English version of this page

Disputas: Stine Solberg

Master Stine Solberg ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Supporting Teachers in Their Work with Shy Students. A multi-method study of how schools and school leadership teams support teachers’ work with children who are perceived as shy" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: kinn, leppe, smil, øyenbryn, øyevipper.

Foto: Shane Colvin / UiO

Klikk her for å delta på prøveforelesningen og disputasen via Zoom

Tid og sted for prøveforelesning

"How can distinct interventions for certain groups of children seem appropriate in relation to the ethics of inclusion?"

4. mars, kl 10.00, Aud. 1 Helga Engs Hus

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent Professor Simon Gibbs, Newcastle University, Storbritannia
  • 2. opponent Professor May Britt Postholm, NTNU
  • Komitéleder Professor Christian Brandmo, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øistein Anmarkrud, Universitetet i Oslo

Veileder

For mer informasjon

Denne doktorgradsavhandlingen er skrevet innenfor spesialpedagogikk, og fagområdet psykososiale vansker. Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan skoler og skoleledelse støtter lærernes arbeid med elever som viser innadvendt atferd ved å ta for seg både skolelederes og læreres perspektiver. S

tudien er utformet som et eksplorerende studie i to faser, hvor ulike metoder har blitt benyttet. I første fase av studien ble skoledokumenter, skolebesøk og intervjudata benyttet for å undersøke hvordan lærernes arbeid støttes. Deltakerne var ansatte i skoleledelsen ved tre skoler som hadde erfaring med å hjelpe elever som viser innadvendt atferd (n = 10) og lærere som hadde gode strategier for å støtte disse elevene (n = 19). Funnene fra første fase ble benyttet for å utvikle et spørreskjema som omhandlet lærernes strategier i møte med barn som viser innadvendt atferd, og deres opplevelser av støtte på skolenivå. Deltakerne var lærere på barnetrinn i norske skoler over hele landet (n = 329).

Fem hovedkonklusjoner diskuteres i avhandlingen; Betydningen av 1) å synliggjøre elever som viser innadvendt atferd i skolens dokumenter og praksis; 2) å synliggjøre ressurser som er tilgjengelige for lærerne for å støtte dem i ansvaret de har for disse elevene; 3) å klargjøre rollene til nøkkelpersoner i skolens forebyggende arbeid, eksempelvis sosiallæreren eller eksterne tjenester, for elever som ikke nødvendigvis møter kriteriene for spesialundervisning; 4) å utvikle lærernes relasjonelle ferdigheter; 5) å utforske klassestørrelse som en mulig skolefaktor som kan innvirke på lærernes opplevelse av tilgjengelig støtte og ressurser.

Oppsummert bidrar denne avhandlingen til kunnskap om hvordan skoler støtter lærernes arbeid med barn som viser innadvendt atferd. Det vil si mer kunnskap om hvordan skolen som institusjon oppdager og responderer på behovene lærerne har i arbeidet med barn som viser innadvendt atferd. Avhandlingen adresserer også lærernes perspektiver, og indikerer at selv om lærere ser ut til å få støtte fra ulike nettverk i skolen, så er det ikke nødvendigvis slik at de alltid opplever å få ekstra ressurser. Arbeidet med avhandlingen ble gjennomført på Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 18. feb. 2022 09:31 - Sist endret 24. mars 2022 17:02