Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv (MISP)

MISP studerer inkluderingsprosesser, læring og livskvalitet på ulike arenaer for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.  

Gruppen består av forskere ved Institutt for spesialpedagogikk. Det etableres i tillegg et nært samarbeid med andre forskere (nasjonalt og internasjonalt) og praktikere (lærere, spesialpedagoger, skoleledere o.fl.).

Bilde av barna i felleskap

Utvikling av forskningsbasert kunnskap om hvordan spesialpedagogisk innsats kan få mål og mening på ulike arenaer er viktig for å fremme inkludering og ivaretakelse av mangfold.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Forskningsformål og hovedtemaer

Formålet med gruppens forskning er å utvikle kunnskap som er relevant for å fremme læring, inkludering, mangfold og livskvalitet for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Gruppens forskningstemaer har som fellesnevner et siktemål om å forstå oppvekstvilkår, lærings- og inkluderingsprosesser i spesialpedagogisk perspektiv, slik disse utspiller seg i samspill mellom individuelle faktorer og kontekstuelle forhold. 

Forskergruppen ønsker videre å bidra til å utvikle inkluderende praksiser og vilkår for god livskvalitet på ulike arenaer. Dette innebærer blant annet at gruppen studerer hvordan inkludering kommer til uttrykk på ulike arenaer og nivåer i opplæringssystemet, og hvordan inkludering oppfattes og praktiseres. Sist, men ikke minst, ser gruppen det som viktig å utvikle kunnskap om lærings- og inkluderingserfaringer og livskvalitet hos barn, ungdom og voksne med særskilte behov.  

Gruppens prosjekter benytter flere teoretiske og metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative (for nærmere informasjon, se presentasjon av de enkelte prosjektene). 

Samarbeid

Gjennom ulike prosjekter har gruppen etablert samarbeid med forskere i blant annet England, Frankrike, Italia og Spania, USA, Sverige og Danmark. Nasjonalt samarbeider gruppen med forskere, kommuner/fylkeskommuner og organisasjoner. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid utvides blant annet gjennom det nye innovasjonsprosjektet Deltakende forskningsfellesskap i innovasjon for inkluderende praksis.

Utdanning

Gruppens medlemmer leder og/eller underviser og veileder innen ulike studieemner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i spesialpedagogikk:

bachelornivå gjelder dette emnene:

 • UTVIT1100 - Innføring i utdanningsvitenskap
 • SPED2010 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet
 • SPED1002 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik
 • SPED1010 - Spesialpedagogikk: kommunikasjon, språk og sosialisering
 • SPED3000 - Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

masternivå gjelder dette emnene i det norske programmet i spesialpedagogikk og det internasjonale programmet (Master of Philosophy in Inclusive and Special Needs Education):

 • Fordypningene Utviklingshemning og Psykososiale vansker
 • SPED4002 - Rådgivning og innovasjon
 • SPED4010 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk
 • SPED4090 - Masteroppgave
 • SNE4110 - Education for All
 • SNE4130 - Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development
 • SNE4200 - Education for Learners with Special Needs
 • SNE4120 - Towards Inclusive Education
 • SNE4310 - Counselling and Innovation
 • SNE4231 - Research Methodology
 • SNE4390 - Master's Thesis

Ph.D. programmet ved UV-fakultetet gjelder det emnet

 • UV9111 - Datastøttet kvalitativ analyse (med bruk av Nvivo)

Annen faglig virksomhet, arbeidsformer og miljøbygging.  Forskeropplæring

Forskergruppen arrangerer forskningsseminarer og annen faglig virksomhet internt og eksternt. Formålet er for det første å utvikle og styrke relevante forskningsmiljøer og -nettverk – blant annet med sikte på forskere under opplæring. For det andre ser gruppen det som viktig å utvikle ulike former for samarbeid med og formidling til praksisfelt, myndigheter, organisasjoner o.a.

Gruppen har ansvar for et fast doktorgradskurs i kvalitativ analyse, og har som mål å utvikle kurs basert på forskning om inkluderende praksiser.

Formidling

Et overordnet mål for gruppen er å gi relevante bidrag til utvikling av læringsfremmende tiltak og inkluderende praksiser i en norsk/nordisk virkelighet. Kunnskapen som utvikles – spesielt når det gjelder inkluderende praksiser – er i stor grad kontekstuell. Dette innebærer både et krav om at kunnskap utvikles i samarbeid med praksisfeltet, og at resultater blir formidlet til praksisfeltet, myndigheter, organisasjoner o.a.  Publisering og annen formidling og tilbakeføring nasjonalt må derfor gå hånd i hånd med internasjonal publisering.

Formidling gjennom sosiale medier

En av gruppens medlemmer, Veerle Garrels, formidler forskningsbasert kunnskap gjennom en egen blogg.

Publisert 7. nov. 2017 08:59 - Sist endret 1. nov. 2022 14:45

Kontakt

Forskergruppeleder

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg