Lærerrollen i utvikling av inkluderende læringsmiljøer

I dette forskningsprosjektet belyses lærerens arbeid med å tilpasse opplæringen til elevers forskjellige forutsetninger og behov i et læringsmiljø som inkluderer alle elever, både elever med og uten spesielle behov.

Om prosjektet

Hensikten er å belyse hvordan lærerne møter elevmangfoldet gjennom individuelle tilpasninger og legger til rette for at elevene opplever i tilhørighet i læringsmiljøet. Det er et særlig fokus på lærerens ledelse av lærings- og relasjonsprosesser, og hvordan læreren i sin undervisning tar hensyn til elevens ulike læreforutsetninger innenfor fellesskapets rammer.

Det er valgt å undersøke lærerens rolle i forhold til to områder; læringsledelse og relasjonsledelse.  I undersøkelser av læringsledelse legges det vekt på å belyse lærerens arbeid med dynamisk kartlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av elevenes læreforutsetninger og læringsprestasjoner relatert til nasjonale læringsmål.  Innenfor relasjonsledelse undersøkes lærerens anerkjennende kommunikasjon med alle elever, samt hvordan læreren legger til rette for å utvikle inkluderende læringsmiljøer der elevene opplever positive relasjoner med hverandre. Prosjektet har et særlig fokus på hvordan lærerens læringsledelse og relasjonsledelse kan bidra til å møte elever som har eller står i faresonen for å utvikle psykososiale lærevansker.

Den overordnede problemstillingen for dette delprosjektet er:

Hvordan bidrar læreren læringsledelse og relasjonsledelse til å realisere intensjonene om tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring?

Publikasjoner

Buli-Holmberg, Jorun (2015). Lærerens rolle i spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 5.  s 83 - 107

Buli-Holmberg, Jorun (2015). Lærerens rolle i tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 4.  s 56 - 82

Buli-Holmberg, Jorun (2015). Transitioning from school to work: opportunities and challanges for young adults with special needs, In David Lansing Cameron & Ragnar Thygesen (ed.),  Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3117-1.  Part 2. Transitions in special education.  s 252 - 271

Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.), Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 8.  s 152 - 169

Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 1.  s 13 - 32

Buli-Holmberg, Jorun (2014). Kompetencehøjnelse gennem praksisrelatert efter- og videreuddannelse som led i differentieret undervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  Kapittel 6. s 139 - 166

Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2014). Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  1. s 11 - 37

Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg & Sven Nilsen (red.),  Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov.  Klim.  ISBN 978-87-7955-924-0.  10.  s 223 - 250

Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2014). Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  29(1)

Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(1), s 50- 64

Buli-Holmberg, Jorun & Vogt, Grethe (2011). Lærernes opplevelse av skolens tilrettelegging for tilpasset opplæring - en kvalitativ intervjustudie, I: Torlaug Løkensgard Hoel; Tale M. Guldal; Carl Fredrik Dons; Sturla Sagberg; Trond Solhaug & Kjersti Wæge (red.),  FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2730-7.  kapitell.  s 497 - 507

Buli- Holmberg, J. & Øzerk, M. (2010): Læringsmiljø som fremmer opplæringsbetingelser for elever med oppmerksomhetssvikt. I Skolepsykologi. Tidskrift for pedagogisk psykologisk tjeneste. Volum 45. Nr 5. 2010

Buli-Holmberg, J. og Ekeberg, T.R. (2009): Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Oslo: Universitetsforlaget.

Buli-Holmberg, J. (2008):Lærerrollen og tilpasset opplæring. I Bjørnsrud, H. & Nilsen, S, (red.)

(2008): Tilpasset opplæring – intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal Akademiske.

(2008): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk. s. 168-198.

 Schiering, M., Bogner, D. & Buli-Holmberg, J., (2011): Teaching and Learning. A modell for academic and social cognition. New York: Rowman and Littlefield Education. ISBN 978-1-61048-426-8

 

Publisert 9. sep. 2010 15:21 - Sist endret 19. sep. 2022 13:09