and Work. Linköping Universitet. s. 59–102.
 • Kyvik, Svein; Karseth, Berit; Remme, Jan Are & Blume, Stuart (1999). International mobility among Nordic doctoral students. Higher Education. ISSN 0018-1560. 38, s. 379–400.
 • Karseth, Berit (1995). Didaktik in Forschung, Lehrerausbildung und Lehrplanentwicklung in Norwegen. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft). ISSN 0514-2717. 33, s. 249–259.
 • Karseth, Berit (1995). The Emergence of New Educational Programs in the University. Review of Higher Education. 18(2), s. 195–216.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2022). Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-91959-7. 429 s.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 s.
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02138-6. 253 s.
 • Christiansen, Bjørg; Heggen, Kristin & Karseth, Berit (2004). Klinikk og akademia. Reformer, rammer og roller i sykepleierutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00093-2. 158 s.
 • Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (2002). Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Kluwer Academic Publishers. ISBN 1-4020-1078-8. 298 s.
 • Karseth, Berit; Gudmundsdottir, Sigrun & Hopmann, Stefan (1997). "Gulserien": DIDAKTIKK: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Karseth, Berit; Gudmundsdottir, Sigrun & Hopmann, Stefan (1997). Didaktikk: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem. Rapport : Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundby, Anniken Hotvedt & Karseth, Berit (2022). Knowledge about what? `The knowledge question` in the Norwegian curriculum. BERA Blog.
 • Karseth, Berit & Kvamme, Ole Andreas (2021). Fagintegrasjon eller fagkonsentrasjon? Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen LK20.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). Skolens satsing på bærekraft. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). The concern for Interdisciplinarity in the Renewal of the Norwegian Curriculum.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2021). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2021). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?
 • Karseth, Berit; Ninni, Wahlström & Pizmony-Levy, Oren (2021). Tracing a Regional Education Reform Movement Using Author Co-Citation Network Analysis.
 • Karseth, Berit (2021). Utdanningspolitikkens kunnskapsgrunnlag:Fra NOUer til stortingsmeldinger.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2020). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?
 • Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Tiplic, Dijana (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2019). Recent reform trajectories in Nordic school reform - towards stronger international convergence?
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 211–218.
 • Karseth, Berit (2018). The use of International Knowledge in School Reform in Norway: An analysis of Content and References in White and Green Documents.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2018). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2017). Externalization in Norwegian School Reform: A Social Network Analysis of International and Regional References. Summary of the Norwegian Project.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in the curriculum: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2017). Equal educational opportunities? Legal regulation and professional discretion in schools.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in a comprehensive school system: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in a unitary education system: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2013). Curricula in Norway and Finland – governing by learning outcomes?
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Opptakten. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 13–20.
 • Karseth, Berit (2013). NFPF/NERA 40 years: A note from the president. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. s. 2–4.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2013). The national curriculum: moribund? How global trends have an impact on curriculum as an tradition.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2012). The Regulatory Architecture of the Curriculum: The impact of the introduction of national qualifications frameworks as a regulative tool.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas & Beck, Eevi (2011). Critical thinking in teacher and nurse education.
 • Karseth, Berit (2010). Curriculum reforms in teacher education: Educating for professional responsibility?
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2010). Professional associations in the knowledge society: roles and approaches to secure knowledge-based practice.
 • Karseth, Berit (2009). Ove Skarpenes. Kunnskapens legitimering. Fag og læreplaner i videregående skole. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 17(1), s. 91–95.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Skolens samfunnsmandat – med eller uten anførselstegn. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 50–54.
 • Karseth, Berit (2009). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Et nytt læreplanregime i høyere utdanning?
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2009). The New Architecture of The European Higher Education Area:The Qualifications framework - a solid girder? ?
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2009). Professional associations as agents for continuous learning.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2009). The Bologna Process: A Science Fiction Story?
 • Karseth, Berit (2009). Qualifications frameworks for postgraduate education in Europe: Tensions between global standardizationand the needs of the professional field.
 • Karseth, Berit (2009). Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning: Mellom globale trender og faglige tradisjoner.
 • Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2008). Høyere utdanning i endring - pedagogiske og kunnskapsmessige utfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 413–416.
 • Karseth, Berit (2008). Hvordan oppnå kvalitet i profesjonsutdanningene - både i undervisning og forskning?
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2006). Læreplan for kunnskapsløftet (L 06) - utfordringer og dilemmaer.
 • Karseth, Berit & Taasen, Inger (2006). En slaktet utdanning? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(3), s. 60–61.
 • Karseth, Berit & Taasen, Inger (2006). Forskningsbasert undervisning. Unik sjanse for sykepleifaget. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(9), s. 68–69.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). Learning Environments for Political Science Students - What they want and what they get.
 • Karseth, Berit (2006). Sykepleierutdanning - mellom gamle og nye utdannings- og kunnskapsbilder. En analyse av dagens læreplandiskurs.
 • Karseth, Berit & Nerland, Monika (2006). Building professionalism in the name of knowledge? An analysis of knowledge strategies in four professional associations.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). Learning environment for political science students - what they want and what they get.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). What they want and what they get.
 • Karseth, Berit (2005). NOKUTs revidering av sykepleierutdanningen: Noen betraktninger i ettertid fra en sakkyndig.
 • Karseth, Berit (2005). The role of knowledge in construction of a professional strategy: An analyses of the politcy of the professional associations of nurses and teachers.
 • Karseth, Berit (2005). Bolognaprosessen: Nye rammer for undervisning i høyere utdanning.
 • Karseth, Berit (2005). Curriculum Restructuring in Higher Education: A New Pedagogic Regime?
 • Karseth, Berit (2005). Utfordringer i evalueringen av sykepleierutdanningen i Norge.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2005). Governing through professionalism or management by objectives?
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2004). Communities of Practice - a learning space in higher education?
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2004). Professional responsibility � an issue for higher education? (paper version).
 • Karseth, Berit (2004). After Bologna: Contesting Curriculum Discourses.
 • Karseth, Berit (2004). The Changing Curriculum Policy in Higher Education.
 • Karseth, Berit (2004). Studenten som deltaker, tilskuer og forbruker.
 • Karseth, Berit (2003). En ny læringsdiskurs? Et blikk på kvalitetsreformen.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2003). Becoming a Professional. Freshmen and Senior Students� Notions.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2003). Freshmen Students' Conceptions of Moral and Societal Responsibility for their Future Professional Work.
 • Karseth, Berit (2003). The Normative Dimension in Higher Education: Diversity and Contradictions.
 • Handal, Gunnar; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit & Lycke, Kirsten Hofgaard (2003). How do students conceive of learning when entering and leaving university.
 • Karseth, Berit (2002). Contesting Curriculum Discourses in Higher Education: A European Perspective.
 • Karseth, Berit (2002). En jakt etter makt: Hvem bestemmer over sykepleierutdanningen?
 • Karseth, Berit (2002). The moral dimension of the curriculum in nursing education.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2002). Journey Towards a Professional Identity.
 • Karseth, Berit (2001). Sykepleierutdanning i en reformtid - nye lærer- og studentroller?
 • Karseth, Berit (2000). School Subject of Inclusion? The Construction of a New School Subject in Religious and Moral Education.
 • Karseth, Berit (1999). Utfordinger i høyere utdanning.
 • Karseth, Berit (1999). Sykepleierutdanning i en reformtid: Sammenheng mellom faglig innflytelse og høgskolereformen.
 • Karseth, Berit (1999). Et inkluderende eller et ekskluderende fag? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 81–84.
 • Kyvik, Svein & Karseth, Berit (1999). Internasjonalisering av forskerutdanning i de nordiske land. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. s. 12–13.
 • Karseth, Berit (1998). Sykepleierutdanning i en reformtid. Noen betraktninger underveis fra et pågående forskningsprosjekt.
 • Karseth, Berit (1998). The Tension between the Pluralistic Argument and the Lutheran School Tradition. The Construction of a Common School Subject for All in Religious and Moral Education.
 • Gundem, Bjørg Brandtzæg & Karseth, Berit (1998). Norwegian National Identity in Recent Curriculum Documents.
 • Karseth, Berit (1997). Læreplananalyse og høyere utdanning: Et blikk på sykepleierutdanningen. Report. ISSN 0800-6113. s. 117–130.
 • Karseth, Berit (1997). How to become a Proper University Discipline: The Conflict of Knowledge in Nursing Science.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.
 • Dale, Eling Lars; Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2011). Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en reform. Sluttrapport. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.
 • Maasen, Peter; Elken, Mari; Prøitz, Tine; Solbrekke, Tone Dyrdal; Stensaker, Bjørn & Karseth, Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Referencing the Norwegian Qualifications Framework(NKR) levesl to the European Qualifications Framework (EQF). Report to the Norwegian referencing group. Kunnskapsdepartementet.
 • Østbøll, Kathrine K.; Karseth, Berit & Boe, Ole (2009). Simulator i lederutdanning -en undersøkelse av kadetters oppfatninger og vurderinger av den taktiske trener som læremiddel i Krigsskolens lederutdanning. Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Wahlbin, Clas; Karseth, Berit; Salvesen, Helge & Orten, Gunnhild (2009). NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika ; Smeby, Jens-Christian; Klette, Kirsti & Fugeli, Pål [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2008). Profesjonslæring i endring. Sluttrapport til NFRs KUL program. NFR.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Karseth, Berit; Heggen, Kristin & Larsen, Ingvild Marheim (2007). Praksisrettet FoU? En undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag. NIFU. ISSN 82-7218-540-7.
 • Handal, Gunnar; Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2005). Final Report to the European Commission from the EU-project HPSE-CT 2001-00068, Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work. The European Comission.
 • Karseth, Berit (2000). Sykepleierutdanning i en reformtid. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. ISSN 82-7218-434-6.
 • Karseth, Berit & Vislie, Lise (2000). De strategiske pedagoger. Seminarrapport i forbindelse med Erling Lars Dales bok. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Karseth, Berit & Kyvik, Svein (1999). Undervisningsvirksomheten ved de statlige høgskolene. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01295-6.
 • Johansen, Olav & Karseth, Berit (1999). Mangfold uten grenser? En kvalitativt orientert empirisk studie av begrunnelser og strategier for mangfold i Norsk Hydro. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Karseth, Berit; Kyvik, Svein & Remme, Jan Are (1998). Utenlandsopphold blant doktorgradsstipendiater. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. ISSN 0808-4572.
 • Karseth, Berit (1997). Doktorgradsstipendiater i utlandet. En undersøkelse av forskningsrådsstipendiater i naturvitenskap og teknologi i perioden 1989-1992. NIFU, Oslo. ISSN 0808-4572.
 • Karseth, Berit (1997). Internasjonalisering av forskerutdanning i naturvitenskap og teknologi. NIFU, Oslo. ISSN 0808-4572.
 • Karseth, Berit (1994). Fagutvikling i høyere utdanning. Mellom kunnskapstradisjoner og kunnskapspolitikk. Pedagogisk forskningsinstitutt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2010 09:25 - Sist endret 29. mai 2019 16:53