Åpen forelesning om leseutviklingen til finsktalende barn

Professor emeritus holder en åpen forelesning med tittelen:

Finsktalande barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till Åk 6?

Om forelesningen

Fokuset for forelesningen er leseutviklingen til finsktalende barn som strever med å lære å lese og skrive. I et internasjonalt komparativt perspektiv framstår dette temaet som "det finske eventyret" – i langt større grad enn hva tilfellet er i andre land synes det finske utdanningssystemet å løfte leseprestasjonene til elever som strever med å lære å lese og skrive. Niemi vil med utgangspunkt i longitudinelle data analysere dette utviklingsmønsteret; han vil også gå bak de longitudinelle sammenhengene og etterspore årsaker til funnene. Blant annet ser han en sannsynlig og viktig årsak i den måten spesialpedagogiske tjenester utøves på. Han vil også peke på forhold som i dag synes å true det utviklingsmønsteret vi har vennet oss til å se.

Pekka Niemi

Pekka Niemi har de beste forutsetninger for å forstå de finske trendene. Han er utdannet psykolog, og har gjennom mange års forskning etablert en både bred og dyp forståelse av pedagogisk-psykologiske, kognitive, sosio-emosjonelle og spesialpedagogiske problemstillinger, særlig koblet opp mot utviklings- og intervensjonsstudier av språklige forhold i tale og skrift. Hans publikasjoner favner fra grunnleggende forskning om barns persepsjon av ulike språkaspekter og samspillet mellom biologiske risikofaktorer og miljøbaserte beskyttelsesfaktorer til praksisnære studier av fonologisk bevissthet og lesing, motivasjonens betydning for læring og lærernes tilpasning av undervisningen til den enkelte elevens leseutviklingsnivå.

Forelesningen gjennomføres på svensk.

Arrangør

Forskergruppen Child, Language and Learning
Publisert 15. des. 2014 08:22 - Sist endret 9. mai 2022 11:21