Om praksisperiodene

I praksis får du jobbe hos virksomheter som er egnet for masterstudiets fokusområder. Praksisperiodene gir deg innblikk i ulike praksissteders kultur, struktur og arbeidsoppgaver.

Masterstudiet kombinerer teoristudier med to praksisperioder i relevante virksomheter.  Praksisukene legges vanligvis til første halvdel av semesteret. 

Du får undervisning tilknyttet praksisgjennomføringen i forkant av og i løpet av praksisperioden. I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil du få mer informasjon ved semesterstart.

Arbeidstid

Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet, og du må påberegne en arbeidsdag på i snitt 7,5 timer per dag, samt reisevei de dagene du er ute på praksisstedet. 

Praksisstedet kan ikke pålegge deg overtidstimer i praksisperioden. Du kan ikke være i fulltidsjobb eller jobbe på dagtid i de periodene du er i praksis. Det er heller ikke mulig å gjennomføre praksis på egen arbeidsplass. 

Praksisperioder per studieretning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

 • 1. semester PED4101: observasjonspraksis 3 uker, 3 dager i uken (mandag til onsdag)
 • 3. semester PED4104: PP-tjeneste 8 uker, 4 dager i uken (mandag til torsdag) 

Praksisukene legges normalt til midterste eller siste halvdel av semesteret. Periodene kan variere noe.

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA)

 • 2. semester PED4481: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken (mandag til torsdag)
 • 3. semester PED4482: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken (mandag til torsdag)

Praksisukene legges normalt til midten av semesteret. Periodene kan variere noe.

 

Kommunikasjon, design og læring (KDL)

 • 2. semester PED4581: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken (mandag til torsdag)
 • 3. semester PED4582: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken (mandag til torsdag)

Praksisukene legges normalt til siste del av semesteret. Periodene kan variere noe.

Observasjonspraksis og deltakende praksis

Du vil oppleve en kombinasjon av observasjonspraksis og deltakende praksis på praksisstedet.

Observasjonspraksis

Gjennom observasjonspraksis vil du ha et "utenfra-perspektiv". Hensikten med observasjon er å gi deg en breddeforståelse. Praksisstedet legger til rette for at du kan være tilstede ved et bredt spekter av aktiviteter som foregår i organisasjonen. Målet for observasjonspraksis er "inkludering". 

Eksempler på observasjonspraksis kan være:  

 • være observatør i ulike møter (formelle, uformelle)
 • samtale med ansatte i ulike roller
 • observere ansatte i arbeid
 • skrive evalueringsrapport med et utenfraperspektiv

Deltakende praksis

Gjennom deltakende praksis vil du ha et "innenfra-perspektiv". Hensikten med deltakelse er å gi deg dybdeforståelse. Praksisstedet legger til rette for at du deltar aktivt i et begrenset område av organisasjonen. Målet for deltakende praksis er "verdiskaping". 

Eksempler på deltakende praksis kan være:  

 • lære å bruke relevante arbeidsverktøy
 • få konkrete, avgrensede individuelle arbeidsoppgaver
 • få konkrete, avgrensede oppgaver i team

Rollefordeling 

Instituttets ansvar er å

 • administrere praksisplasser – rekruttere, kvalitetssikre, tildele

 • samarbeide med praksisveileder om aktuelle arbeidsoppgaver

 • veilede praksisveiledere i rollen og hva som forventes

 • være tilgjengelig for studenten og praksisveileder vedrørende studentens praksis

 • samarbeide med praksisveileder om underveis- / sluttvurderinger (avhengig av emne)

Praksisveileders ansvar er å

 • tilegne seg informasjon om studieretning og det aktuelle praksisemnet
 • tilegne seg informasjon om instituttets praksisgjennomføring
 • lede oppstartsmøte med studenten(e)
 • synliggjøre praksisstedets læringsmuligheter, yrkesroller og arbeidsoppgaver
 • samarbeide med studenten om formelle og uformelle læringsmål
 • veilede studenten
 • samarbeide med instituttet om sluttvurdering (gjelder bare for studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning)

Studentens ansvar er å

 • tilegne seg nødvendig informasjon om emnet, praksisstedet og praksisgjennomføring
 • følge obligatoriske aktiviteter i det aktuelle emnet
 • delta i oppstartsmøte med praksisveileder
 • følge normal arbeidstid på praksisstedet
 • vise evne til aktiv og selvstendig læring
 • utøve praksis på en måte som bidrar til at emnets læringsmål nås
 • vise evne til å forholde seg konstruktivt til arbeidsplassen
 • rette seg etter normer og regler som gjelder på praksisstedet
 • ivareta taushetsplikt rundt alle forhold ved praksisstedet som er omfattet av lover og regler om taushetsplikt, og jfr. universitets- og høyskoleloven § 4-6 og Forvaltningsloven § 13
Publisert 20. sep. 2022 15:49 - Sist endret 7. nov. 2022 10:49