Elev-lærer-samtaler!

Hva karakteriserer elev-lærerdialoger i ungdomskolen og videregående opplæring?

Hva tas opp i ulike typer elev-lærersamtaler og hvordan vurderer lærere og elever disse? (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Prosjektet undersøker både elevsamtalen og andre lærer-elvedialoger, bl.a. hva det snakkes om. Det er lagt et særlig fokus på å belyse dette for ungdom med utagerende og internalisert atferd sammenlignet med ungdom uten atferdsproblemer. Undersøkelsen er en spørreskjemaundersøkelse til både lever og lærere.

Prosjektet viderefører analyser og prosjektdokumentasjon fra tidligere prosjekt i forskergruppen «Læring. mestring og livskvalitet».

Formål

Formålet med prosjektet er å kartlegge hva som tas opp i ulike typer elev-lærersamtaler og hvordan lærere og elever vurderer disse. Det er av særskilt interesse å belyse hvordan elever med problematferd (både barn med eksternaliserte og internaliserte problemer) opplever samtalene sammenlignet med andre elever.

Problemstilling

Overordnede problemstillinger: I hvilken grad er det forskjeller i innhold og omfang av elevsamtalen og spontane elev-lærersamtaler for elever med problematferd og andre elever? I hvilken grad er det forskjeller i læreres oppfatninger og elevers oppfatninger av elev-lærersamtaler? Det vil bli definert flere underproblemstillinger under disse hovedproblemstillingene.

Metode

En tidsbundet survey til elever og kontaktlærere i ungdomskolen og videregående opplæring. Utvalget består av skoler i fire fylker i Sør-Øst-Norge. 25 skoler fra ungdomstrinnet og videregående skoler inngår i utvalget. Store og små skoler, utkantskoler og byskoler og skoler med både ungdoms- og barnetrinn inngår i utvalget (data fra barnetrinnet i skoler med både barne- og ungdomstrinn inngår imidlertid ikke i studien). Det er samlet data fra både elever og kontaktlærere. Alle elever og kontaktlærere på hver skole inngår i undersøkelsen. Det er altså samlet inn censusdata fra hver skole. Totalt inngår 8715 elever og 505 kontaktlærere i studien. Den totale svarprosenten for elever er 81,5 % og for kontaktlærere 76,6 %.

 

 

 

 

Publisert 12. jan. 2018 13:29 - Sist endret 8. feb. 2020 10:51