Slik skal ordforrådet til barn med Down syndrom økes

21.mars er Verdensdagen for Down syndrom. Forskere ved UiO jobber med innovative tiltak som øker ordforrådet til barn med Down syndrom.

Foto: Shane Colvin / Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. 

Det vil hjelpe barna til å kunne si «hvordan har du det…», «skal vi…», «jeg vil…/jeg vil ikke …», «jeg er glad i deg…». Tiltaket forskerne jobber med er også forventet å ha effekt for andre elevgrupper som for eksempel barn med språkvansker og tospråklige barn.

The Down syndrome Language Plus-project (DSL+) arrangerer 21.mars 2017 seminar og utstilling på Notodden der bildebøker som benyttes for stimulering av elevenes ordforråd presenteres.

Tiltaket benytter bildebokdialog og systematisk trening

Bildebokdialogen gir barnet mulighet til å møte et ord i en naturlig kontekst og skape interesse for å lære ordet. Den systematiske treningen inneholder mye repetisjon. Det er ikke tradisjonell gjentakelse av ord som fokuseres. I stedet er det for eksempel mange ulike bilder som illustrerer ordet.

Ordet venn kan for eksempel illustreres ved hjelp av en guttevenn, en gammel venn, en jevnaldrende venn, en yngre venn også videre. I tillegg til variasjon i bilder, møter barnet også stor variasjon i stemmer som sier ordet, for eksempel en ungdom, en gammel, en gutt, en jente, en tospråklig, en lys stemme, en mørk stemme også videre.

En slik undervisning av ordene vil øke den lydmessige bevisstheten om ordet og det gir også en dypere forståelse av ordets mening.

– I dagens samfunn er det viktig å avlive myter om syndromet og samtidig spre kunnskap. Seminaret og utstillingen på Notodden denne dagen har til hensikt å spre forskningsbasert kunnskap som er viktig både for de som har Down syndrom, for deres foreldre/pårørende og også deres pedagoger/lærere/barnehagelærere/spesialpedagoger.

Om seminaret: Digitale bildebøker og barns språkutvikling

– Godt ordforråd er essensielt

Ordforråd er viktig for å kunne uttrykke egne meninger, ønsker og følelser. Dessuten er det nær sammenheng mellom barns ordforråd og utvikling på andre områder, som f.eks. evnen til å bruke setninger og grammatikk.

Ordforrådet påvirker også tilegnelse av leseferdighet, sosial kompetanse og ikke minst kvaliteten på inkluderingen som elevene opplever i skolen.

– Ordforrådet er svært essensielt både i seg selv og for elevenes opplevelse av mestring og livskvalitet, sier førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss.

Endring i språk- og leseopplæring for barn med Down syndrom

Tidligere trodde man at elever med Down syndrom hadde godt ordforråd, og man prioriterte derfor kanskje annet innhold og andre aktiviteter i opplæringen.

– Forskningen vår viser at rundt 1/3 del av elevene med Down syndrom ikke får stimulert ordforrådet daglig i skolen.

Forskerne har nå utviklet en app skal hjelpe førsteklasseelever med Down syndrom til systematisk arbeid med ordforrådet.

– Målet med tiltaket er å øke antall ord barna kan og øke kvaliteten på ordkunnskapen deres, samt oppnå en overføringseffekt til språkferdigheter generelt og til senere leseferdighet.

Få år tilbake fikk elever med Down syndrom sjelden leseopplæring fordi man ikke hadde forventninger til at de kunne lære å lese. I dag vet vi imidlertid at en stor andel lærer å lese, og at det er eksempler på elver som teknisk leser like godt som medelever i klassen sin.

Om Verdensdagen for Down syndrom

Datoen for Verdensdagen for Down syndrom 21. mars henspiller på triosomi 21, eller 3 av kromosompar 21 og dagen har til hensikt å spre kunnskap om diagnosen. Dagen markeres på ulike måter rundt om i verden. European Down syndrome Association har laget en informasjonsserie bestående av 21 bilder av personer med Down syndrom som forteller hvordan de deltar i samfunnet, hva som er deres håp og drømmer for fremtiden.

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal
Publisert 21. mars 2017 09:38 - Sist endret 2. aug. 2021 14:46