Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv

Forskergruppen har fokus på hvordan en på ulike arenaer og gjennom ulike praksiser søker å legge til rette for inkludering og mangfold overfor barn, unge og voksne med særlige behov.

Utvikling av forskningsbasert kunnskap om hvordan spesialpedagogisk innsats kan få mål og mening på ulike arenaer er viktig for å fremme inkludering og ivaretakelse av mangfold.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Formål og problemstilling

Formålet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan spesialpedagogisk innsats kan få mål og mening på ulike arenaer slik at den fremmer inkludering og ivaretakelse av mangfold.

Inkludering og mangfold

Relasjonen mellom inkludering og mangfold står sentralt i spesialpedagogisk virksomhet. På ulike arenaer er forholdet mellom aktiv deltakelse i fellesskap og ivaretakelse av individuelle forskjeller avgjørende for personers læring og utvikling og opplevelse av tilhørighet, mening og likeverd.

Dilemmaer og avveininger

Samtidig vil denne relasjonen i praksis ofte innebære krevende dilemmaer og avveininger mellom hensyn til enhet og ulikhet, mellom miljøets krav og forventninger og individets evner og forutsetninger. Slike dilemmaer og avveininger er i særlig grad aktuelle overfor barn, unge og voksne med særlige behov.

Hovedproblemstilling

  • Hvilken betydning har spesialpedagogisk innsats for utvikling av inkludering og ivaretakelse av mangfold for barn, unge og voksne med særlige behov?

Spesialpedagogisk innsats på alle nivåer

Spesialpedagogisk innsats kan omfatte alle nivåer i utdanningssystemet fra statlig nivå til individnivå, og fokus kan også rettes mot hvordan ulike aktører (deriblant barn, foreldre og pedagoger) erfarer og opplever faktorer som fremmer og hemmer utvikling av inkludering og ivaretakelse av mangfold. Spesialpedagogens rolle og bruk av spesialpedagogisk kompetanse vil stå sentralt.

Målgruppe - barn, unge og voksne med særlige behov

Forskergruppen vil rette oppmerksomheten mot både individ- og systemfaktorer, og mot hvordan en gjennom både tilpasset opplæring/et tilpasset pedagogisk tilbud og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp bidrar til å sikre det samlede opplæringstilbudet for barn, unge og voksne med særlige behov.

Hovedtemaer

For å belyse utfordringer og dilemmaer i arbeid med inkludering og mangfold, rettes forskningen inn mot to hovedtemaer..

Innenfor begge hovedtemaene søker forskergruppen å anlegge et relasjonelt perspektiv på individ- og systemarbeid. Her er aktørenes erfaringer og opplevelser i ulike former for spesialpedagogisk innsats essensielt.

1.Spesialpedagogiske tilnærminger til sosialisering og utvikling

Innenfor dette hovedtemaet vil forskergruppen ha fokus på sosialiseringsprosesser innenfor familie, barnehage/skole og samfunn. Temaer som tilknytning, samhandling, kultur og identitet er sentrale. Formålet er å utvikle kunnskap om barn, unge og voksne i ulike sosiale sammenhenger. Videre er gruppen opptatt av marginalisering, det vil si forhold, prosesser og barrierer som fører til utenforskap.

Psykososial utvikling og språklig utvikling hos barn og unge er andre temaer. Sammenhengen mellom dem er av særlig interesse. Samtidig vil det være sentralt å studere miljøfaktorers betydning for individers utvikling.

2. Vilkår for læring, livsmestring og deltakelse i felleskapet

Innenfor dette hovedtemaet vil forskergruppen søke å belyse sammenhenger mellom

  • utdanningssystemets organisering 
  • tilrettelegging av spesialpedagogisk innsats og
  • aktørenes erfaringer og opplevelser på dette området

Aktuelle aktører kan være både barn, foreldre og pedagoger/lærere.

Forskningen tar sikte på å belyse forholdet mellom intensjoner på ulike nivåer i utdanningssystemet og hvordan disse realiseres i praksis.

Forskningsprosjektene vil rette oppmerksomheten mot hvordan det pedagogiske tilbudet i barnehagen og opplæring i skolen tilpasses i forhold til barn, unge og voksnes ulike evner og forutsetninger, med hovedfokus på personer med særlige behov.

Samtidig vil prosjektene belyse den mer omfattende tilpasningen som skal gjøres gjennom spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen.

Et sentralt tema i denne sammenhengen vil være ulike faser i den spesialpedagogiske tiltakskjeden; fra et problem oppdages, meldes fra om, sakkyndig vurderes, saken fattes vedtak om, tiltak planlegges, gjennomføres og vurderes.

Prosjektene vil belyse hvordan arbeidet i ulike faser av tiltakskjeden og sammenhengen mellom dem, bidrar til kvalitetsutvikling av den spesialpedagogiske innsatsen.

Hvordan spesialpedagogisk rådgivning, veiledning og samarbeid inngår inn i en helhetlig spesialpedagogisk innsats, vil være et sentralt undersøkelsesområde.

Samlet sett skal forskningen bidra til å belyse organisering og utformingen av den spesialpedagogiske innsatsen på ulike nivåer (kommune-/barnehage og skole-/ avdeling/klassenivå og på individnivå), og hvordan denne henger sammen.

 

 

 

 

Publisert 7. nov. 2017 08:59 - Sist endret 26. apr. 2019 11:29