Sosial interaksjon i familier med internasjonalt adopterte barn (avsluttet)

Formålet med studien er å studere sosial interaksjon i familier som har adoptert barn fra utlandet.

Om prosjektet

Dette er et doktorgradsprosjektet som utgjør et delprosjekt i studien ”Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling”. Datamaterialet omfatter 90 strukturerte observasjoner av mor-barn dyader når barnet er 2 år, og 90 av strukturerte observasjoner av far-barn dyader når barnet er 3 år. Observasjonene omfatter sekvenser av fri lek, rydding og læring og samtlige samspills sekvenser er videotapet. Videoobservasjonene kodes med utgangspunkt i manualer for koding av sosial interaksjon utarbeidet av Early Child Research Network (NICHD), med fokus på affektive variabler og gjensidighet i dyaden.
Det kodede datamaterialet skal bearbeides statistisk og danne grunnlag for analyser av sosial interaksjon i adoptivfamilier. Kvalitet og mønster i samspillet vil blant annet analyseres med utgangspunkt i bakgrunnsvariabler knyttet til barnet (adopsjonsalder, fødeland, kjønn) og til adoptivforeldrene (egenskaper og personlighetstrekk).
 

 

Publisert 23. des. 2010 14:39 - Sist endret 11. okt. 2013 09:22