Lars Løvlie

Professor Emeritus
Bilde av Lars Løvlie
English version of this page
Mobiltelefon +47-40248461
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Akademiske interesser

 • Lars Løvlies arbeider har forholdt seg til noen sentrale begreper og problemer i pedagogikken og i pedagogisk tenkning. Det historiske stoffet er oftest uttrykkelig koblet til våre dagers problemere, oppfatninger og temaer. De er ofte utarbeidet med referanse til navngitte filosofer, som for eksempel Hegel, Kant, eller Dewey. Løvlie har tatt opp emner som den estetiske erfaring, eksemplets makt og bildets kraft, om det postmoderne selv i internettalderen, og om det pedagogiske paradoks; dessuten artikler om norsk utdanningspolitikk i forhold til læreplaner for grunnskole og lærerutdanning.

For mer informasjon, vennligst gå til Lars Løvlies personpresentasjon på engelsk

Emneord: Danning, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogikk

Publikasjoner

Authored and co-edited books/journals

Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (2011): Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1077-0) 238 s.
Steinsholt, K/Løvlie, L (red) (2004): Pedagogikkens mange ansikter (The Many Faces of Education) (Universitetsforlaget; 2004).
Korsgaard, O.; Løvlie, L.; Slagstad, R. (red) (2003): Dannelsens forvandlinger. Oslo, Pax.

Løvlie, L.; Nordenbo, S.E.; Mortensen, K.P. (eds): Educationg Humanity: Bildung in postmodernity. Journal of Philosophy of Education Special Issue 36/3 December 2002. Book edition by Blackwell Publishing (2003).  

Nordenbo, S. E.; Hirsjärvi, S.; Frimannsson, G.H.; Løvlie, L..; Säfström, C.A. (eds):  Forty Years of the Philosophy of Education in the Nordic Countries. In Scandinavian Journal of Educational Research. Vol 41, Nos 3-4, 1997.

Løvlie, Lars (1984). Det pedagogiske argument. Oslo, J.W. Cappelens forlag.

Løvlie Lars (1979): Dialektikk og pedagogikk. Oppland Distriktshøgskole, skrifter 22.

 

Co-authored articles

Bostad, Inga; Løvlie, Lars (2013): Education after 22nd July. In Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0193-1. s. 53-77.

Bostad, Inga; Løvlie, Lars (2013): Deliberative democracy and moral disturbance. I Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility. Council of Europe Publishing ISBN 978-92-871-7537-3. s. 89-109.

Steinsholt, Kjetil; Løvlie, Lars (2012):  Pædagogiske grundsyn. I: Pedagogik Til Tiden. Grundbog i pædagogik til lærerfaget.. Klim 2012 ISBN 978-87-7129-116-2. s. 19-37

Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (2011): Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk. I: Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1077-0. s. 9-17

Løvlie, L.; Steinsholt. K. (2004): Prolog. In Steinsholt, K/Løvlie, L (red) (2004): Pedagogikkens mange ansikter (The Many Faces of Education), Oslo, Universitetsforlaget.

Korsgaard, O.; Løvlie, L. (2003):  ’Introduktion’. I Korsgaard, O.; Løvlie, L.; Slagstad, R. (red.): Dannelsens forvandlinger. Oslo, Pax.

Løvlie, L.; Standish, P. (eds.) 2002: ‘Introduction: Bildung and the idea of a liberal education’. In Løvlie, L.; Nordenbo, S.E.; Mortensen, K.P.: Educationg Humanity: Bildung in postmodernity. Journal of Philosophy of Education, Special Issue 36/3 Autumn 2002.

 
Chapters in books

Løvlie, Lars (2014): The Freedom of Paradox. I: In Leonard J. Waks (Ed): Leaders in Philosophy of Education, Intellectual Self-Portraits (Second Series). Sense Publishers ISBN 978-94-6209-756-8, s.175-196.

Løvlie, Lars (2014): Kant och den "transcendentala" idén inom pedagogiken. I: Att växa som människa: om bildningens traditioner och praktiker. Huddinge: Södertörns högskola ISBN 9789186069926, s. 83-112.

Løvlie, Lars (2013): Kampen om barndommen. I: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1281-1. s. 15-27.

Løvlie, Lars (2013): Danning til demokrati. In Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218, s. 252-264.

Løvlie, Lars (2012) “Kant’s invitation to educational thinking”, in Klas Roth and Chris Surprenant, Kant and Education: Interpretations and Commentary, Routledge Studies in Contemporary Philosophy: New York, pp 107 – 124.

Løvlie, Lars (2012). ”Dannelse og profesjonell tenkning”, in Hagtvet, B. /Ognjenovic, G. (eds), Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning. Dreiers Forlag: Oslo, s. 735 – 754.

Løvlie, Lars (2011): Kritisk teori og pedagogikk – 1970-årene I bakspeilet (edited and enlarged). In Higdem, U. et al: Plan, Region, Politikk. Festskrift til Noralv Veggeland. Oslo, Forlag 1.

Løvlie, Lars (2006): ‘Education for Deliberative Democracy’. In Ilan Gur Ze’ev/Klas Roth (Eds): Critical Issues in Education in a Global World, Springer.

Løvlie, Lars (2003): 'Teknokulturell danning'. In Korsgaard, O.; Løvlie, L.; Slagstad, R. Dannelsens forvandlinger. Oslo, Pax.

Løvlie, Lars (2001): ’Utdanningsreformens paradokser’. In Hansen, J.E.E. (ed.): Norsk tro og tanke 1940-2000. Oslo, Universitetsforlaget, 2001. Abridged version of ’Utdanningsreformens paradokser’. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang 81, Nr. 6 1997.

Løvlie, Lars: 'Læreren i våre tanker' (2001): In Kvernbekk, T. (red.): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Løvlie, Lars (2001): ’Individualitet, fællesskab og dannelsens mangfoldighed’. I Klee, N., Nefer, J. (red.): Individualitet, Værdier, Fællesskab. Aalborg Kongress & Kultur Center Vision 21, 2001.

Løvlie, Lars (2001): ’Esteettinen kokemus’. I Østern, A.L. (red): Laatu ja merkitys draamaopetuksessa. Universitetet i Jyväskylä. 2001. Finnish translation by Anna-Lena Østern of Løvlie, Lars (1990): ’Den estetiske erfaring’. I Nordisk pedagogikk, årgang 10, Nr 1-2, 1990.

Løvlie, Lars (2000): ‘The Internet and the Rewriting of the Self’. In Sandbothe, M.; Marotzki, W. (eds. 2000): Subjektivität und Öffentlichkeit. Kulturwissenschaftliche Grundlagenprobleme virtueller Welten. Köln, Herbert von Halem Verlag.

Løvlie, Lars: 'Mot et utvidet danningsbegrep' (2000): I Andersen, H.W.; Lie, S.; Melhuus, M. (red. 2000): KULT - i kulturforskningens tegn. Oslo, Pax Forlag.

Løvlie, Lars (1999): ’Utbildningsreformens paradoxer’. In Säfstrom, C.A./Østerman. Leif (eds.): Textanalys. Lund, Studentlitteratur 1999. Swedish translation of ’Utdanningsreformens paradokser’, in Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang 81, Nr 6 1997.

Løvlie Lars (1999): 'Hegels dannelsesbegrep - noen synspunkter'. I Andersen, Ø. (ed.1999): Dannelse, humanitas, paideia. Oslo, Sypress forlag. Opptrykk av Løvlie, Lars (1998):’Kunsten, erindringen og dannelsen, et hegelsk forsøk’. I Anna Lena, Ø. (red.): Konstpedagogiska horisonter. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 1998.

Løvlie, Lars (1998):’Kunsten, erindringen og dannelsen, et hegelsk forsøk’. I Anna Lena, Ø. (red.): Konstpedagogiska horisonter. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 1998.

Løvlie, Lars (1997): 'Paradoxes of Educational Reform: The Case of Norway in the 1990s'. In Gundem, B.B./Hopmann, S. (eds.) (1998): Didaktik and/or Curriculum. An International Dialogue. New York, Peter Lang. Norwegian version: ’Utdanningsreformens paradokser’. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang 81, Nr 6 1997.

Løvlie, Lars (1992). ’Pedagogisk filosofi’. I Dale, E.L. (red.): Pedagogisk filosofi. Oslo, Ad Notam Gyldendal 1992. In Danish on Klim Forlag, Århus 1999.

Løvlie, Lars 1992): ’Postmodernisme, språk og filosofi’. I Dale, E.L. (red.): Pedagogisk filosofi. Oslo, Ad Notam Gyldendal 1992. In Danish on Klim Forlag, Århus 1999.

Løvlie, Lars (1992): ‘Postmodernism and Subjectivity’. In Kvale, S. (red.): Psychology and Postmodernism. London, Sage Publications 1992. In Chinese edition 2002.

Løvlie, Lars (1992): ‘Moralen og forholdet til de andre’. I Bae, B./ Waastad, J.E. (red.): Erkjennelse og anerkjennelse. Perspektiv på relasjoner. Oslo, Universitetsforlaget 1992.

Løvlie, Lars (1990): ’Omsorgsperspektiver’. I Jensen, Karen (red.): Moderne omsorgsbilder. Oslo, Gyldendal 1990.

Løvlie, Lars (1989): ’Erfaring som handling - John Dewey’. I Thuen, H.; Vaage, S. (red): Oppdragelse til det moderne. Oslo, Universitetsforlaget 1989. Dansk utgave Klim Forlag; Århus 2000.

Løvlie, Lars (1989): ’Oppdragelse til samhold - Emile Durkheim’ I Thuen, H.; Vaage, S. (red.): Oppdragelse til det moderne. Oslo, Universitetsforlaget 1989.  Dansk utgave Klim Forlag: Århus 2000.

 

Articles in journals

Løvlie, Lars (2013), “Verktøyskolen”, in Norsk Pedagogisk Tidsskrift Årg. 97 Nr 3/2013 s 185 – 199.

Løvlie, Lars (2012). ”Rousseau i våre hjerter”, in Studier i Pædagogisk Filosofi, Årg. 1, Nr 2, online journal. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/index

Løvlie, Lars (2011): «Høyre får hjelp fra forskerne …». In Bedre Skole 4/2011, s. 9.

Løvlie, Lars (2011): «Pedagoger i alle land, foren dere!». In Første Steg 3/2011).

Løvlie, Lars (2011): Møte med Lars Løvlie (interview). In Første Steg 1/2011, s. 18-21.

Løvlie, Lars (2009): Kritisk pedagogikk - 1970-årene i bakspeilet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2009;Volum 93.(6) s. 488-495.

Løvlie Lars (2006): ’Technocultural Education’. In  Seminar.net. Media, technology & Lifelong Learning, Vol. 2 Issue 1. ISSN 1504-4831

Løvlie Lars (2005): ’Ideologi, politikk og læreplan’. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2005.

Løvlie Lars (2005): ’Skolen, demokratiet og IKT’. I Bedre Skole No 2 – 2005.

Løvlie Lars (2004): ’Læreplan 2006 – fra enhetsskole til ensrettingsskole?’ I Bedre Skole No 4 – 2004.

Løvlie, Lars (2003): 'Det nye pedagogikkfaget'. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/2003.

Løvlie, Lars (2002): 'Rousseau's Insight': In Englund, T. (ed): Higher education, Democracy and Citizenship. Special Issue of Studies in Philosophy and Education, Vol. 21 Nos. 4-5 July-September 2002.

Løvlie, Lars (2002): 'The Promise of Bildung'. In Løvlie, L.; Nordenbo, S.E.; Mortensen, K.P.: Educationg Humanity: Bildung in postmodernity. Journal of Philosophy of Education Special Issue 36/3 December 2002.

Løvlie, Lars (2001): 'Rereading Jürgen Habermas' Strukturwandel der Öffentlichkeit (2002): In Zeitschrift für qualitative Bildungs- Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 4/2001.

Løvlie, Lars (2001): ’Pedagogikkens muligheter og utfordringer i lærerutdanningen’ In Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/2001.

Løvlie, Lars (2000): ’Fra danning til digitalisering?’. Published on ITU's homepage 'So what?' ITU-konferansen 2000 Oslo.   

Løvlie, Lars (1999): ’Skolen som danningens sted’. In Arbejdspapir DLH. Danmarks Lærerhøjskole, nå Danmarks Pædagogiske Universitet, København Nr. 8/1999.

Løvlie, Lars (1998): ’Bildungsphilosophie in Norwegen’. In Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie Nr 1. Hohengehren, Schneider Verlag 1998.

Løvlie, Lars (1997): 'The Uses of Example in Moral Education'. In Journal of Philosophy of Education, Vol 31, No 3, 1997. Revised and shortened version of Løvlie, Lars (1993): ‘Of rules, skills and examples in moral education’. I Nordisk Pedagogik 2/1993.

Løvlie, Lars (1997): 'Rousseau og den paradoksale oppdragelsen'. Første del. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6/1997.

Løvlie, Lars (1997): 'Rousseau og den paradoksale oppdragelsen'. Andre del. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 7/1997.

Løvlie, Lars (1997): ’Utdanningsreformens paradokser’. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift Årgang  81, Nr 6 1997.

Lars Løvlie (1996): 'Etikken mellom kommunitarisme og universalisme'. I Utbildning och demokrati, Volym 5, Nr. 1, 1996.

Løvlie, Lars (1996): ’Om ”makt och mening” og sommerfuglens virrevandring’: In Pedagogisk Forskning i Sverige 4/1996. Reprinted in Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/2 1997

Løvlie, Lars (1995): ‘On the Educative Reading of Hegel's ' Phenomenology of Spirit’: In Scandinavian Journal of Educational Research Vol 39 No 4 1995.   

Løvlie, Lars (1993): ‘Of rules, skills and examples in moral education’. In Nordisk Pedagogik 2/1993.

Løvlie, Lars (1990): ’Den estetiske erfaring’. I Nordisk pedagogikk. Årgang 10, Nr 1-2, 1990.

Løvlie, Lars (1989): ’Postpedagogikk og pedagogisk ironi’. In Dansk Pædagogisk Tidsskrift 5/1989.

Search Cristin, the University of Oslo, for updates on publications.

 • Løvlie, Lars (2017). The Test of Practice - An Essay. Education Sciences.  ISSN 2227-7102. . doi: 10.3390/educsci7010031 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvlie, Lars (2015). Det uforutsettes pedagogikk, I: Glenn Egil Torgersen (red.),  Pedagogikk for det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017687.  Forord.  s 267 - 272
 • Løvlie, Lars (2015). Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  1, s 1-11 . doi: 10.17585/ntpk.v1.91
 • Løvlie, Lars (2015). John Dewey, Phenomenology, and the Reconstruction of Democracy.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  1, s 1- 13 . doi: 10.17585/ntpk.v1.104
 • Løvlie, Lars (2014). Kant och den "transcendentala" iden inom pedagogiken, I: Anders Burman (red.),  Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker.  Södertörns högskola.  ISBN 9789186069926.  Kapittel.  s 83 - 112
 • Løvlie, Lars (2014). The Freedom of Paradox, In Leonard J. Waks (ed.),  Leaders in Philosophy of Education, Intellectual Self-Portraits (Second Series).  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-756-8.  12.  s 175 - 196
 • Bostad, Inga & Løvlie, Lars (2013). Deliberative democracy and moral disturbance, In Sjur Bergan; Ira Harkavy & Hilligje van't Land (ed.),  Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility.  Council of Europe Publishing.  ISBN 978-92-871-7537-3.  kap 11.  s 89109
 • Bostad, Inga & Løvlie, Lars (2013). Education after 22nd july 2012, In Anna-Lena Østern; Kari Smith; Torill Ryghaug; Thorolf Krüger & May Britt Postholm (ed.),  Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0193-1.  del 1.  s 53 - 77
 • Løvlie, Lars (2013). Danning til demokrati, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  18.  s 252 - 264
 • Løvlie, Lars (2013). Kampen om barndommen, I: Anne Greve; Sissel Mørreaunet & Nina Winger (red.),  Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1281-1.  1.  s 15 - 27
 • Løvlie, Lars (2013). Rousseau i våre hjerter. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  2(1), s 1- 20 . doi: 10.7146/spf.v2i1.6321
 • Løvlie, Lars (2013). Verktøyskolen. Unge Pædagoger.  ISSN 0106-5386.  74(3), s 71- 83
 • Løvlie, Lars (2013). Verktøyskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  97(3), s 185- 199
 • Løvlie, Lars (2012). Kant's Invitation to Educational Thinking, In Klas Roth & Chris W Suprenant (ed.),  Kant and Education. Interpretations and Commentary.  Routledge.  ISBN 9780415889803.  Kapittel 9.  s 107 - 123
 • Steinsholt, Kjetil & Løvlie, Lars (2012). Pædagogiske grundsyn, I: Claus Madsen (red.),  Pedagogik Til Tiden. Grundbog i pædagogik til lærerfaget.  Klim.  ISBN 978-87-7129-116-2.  1.  s 19 - 37
 • Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (2011). Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk, I: Tone Kvernbekk & Lars Løvlie (red.),  Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  Kapitel 1.  s 9 - 17
 • Løvlie, Lars (2011). Dannelse og profesjonell tenkning, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel 43.  s 735 - 753
 • Løvlie, Lars (2011). Kritisk teori og pedagogikk - 1970-årene i bakspeilet, I: Ulla Higdem; Jon Helge Lesjø; Tor Helge Pedersen; Tor Selstad & Håvard Teigen (red.),  Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland.  Forlag1.  ISBN 978-82-9273-569-5.  Kapittel 1.  s 17 - 30
 • Løvlie, Lars (2011). Når reglene kommer til kort, I: Tone Kvernbekk (red.),  Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-306-5.  Kapittel 3.  s 51 - 70
 • Løvlie, Lars (2009). Kritisk pedagogikk - 1970-årene i bakspeilet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(6), s 488- 495
 • Løvlie, Lars (2008). Deliberative democracy and civic education, In Gary Fenstermacher; David Coulter & John R. Wiens (ed.),  Why do we educate? Renewing the conversation.  Blackwell Publishing.  ISBN 978-1-4051-9217-0.  Part 2, Chapter 8.
 • Løvlie, Lars (2008). Kampen om individet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 66- 68
 • Løvlie, Lars (2007). Does Paradox Count in Education?. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  16(3), s 9- 24
 • Løvlie, Lars (2007). Educating for Deliberative Democracy, In Ilan Gur Ze'ev & Klas Roth (ed.),  Education in the Era of Globalisation.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-1-4020-5944-5.  7.  s 123 - 146
 • Løvlie, Lars (2007). Is There Any Body in Cyberspace, In Friederike von Gross; Winfried Marotzki & Uwe Sander (ed.),  Internet - Bildung - Gemeinschaft.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-8100-3161-7.  Kap 2.  s 31 - 44
 • Løvlie, Lars (2007). Takt, humanitet och demokrati, I: Ylva Boman; Moira Von wright & Carsten Ljunggren (red.),  Erfarenheter av pragmatism.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-02921-4.  Kap 4.  s 77 - 103
 • Løvlie, Lars (2007). Teknokulturell bildning, I: Bernt Gustavsson (red.),  Bildningens förvandlingar.  Daidalos.  ISBN 978-91-7173-254-5.  Kap 8.  s 153 - 185
 • Løvlie, Lars (2007). The pedagogy of place. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  27(1), s 32- 37 Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2007). Utbildning for deliberativt demokrati, I: Tomas Englund (red.),  Utbildning som kommunikation. Deliberative samtal som möjlighet.  Daidalos.  ISBN 978-91-7173-249-1.  Avdeling II.  s 273 - 308
 • Løvlie, Lars (2006). The Poetics of Ethics. Moving bodies - menneske i bevegelse.  ISSN 1503-6065.  4, s 58- 74
 • Løvlie, Lars (2005). Is There any Body in Cyberspace? Or the Idea of a Cyberbildung. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  14(1)
 • Løvlie, Lars (2005). Løftet i Bildung, I: Jan Bengtsson (red.),  Udfordringer i filosofisk pædagogik.  Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  ISBN 87-7613-117-3.  4.
 • Løvlie, Lars (2005). Ideologi,politikk og læreplan. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (Årg. 89, nr 4), s 269- 279
 • Løvlie, Lars (2004). Individualitet, fælleskap og dannelsens mangfoldighet, I: Erling Lars Dale & Kirsten Krogh-Jespersen (red.),  Uddannelse og dannelse - læsestykker til pædagogisk filsofi.  Forlaget Klim.  ISBN 87-7955-188-2.  6.
 • Løvlie, Lars (2004). Is There Any Body in Cyberspace? On the Idea of a Cyberbildung, In Tomas Englund (ed.),  Five Professors on Education and Democracy. Inaugural Lectures 199-2003.  Department of Education, Örebro University.  ISBN 91-7668-411-3.  6.
 • Løvlie, Lars (2004). Löftet om bildning, I: Jan Bengtsson (red.),  Utmaningar i filosofisk pedagogik.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9144031742.  4.
 • Løvlie, Lars (2004). William James: The stream of consciousness, I: Kjetil Steinsholt & Lars Løvlie (red.),  Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00344-3.  Kapittel.
 • Løvlie, Lars & Steinsholt, Kjetil (2004). Prolog, I: Kjetil Steinsholt & Lars Løvlie (red.),  Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00344-3.  Forord.
 • Korsgaard, Ove & Løvlie, Lars (2003). Indledning til Dannelsens forvandlinger, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1.  Introduksjon.
 • Løvlie, Lars (2003). Den pedagogiske filosofiens veier. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  12(1)
 • Løvlie, Lars (2003). Det nye pedagogikkfaget. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1-2)
 • Løvlie, Lars (2003). Pedagogikken i allmennlærerutdanningen, I: Gustav Karlsen (red.),  Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00371-0.  Kapittel 10. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2003). Teknokulturell danning, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1.  Kapittel 17. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2003). The Promise of Bildung, In  Educating Humanity: Bildung in Postmodernity.  Blackwell Verlag.  ISBN 1-4051-0627-1.  Kap 10.
 • Trippestad, Tom Are; Løvlie, Lars & Slagstad, Rune (2003). Mistillitens sosiologi. Retorikk og reform i Hernes politikk. The sociology of distrust. Rhetoric and reform in the politics of Gudmund Hernes, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2002). The Promise of Bildung. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  36(3)
 • Løvlie, Lars & Standish, Paul (2002). Introduction to Educationg Humanity: Bildung in postmodernity, In Lars Løvlie; Sven Erik Nordenbo & Klaus P. Mortensen (ed.),  Journal of Philosopy of Education Special Issue Autumn 2002.   Forord. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2002). Rousseau's Insight. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  20(4-5), s 335- 341
 • Løvlie, Lars (2001). Esteettinen kokemus, I: Anna-Lena Østern (red.),  Laatu ja merkitys draamaopetuksessa. Draamakasvatuksen teorian perusteita. (Quality and Significance in Drama Teaching. Theoretical Basis for Drama Education).  University of Jyväskylä, Department of Teacher Education.  ISBN 951-39-1002-4. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2001). Læreren i våre tanker, I: Tone Kvernbekk (red.),  Pedagogikk og lærerprofesjonalitet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1178-6. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2001). Pedagogikkens muligheter og utfordringer i lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1)
 • Løvlie, Lars (2001). Rereading Jürgen Habermas' Strukturwandel der Öffentlichkeit. Zeitschrift für qualitative Bildungs- Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS).
 • Løvlie, Lars (2001). Utdanningsreformens paradokser, I: Jan- Erik Ebbestad Hansen (red.),  Norsk tro og tanke 1940-2000.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-518-3987-4. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2000). Erfaring som handling, I: Harald Thuen & Sveinung Vaage (red.),  Opdragelse til det moderne.  Forlaget Klim, Århus.  ISBN 87-7724-935-6. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2000). Mot et utvidet danningsbegrep, I:  KULT - i kulturforskningens tegn.  Pax Forlag, Oslo. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kant, Immanuel & Løvlie, Lars (2016). Om pedagogikk. Thorleif Dahls Kulturbibliotek.  ISBN 978-82-03-36083-1.  147 s.
 • Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (red.) (2011). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  238 s.
 • Kant, Immanuel & Løvlie, Lars (2008). Om pedagogik. Daidalos.  ISBN 9789171732644.  83 s.
 • Steinsholt, Kjetil & Løvlie, Lars (red.) (2004). Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00344-3.  704 s.
 • Løvlie, Lars & Steinsholt, Kjetil (2004). Fritt tänkande och samhandlande barn: Friedrich Wilhelm August Fröbel, sid 260-272. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00344-3.  714 s.
 • Løvlie, Lars; Mortensen, Klaus P. & Nordenbo, Sven Erik (2003). Educating Humanity: Bildung in Postmodernity. Blackwell Verlag.  ISBN 1-4051-0627-1.  196 s.
 • Slagstad, Rune; Korsgaard, Ove & Løvlie, Lars (2003). Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1.  440 s. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars; Nordenbo, Sven Erik & Mortensen, Klaus P. (ed.) (2002). Journal of Philosopy of Education Special Issue Autumn 2002.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løvlie, Lars (2017). En læreplan for det post-nasjonale Norge? En læreplan for det post-nasjonale Norge?. utdanningsforskning.no.
 • Løvlie, Lars (2017). Om pedagogikken, barnet og fiksjonen som virkelighet.
 • Løvlie, Lars (2016). Instrumentalismen og politisering av skolen, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4 Kap. 2.  s 343 - 354
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria & Løvlie, Lars (2016). Fremtidens skole. Leder. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  2(3)
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria & Løvlie, Lars (2015). Leder (9. april 2015). Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.
 • Løvlie, Lars (2011). Høyre får hjelp fra forskerne .... Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Løvlie, Lars (2011). Pedagoger i alle land, foren dere!. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3)
 • Løvlie, Lars (2009). Dannelse og profesjon. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2009). Dropp dannelsespratet? Aftenposten 23.02.2009. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Løvlie, Lars (2009). Kommentar til Jan Inge Sørbø. Dag & Tid 21.08.2009. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Løvlie, Lars (2008). Efterskrift, I:  Om pedagogik.  Daidalos.  ISBN 9789171732644.  Efterskrift.  s 69 - 83
 • Løvlie, Lars (2006). A Poetics of Ethics.
 • Løvlie, Lars (2006). Keynote: The Pedagogy of Place.
 • Løvlie, Lars (2006). Praktisk teori - eller historien om teori-praksisproblemets død.
 • Løvlie, Lars (2005). Digital dannelse. Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2005). Hva dreier pedagogikk seg om?.
 • Løvlie, Lars (2005). Ideologi og læreplan.
 • Løvlie, Lars (2005). Ideologi, politik og læreplan. Unge Pædagogers serie B.  ISSN 0109-7296.  (8), s 5- 15
 • Løvlie, Lars (2005, 19. januar). Intervju om danning/utdanning. [Radio].  Verdibørsen, NRK Oslo.
 • Løvlie, Lars (2005). Sansen for opplevelsen.
 • Løvlie, Lars (2005). Sansen for stedet.
 • Løvlie, Lars (2005). Skolen, demokratiet og IKT. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Løvlie, Lars (2005, 16. oktober). Til norsk skoledebatt. [Radio].  Østlandssendingen, NRK Oslo.
 • Løvlie, Lars; Dale, Erling Lars; Telhaug, Alfred Oftedal; Dahl, Marit & Midtbø, Ragnhild (2005, 01. januar). Lærd samtale om mange av pedagogikkens ansikter.  Bedre Skole.
 • Løvlie, Lars & Dypvik, Astrid Sverresdotter (2005, 25. august). Pedagogikken har ikkje skulda.  Morgenbladet.
 • Løvlie, Lars (2004). Et ideologisk hamskifte. Le Monde Diplomatique.  ISSN 0026-9395.  Mai(5) Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2004). Is the Gap All That Bad? Reply to Marc Depaepe's Keynote address on "Philosophy and History of Education: Time to Bridge the Gap?". Vis sammendrag
 • Løvlie, Lars (2004). Læreplan 2006 - fra enhetsskole til ensrettingsskole?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Løvlie, Lars (2004). Skolen, demokratiet og IKT.
 • Løvlie, Lars & Haugen, Karin (2004, 30. desember). Demokratisk danning.  Klassekampen.
 • Løvlie, Lars & Van der Hagen, Alf (2004, 03. desember). Digital dannelse.  Morgenbladet.
 • Løvlie, Lars (2003). Pedagogisk-filosofisk forskning - hvor går den?.
 • Løvlie, Lars (2002). Interfaces of Education.
 • Løvlie, Lars (2001). Individualitet, fællesskab og dannelsens mangfoldighed.
 • Jensen, Karen & Løvlie, Lars (2000). Mjøs-utvalget og effektiv læring. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Jensen, Karen & Løvlie, Lars (2000). Skrinn lesning fra Mjøs-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Løvlie, Lars (2000). Fra danning til digitalisering?. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2011 14:48 - Sist endret 17. feb. 2015 13:32